שימוש בחפץ והחזרתו כפי שהיה בדיוק

שאלה:

במקום העבודה שלי יש מטבחון לקפה. על המקרר כתוב שרק מי שרכש קפסולת קפה רשאי להשתמש בחלב שבמקרר. יש לי קפסולה מהבית, האם מותר לי לקנות כמה קרטוני חלב לאותו מקרר, ואז להשתמש בחלב בהמשך בשיעור שקניתי?

תשובה:

אם היה ברור שאין הקפדה של בעל החפץ שיקח משלו שימוש של כילוי ויחזיר לו את אותו דבר בדיוק גם בלא לקבל רשות היה מקום להקל בדבר - כי לגבי גזל כתב השו"ע סימן שנט "אסור לגזול, אפי' על מנת לשלם דבר יפה ממנו. ויש מי שאומר דהיינו אם (אין) התשלומין בעין, שאם הם בעין כיון שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ויזכה אותם לבעלים על ידי אחר."  (והיש מי שאומר הוא הרא"ש בב"ק ו,יב) מבואר שגם לגבי איסור גזל כל שיש להעריך שהוא זכות לבעלים מותר להחליף. ושם בפת"ש הביא מתשובת בית אפרים לענין אומן שצריך כעת להשתמש לצורכו בחומר גלם שנתן לו בעה"ב ורוצה להשיב את אותו חומר גלם ממה שכבר יש לו (באופן שאין הפרש בין שניהם) ושם מסיק שמותר וכתב "אם נותן לו תמורתו דבר כזה ממש ואין קפידא לבעה"ב בזה או בזה א"כ נהי דאין כאן צד זכות מ"מ גם צד חוב אין כאן וזה נהנה וזה לא חסר הוא ושפיר דמי כל כמה שאין הבעלים מוחים להדיא": ומשמע בבית אפרים שגם לא הצריך שיזכה לבעלים (וכן דייק מדבריו בפת"ח ח"ה פ"א ס"ק יט). ונראה טעמו שכל שברור שאין קפידא מצד הבעלים מותר ואין צורך דוקא בזיכוי אם נראה שלא יקפיד אף בלא זיכוי.


גם במהרי"ל סי' קצח כתב לגבי קריעה בחלוק שאינו שלו שאם רוצה לקרוע ולשלם חלוק חדש רשאי לעשות כן, וכתב שלא מסתבר לקוראו גזלן כיון שאין הבעלים מפסידים דבר.


 


אבל מתיאור המציאות בשאלה נראה שכן יש הקפדה שלא להשתמש בשלו, כי משמע שיש שם איזה ענין שרוצים להרויח במכירת הקפסולות ויוצרים לחץ לקנות ע"י איסור השימוש בחלב, ולכן כל שמנסה לעקוף את אמצעי הלחץ ודאי הבעלים מקפיד כי הוא אינו מקפיד על חסרון החלב אלא מקפיד על זה שלא קנו את הקפסולה וממילא מצאה הקפידא על מה לנוח.


 


ולכן מתוך משמעות השאלה נראה שאין לעשות דבר זה אלא ישתמש בחלב שלו ממש.


{בברכה: הרב יעקב סבתו}