סידור זקן במכונת תספורת

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב .
האם מותר לסדר את הזקן ולספר אותו במכונת תספורת שמיועדת לראש, ובאיזה אופן ? ( ובאיזה גודל של פלסטיק שמשתמשים במכונה כגון 3, 6 ,9 12)

תשובה:

לגבי האיסור של גילוח פאות הראש, נחלקו הראשונים אם האיסור הוא רק בתער כמו בפאות הזקן (כך הוא פשט התוספתא מכות פ"ד ה"י וכך דעת הרמב"ם ע"ז יב,ו ושו"ת הרמב"ם סי' רמד וסמ"ג נז וריטב"א מכות כא. ומאירי כ:) או שהאיסור כאן חמור יותר והוא אסור אפילו במספרים כעין תער (כך דעת התוספות שבועות ב: וסמ"ק עא ורא"ש מכות פ"ג סי' ב) בשו"ע (קפא,ג) כתב כך : "אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם". ויוצא שמסקנת ההלכה שצריך להזהר ולחוש שלא לגלח את פאות הראש במספרים כעין תער.


מהו גדר מספרים כעין תער -
ברמב"ם (נזירות ה,יא) יוצא שאם משאיר כדי לכוף ראשה לעיקרה אינו בגדר כעין תער זה לשון הרמב"ם " ואם הניח ממנו כדי לכוף ראשה לעיקרה אינו לוקה שאין זה כעין תער".


אמנם מהתוספות נזיר מ. מוכח שאף אם לא נשאר כדי לכוף את ראש השערה לעיקרה עדיין יתכן והוא אינו בכלל מעין תער (שכתבו "[היכא] דלא שיירו בו כדי לכוף אף על גב דלא הוי כעין תער" וכן יוצא מפירוש הרא"ש נזיר לט: שכתב "כבעין תער מודו דלקי בכל המעבירין והכא פליגי כששייר מן השער קצת ואין בהם כדי לכוף ראשו לעיקרו:" ולשיטתם לא ברור מה הגבול של כעין תער.


להלכה יש ללכת אחרי השיעור היותר מפורש ולכן צריך להקפיד בגילוח פאות הראש שלא לגלח באופן שלא נשאר מהשיער כדי לכוף ראשו לעיקרו.


אמנם עדיין יש לדון מהו האורך של כדי לכוף ראשו לעיקרו . בספר לשכנו תדרשו עמ' ש בשם הפוסקים והגרי"ש אלישיב) שהוא חצי סנטימטר ושכך נראה לעין. אבל בספר קדושת ישראל (מחפוד) שדי ב 3 מ"מ , כי מוכח בגמרא נזיר לט: שבשבעה ימים יש שער לכוף ובשבעה ימים גדל פחות מ3 מ"מ.


בדרך כלל במכונת גילוח כל מספר משאיר 3 מ"מ נוספים , היינו מספר 1 משאיר שיער בגודל 3 מ"מ מספר 2 משאיר שיער בגודל 6 מ"מ וכן הלאה . לפי זה יוצא שאם נאמר שהשיעור הוא חצי סנטימטר מותר לגלח רק במספר 2 ומעלה ואילו אם נאמר שדי ב3 מ"מ מותר לגלח את פאות הראש גם במספר 1. היות וכמובא לעיל יש מחלוקת אם אכן אסור במספרים כעין תער וגם יש מחלוקת ראשונים אם צריך בכלל לכוף ראשו לעקרו אם כן יש לצרף מחלוקות אלו לספק מהו הגבול של לכוף ראשו לעיקרו וממילא המיקל בשיעור של 3 מ"מ נראה שיש לו על מה שיסמוך.


ענין נוסף חשוב בגילוח פאות הראש הוא הגדרת מקום פאות הראש שהרי אם המקום מוגדר כפאת הזקן וק"ו אם הוא לא פאת הראש ולא פאת הזקן מותר בו מספרים כעין תער. ואם הוא מוגדר פאות הראש אסור בו מספרים כעין תער.
בשו"ע קפא,ט כתב "שיעור הפאה מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב מקום זה לא תגע בו יד." מבואר מדברי השו"ע שפאת הראש מתחילה למטה מן האוזן במקום שבו מתחיל הלחי התחתון היינו הלסת התחתונה. וכתב כן על פי פירוש רש"י מכות כ. (יש להעיר שאינו פירוש רש"י אלא פירוש ר' יהודה בר' נתן כפי שנכתב שם ביט:).
אמנם מהמאירי מכות יג. יוצא שפאת הראש מתחילה מסוף הלחי העליון ולא התחתון ומקום זה הוא הבליטה הסמוכה לאוזן כנגד הנקב של האוזן.
אכן להלכה מאחר והשו"ע פסק להחמיר אין להקל.


עוד יש לשים לב שלפי השו"ע סוף פאת הראש הוא כנגד השיער שעל המצח היינו שמותחים קו אנכי ישר מקצה השערות שעל המצח אל הצדדים של הראש ועד לגובה זה אסור לגלח במספרים כעין תער.
ויוצא אם כן שכל השטח שמתחת לאוזן מסוף הלסת התחתונה ומעלה עד כנגד קצה המצח אסור לגלח שם במספרים כעין תער ולכן מי שמשתמש במכונת תספורת באיזור פאות הראש צריך להזהר לגלח רק עם הגנה של פלסטיק מתחת האוזן ועד למעלה.


לסיכום - המגלח את פאות הראש במכונה ראוי שיגלח רק במספר 2 ומעלה היינו שישאיר לפחות חצי סנטימטר. המיקל בשיעור 3 מ"מ היינו שמגלח במספר 1 יש לו על מה שיסמוך. אבל לגלח ללא מספר אסור בכל השטח שמסוף האוזן ומעלה עד הגובה כנגד סוף המצח.


{בברכה הרב יעקב סבתו}