הפניה לרשם לענייני ירושה ע"פ ההלכה

שאלה:

מה דעת ההלכה והמקורות לכך להתיר לפנות לרשם לענייני ירושה כדי שיחלק את הירושה שווה בשווה לכל היורשים במקום שהמוריש נפטר פתאומית ולא השאיר צוואה ? האם הרשם לענייני ירושה הוא נחשב לפקיד בעלמא ולכן זה לא נחשב כהליכה לערכאות ?

תשובה:

אופן הירושה הנעשה ע"פ חוקי הירושה במדינת ישראל אינו נעשה כפי שיטת התורה וההלכה - כי לפי התורה בנות אינם יורשות כשיש בנים , וכן ירושת האשה הנשואה לפי ההלכה רק בעלה יורש אותה ולא הבנים . וכן ירושת הבעל לפי ההלכה אשתו אינו יורשת אותו
וממילא כיון שהחוק עושה דברים שאינם לפי ההלכה יש על זה את כל חומר האיסור בהליכה לערכאות. ולכן חייבים לסדר את הירושה על ידי בית דין רבני .

לצורך הענין נביא את דברי המהרשד"ם (אבן העזר סי' קלא) שכתב דברים חריפים על מי שפונה לערכאות בעניני ירושה-

"דבר זה אסור לשמעו ומלבד שהעושה כן ללכת בפני ערכאות שלהם הוא רשע ומרים יד בתורת מרע"ה וראוי לנדותו ולהרחיקו מעדת ישראל וכמ"ש הרמב"ם פ' אחרון מה' סנהדרין וז"ל כל הדן בדיני גוים ובערכאות שלהם אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאלו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבנו ע"ה ע"כ. נוסף ע"ז יש הסכמה מוסכמת בכל חזוקי התורה וכל אלותיה וחומרותיה שבענין ירושה וענין כתובה לא יורשה שום בר ישראל ללכת לתבוע תביעה כזו בפני ערכאותיה' נכתבה ונחתמה מכל הקדושים אשר בארץ המה והחיים אשר הם חיים עדנה מכל גלילות ישראל רבני צפת תוב"ב רבני קושטאנדינה יע"א רבני שאלוניקי יע"א וא"כ איך יעלה בדעת אדם להרהר דבר כזה זה פשיטא שראוי לרדו' אחר שואל ותובע דבר כזה עד השפילו והכניעו עד יכיר חטאו וישוב אל ה' וירחמהו".

וראה עוד מקורות לענין בספר המשפט וישראל פרק יב עמ' 326.

יתרה מזו גם בדיעבד שכבר פנו לערכאות אם היורשים האמיתיים על פי דין תורה, אינם מסכימים לאופן חלוקת הרכוש הרי יתכן מצב שאחד הקרובים מחזיק בנכס שלא כדין וממילא יש בזה ענין של גזל . ולכן מוכרחים לפנות לבית הדין הרבני על מנת לבצע את חלוקת הירושה.

אמנם יש להעיר שיש אפשרות ליורשים לפי דין תורה להקנות לשאר הצאצאים או הקרובים . ויש בזה מעלה, כי כאשר הדברים נעשים בהסכמה בין כל הצאצאים ישכון השלום. וכך גם הרגילות , לחלק בשווה בין הבנים והבנות ע"פ דיני קנינים , ראה תחומין יח מאמר הרב דיכובסקי - עמ' 31-30 "נער הייתי ועדיין לא זקנתי, ומתוך אלפי תיקי הירושה שבהם דנתי לא היה גם תיק אחד שחילקנו את העזבון בין הבנים בלבד תוך כדי נישול הבת והאשה מדובר גם בתיקי ירושה של משפחות חרדיות ומדקדקות בקלה כבחמורה כולל משפחות של גדולי תורה"

לכן מבחינה מעשית יש לגשת לבית הדין הרבני ושם לחלק את הירושה באופן שישכון השלום במשפחה באמצעים הנכונים כך שהכל יתנהל על פי דין תורה.
{בברכה: הרב יעקב סבתו}