כלאיים בתבלינים

שאלה:

האם מותר מבחינת כלאיים לשתול שני צמחי תבלין באותו עציץ?

תשובה:

צמחי תבלין ממינים שונים צריכים הרחקה של טפח וחצי ביניהם כאשר נזרעים באותו עציץ , ואע"פ שצמחים אלו אינם נאכלים אלא רק באים לתת טעם במאכל ולכן אין בהם דיני תרומות ומעשרות מ"מ יש בהם דיני כלאים . ראה בספר הלכות הארץ עמ' 167. ושם ציינו לספר מים חיים שכתב כן בשם הגרי"ש אלישיב והגר"נ קרליץ.
ומה שכתב הרמב"ם א,ד "אין אסור משום כלאי זרעים אלא הזרעים הראויין למאכל אדם, אבל עשבים המרים וכיוצא בהן מן העיקרין שאינן ראויין אלא לרפואה וכיוצא בהן אין בהן משום כלאי זרעים". אינו בא להוציא דברים הנותנים טעם באוכל , ויש האומרים שגם לא בא להוציא אפילו מה שראוי למאכל בהמה ופירשו שכוונת הרמב"ם רק להוציא צמחים כאלו שלא רגילים לקיימם.
בדרך אמונה (ביאור הלכה פ"א ה"ד ד"ה הראוין) הביא מספר ראיות שיש להחמיר אף בראוי למאכל בהמה ושם לגבי הראיה מצמח הכרכום כתב " כרכום נוהג בו כלאים כמ"ש בב"ב קנ"ו ב' ובתוספתא פ"ג דכלאים אף על גב דפטור ממעשר כמבואר בדברי רבנו פ"ז ממע"ש ה"י שאינן אלא למראה כמו כל ראשי בשמים כו' ומבואר בנדה נ"א ב' דפטור ממעשר כה"ג אך בזה אפשר דכיון דנעשה לתת טעם לאדם סגי בהכי לענין כלאים." מוכח מדבריו שאם נעשה לטעם הוא ודאי בכלל כלאים.

אמנם יש מהתבלינים שהם למעשה סוג של עצים ובהם אין בעיה של כלאים בזריעה . בסוף הספר הלכות הארץ הנ"ל שם יש טבלה המפרטת את הסוגים השונים , כאשר באופן כללי צמחים שיש להם גזע רב שנתי נחשבים בכלל עצים.
{בברכה: הרב יעקב סבתו}