עבודה בשבת

שאלה:

האם מותר למלצר בשבת חתן ולקחת על זה כסף?

תשובה:

מותר לקבל שכר עבור מלצרות בשבת בתנאי שעבד בנוסף או לפני שבת או אחרי שבת עבודה שמקבלים עליה שכר והתשלום הוא בהבלעה על מה שעבד ביום ובשבת, אך תשלום על עבודה שהייתה רק בשבת אסורה.


הרחבה:


שו"ע ש"ו, ד' כתב ע"פ הבריתא בב"מ דף נ"ח עמוד א' – השוכר את הפועל...אינו נותן לו שכר שבת...היה שכיר שבת(לשבוע)...נותן לו שכר השבוע ולא יאמר לו תן לי של שבת אלא אומר תן לי שכר שבוע...


וכף פסק בהלכה ברורה(עמוד קצד) לגבי מלצר, שכל שמתחיל קודם השבת או שמסיים עבודתו מעט אחר צאת השבת – מותר כשמשלם לו עבור כל עבודתו ביחד, וכן כתב באורחות שבת(ח"ב, עמוד שעא) וכתב שלא די בעבודה כל שהיא ביום חול, אלא צריך שיעשה עבודה חשובה שמקבלים עליה שכר כגון נקיון המקום.