נטילת תוספי תזונה בשבת

שאלה:

שלום וברכה הרב.
א. כידוע חכמים גזרו על אדם שסובל מכאב קל לקחת תרופות בשבת משום שמא יבוא לשחוק סממנים,
האם זה חל גם על תוספי תזונה?
ב. אדם שלא חש בטוב בשבת ולא נוטל כל יום תוספי תזונה , האם מותר לו לקחת בשבת ?
ג. אדם שכל כמה ימים לוקח מדי פעם תוסף תזונה לחיזוק הגוף , האם יהיה מותר לו לקחת גם בשבת ? ומה הדין לאדם שלוקח כל יום תוסף תזונה?

תשובה:

בענין ויטאמינים ותוספי תזונה בשבת-


נחלקו הבית יוסף והמ"א אם גזרת רפואה – שמא ישחוק סממנים – שייכת בבריא כאשר אוכל דברים שאינם מאכל בריאים ואינו אוכלם לשם רעבון, לפי הב"י אפילו אינו אוכל לשם רעבון מותר ומה שנקטה המשנה ששותה לצמאו הוא לאו דוקא אבל המ"א (שכח,מג) כתב שאם הבריא עושה לשם רפואה אסור . וכתב הפמ"ג שם אות מט "כל שמתכוין לרפואה ומוכחא מלתא, אף בבריא ממש רק עושה לשמור מזגו וכדומה שלא יחלש, אסור, עיין אות מ"ג (וס"ו) [ומו]:

ובמ"ב (ס"ק קכ) הביא את המ"א והפמ"ג בלשון זו "אבל אם הוא עושה לרפואה דהיינו כדי לחזק מזגו כתב המ"א דאפילו בבריא גמור אסור".

הפוסקים האחרונים דנו לענין לקיחת ויטאמינים בשבת על פי המחלוקת הנ"ל . (ציין לחלקם השש"כ פ"לב אות פה-פו).

בספר תולדות שמואל כתב לחלק בין לחזק מזגו שאסור לפי המ"א לבין לשמור על בריאותו שלא ישלוט בו המיחוש שזה אינו בכלל רפואה (ויש להעיר שלפי לשון הפמ"ג לעיל מוכח שאפילו לשם שמירה אסור).

באג"מ (או"ח ג,נד) כתב שגם לפי המ"א "רק כששייך ענין רפואה שהוא בבריא החלש בטבעו וע"י הרפואות נעשה לגוף בריא וחזק יש לאסור ולא כשמתחזק מעט יותר ולא אף שמועילין שלא יחלה בנקל שבזה יש להתיר למעשה.. ולכן רוב הוויטאמינים שאינם מבריאים את האדם הבריא לשנותו שיהיה מחלש בטבעו לבריא וחזק אלא שמחזקין אותו מעט כמו שמתחזק מאכילת בשר יותר מאכילת ירקות וכדומה, מותר ליקח בשבת אף שעושין שלא יהיה עלול להתחלות בנקל".

אבל "אם יש וויטאמינים שמרפאין מאיזה מחלה ואינו חולה הנופל למשכב אלא הולך ומתחזק כבריא אסור, ולבריא החלש בטבעו ועושים אותו להיות גוף חזק ובריא ביותר תלוי במחלוקת הב"י והרמ"א והב"ח עם המג"א שיש להחמיר".

גם בתשובות והנהגות ג, קד חילק מעין זה אלא שכתב שטוב להמנע כשאין צורך בשבת אפילו עושה רק להתחזק שלא יחלה.

ובשו"ת באר משה א,לג גם חילק בין ויטאמנים לשם התחזקות שלא יחלה שהוא מותר והוא בגדר מאכל בריאים כי הרבה מאוד אנשים לוקחים אותם לפי הנתונים שכתב שם – אבל ויטאמינים לרפואה אסור על פי שיטת המ"א.

בספר חזון עובדיה ח"ג עמ' שסה-שסו התיר לקחת ויטאמינים בשבת ע"פ שיטת הב"י לעיל ולא חילק בין סוגי הויטאמינים ומשמע כי לפי שיטת הב"י יש להתיר גם כאלו שמיועדים ממש לרפואה.

בשש"כ פ"לב סעי' כ חילק שאם לוקח את הויטאמינים כתחליף למזון מותר לקחתם ואם לוקחם לחיזוק נטה להחמיר אולם הביא שיש המקילים בזה.

אמנם בספר משנה הלכות (ד,נא) כתב שכדורי ויטאמינים אסורים אפילו לפי דעת הב"י כי לדעתו הב"י התיר רק בדברי מאכל שאף שאינם מאכל בריאים מותר אבל ויטאמינים אינם בכלל מאכל אלא בכלל סמני תרופות.

לסיכום – נראה שיש לחלק את תוספי התזונה והויטאמינים לד' דרגות –

א. כתחליף למזון – נראה שמותר לקחתם לפי כל השיטות
ב. כאשר עושה רק לשמירה שלא יחלה או שלא יחלש בהמשך, מותר (ולפי כמה פוסקים אף לשיטת המ"א).
ג. כאשר מרגיש חלש ולוקחם למען התחזקות תלוי במחלוקת הב"י והמ"א ונראה שהמיקל יש לו על מה שיסמוך.
ד. כאשר לוקחם לשם רפואה למיחוש שיש לו בגופו הוא בכלל גזרת איסור רפואה.{בברכה הרב יעקב סבתו}