שאלה:

האם רכב חשוב כ"ידא אריכתא" של האדם או כממונו (כגון שור שהזיק) לגבי נזיקין ?

תשובה:

בספר משפטי חושן נזיקין פ"ג הערה א והערה ו הסביר שמכונית נקראת כוחו ולכן חייב הנוהג בנזק שנעשה על ידה והביא ראיה מתשובת הרא"ש לגבי רוכב על סוס שנחשב ככוחו. ושם בפת"ח הסביר שאע"פ שלכאורה הוא כח כוחו מ"מ הכל יוצא ישירות מתוך הכח הראשון . להלן ציטוט לשונו שם -

פתחי חושן חלק ו (נזיקין) - הערות פרק ג - אדם המזיק בגופו כוחו גרמא וגרמי
"וכן במכונית המופעלת ג"כ מכח שרשרת כחות בזה אחר זה, וכ"ש הוא, שהרי ע"י הלחיצה על דוושת הדלק הוא מפעיל את כל מערכת הכחות, ואינו פוסק מכחו הראשון, שנחשב ככחו ממש, ועפ"י דברי הפוסקים שבמעשה אדם, גם כח הנמשך מכחו חשיב ככחו, כגון המשך הסיבובים בגלגל כתוצאה מגלגול אדם, נחשב עדיין כחו, כמבואר לעיל בדעת רוב הפוסקים, נראה שאף כשהפסיק ללחוץ על דוושת הדלק והמנוע ממשיך להפעיל ולהוליך את המכונית, שחשוב ככחו, וכל פגיעה של מכונית הנהוגה בידי אדם ה"ז ככוחו, כמ"ש להלן, וכדמוכח מדברי הרא"ש בתשובה כלל קא סימן ה. אמנם לדעת רבינו יונה שגם בגלגל המונע ע"י אדם יש לחלק בין סיבוב ראשון לסיבוב שני, אפשר שאינו חייב בזה, אבל כפי המבואר אין כן דעת רוב הפוסקים. ואף לא הובאה דעתו בשו"ע".
{בברכה הרב יעקב סבתו}