שקית חימום בשבת

שאלה:

האם מותר להשתמש בשקיות חימום בשבת?

תשובה:

שקיות חימום הם שקיות המכילות חומרים מיוחדים שכאשר יוצרים מגע בין החומרים או שנעשת פעולה אחרת כגון לחץ על אותם חומרים מתחיל תהליך כימי במהלכו נפלט חום.
בשו"ת באהלה של תורה (ה,כו) אסר את השימוש בשקיות אלו מחמת דין מוליד בדומה לאיסור להוליד ריח ביו"ט (סו"ס תקיא) ושאינו דומה להולדת חום במאכל המותרת אם אינו בדרך הטמנה כי כאן יוצר חום יש מאין. והוסיף שאף אם אינו מוליד גמור מ"מ אין להתיר ואע"פ שאין לגזור גזרות חדשות מ"מ ראוי להתייחס ליצירת דבר חדש מסוג זה בשבת כאילו הוא בכלל מוליד. ומ"מ התיר לחיילים הנמצאים במקומות קרים להשתמש בשקית זו. גם בספר מאמר מרדכי (ח"ג עמ' קסד) אסר שקיות חימום משום מוליד וגם מ"מ התיר לחיילים במקומות קרים.
בקובץ ישורון (כא עמ' תרלב שם) טען ע"פ דברי המנחת שלמה לענין חשמל שאין להוסיף בדין נולד מה שלא נזכר בש"ס ושלכן אין דין מוליד ביצירת חום. ושם גם הסביר שאין בזה משום מכה בפטיש כי אינו יוצר כלי ואינו פעולה של יצירת גמר מלאכה אלא פעולת שימוש. ומ"מ גם הוא מסיק שם שכתב את דינו לענין חיילים וגם כתב שראוי לפתוח את השקית בשינוי. ושם נרשם שהראה את הדברים הגרז"נ והגר"ש פישר וגם הגרז"נ הסכים שעדיף ע"י שינוי.
בשו"ת מעיין אומר (ב עמ' קעה) גם נטה לומר שאין בזה לא מוליד ולא מכה בפטיש.

למעשה: ראוי לחוש לגדולים שאסרו והתירו רק לחיילים.


{בברכה: הרב יעקב סבתו}