הסרת עור הדג בשבת

שאלה:

לכבוד הרבנים החשובים !
1. האם יש איסור בהפרדת עור הדג מבשר הדג בשבת?
2. באיזה אופנים יהיה מותר להפריד את עור הדג ?

תשובה:

כיון שמדובר בעור של דג שנאכל לכן אין כל בעייה של בורר וכן משמע בחזון עובדיה עמ' קצה שלגבי  עור של עוף כתב בפירוש שמותר להסירו כי הוא ראוי לאכילה.


 


אמנם אילו הקליפה לא הייתה ראויה לאכילה היה שייך כאן דין קילוף פירות, ובקילוף פירות בשבת לכאורה יש לאסור, שהרי בוררים את הפסולת מהאוכל וכן כתוב בירושלמי (פ"ז ה"ב) "ההן דשחק תומא כד מברר בקליפייתיה משום בורר" דהיינו מי ששוחק שום ואח"כ מסיר את קליפתו חייב משום בורר.


למרות דברי הירושלמי כתב הב"י (סוף סי' שכא) שהתרומה, סמ"ג, וסמ"ק התירו להסיר קליפה בשבת, ולדעתם הירושלמי מדבר על מי שבורר כדי לאכול את הפרי לאחר זמן, אך מותר להוריד הקליפה כדי לאכול את הפרי לאלתר. וכך פסק הרמ"א (שכא, יט) "אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף להניח, אבל לאכול לאלתר שרי".


כך פסקו המג"א (ל). המ"ב (ס"ק פד) שמותר לקלף תפוחים בתנאי שעושה זאת לשם אכילה לאלתר.


הביה"ל (שכא ד"ה לקלוף) כותב שמאחר וא"א להגיע אל הפרי בדרך אחרת, קילוף הפרי נחשב כדרך אכילתו לכן מותר, וזה כאשר מקלף את הפרי לאכילה מיידית רק אז נחשיב כדרך אכילה. 


אציין שכל האמור הוא בקליפה שאינה נאכלת, אולם בדג אין קליפה שאינה ראויה לאכילה ולכן אין דין זה שייך בקליפת דג.


 


העולה מכל האמור מותר לקלף את עור הדג מהדג מאחר ועור הדג נאכל אמנם אפילו בקליפה שאינה נאכלת כתבו הפוסקים להקל להתיר לקלף אם עושה כן לאלתר משום שהוא דרך אכילת בני אדם.