ענידת טבעת לגבר

שאלה:

התחתנתי לא מזמן ואני ואשתי התלבטנו לגבי לענוד טבעת לגבר האם בהלכה יש מקום לאסור את הדבר או שתלוי היכן אני עובד? ומה הדין אם אני עדיין לומד בישיבה?
אשמח להתייחסות של הרבנים תודה ובשורות טובות!

תשובה:

בזמן הגמרא היה נהוג ללבוש טבעת שיש עליה חותם כפי שמוכח במסכת שבת סב. בדיני הוצאה שמהתורה יכול איש בשבת ללכת עם טבעת שיש עליה חותם ברשות הרבים כיון שהיא תכשיט לו (ויש ראשונים - ר"ת ורמב"ם - שאף התירו לאיש לצאת עם טבעת עם חותם לכתחילה כי אין חוששים שמא ישלוף ויראה לאחרים). עכ"פ ברור שכך היה נהוג בזמנם.
בדורות אחרי הגמרא היו גברים שלבשו גם טבעת ללא חותם – כפי שהובא בכמה ראשונים במסכת שבת, וזה לשון הר"ן (על הרי"ף כו.) "הני מילי (שמותר רק טבעת עם חותם) לפי דורם שלא היו האנשים רגילין בטבעת שאין עליה חותם וכיון שלא היו רגילין אפילו בחול היו עוברין משום לא ילבש גבר שמלת אשה אבל עכשיו שנהגו בו הרי הוא להם תכשיט ובין בחול ...שרי " וכ"כ הריטב"א (שבת סד:) "וחזינן ברוב המקומות שנהגו האנשים לצאת בטבעת שאין עליה חותם".
השו"ע הזכיר את דברי הר"ן בסי' שג סעיף יח - "ויש מי שאומר שבזמן הזה שנהגו האנשים לצאת בטבעת שאין עליה חותם, ה"ז להם כתכשיט, ושרי".
גם האחרונים על השו"ע לא העירו שיש בעיה בנוהג זה (לגבי יום חול), ולכאורה לפ"ז אין סיבה לאסור על גברים לענוד טבעת נישואין (אלא שלא תתן להם הכלה את הטבעת תחת החופה ואין כאן מקומו של דיון זה).
עם כל זה כל המתבונן במציאות יראה שנוהג זה אינו מקובל בעולם הישיבות, ונראה שלא לחינם נמנעים מכך בני ישיבות כי אכן מצאנו ברמב"ן ובמאירי שלא ראו את הנוהג שהיה בימיהם באור חיובי -
זה לשון הרמבן (שבת נז.) ביחס למה שנהגו בדורו - "שאין נאה ולא מותר לאדם להתקשט בתכשיטין של נשים, לא הותר לו אלא של חותם מפני צרכו ושהוא נאה לו לנהוג כאדם חשוב".
גם המאירי (שבת נז.) תיאר מנהג זה שלא באופן חיובי וכתב "שכבר נשתנו הדורות ונשתנה המנהג ונעשו מקצת אנשים שחצנים כנשים ומביאים אותו לתכשיט והרי הם נעשים אצלם כנשים"
ואמנם יתכן ולעיתים יש תועלת מסוימת בענידת טבעת לאיש, כאשר לפי נתוני הסביבה של מקום העבודה וכדו' עדיף שיהיה נודע לאחרים שהאיש נשוי. אמנם כמובן כל זה דורש שיקול דעת וגם במצב כזה אין צורך לענוד את הטבעת במשך כל שעות היום וגם מסתבר שכל זה שייך רק למשך תקופת חיים מסויימת.

למסקנה – מעיקר הדין קשה לאסור על ענידת טבעת לאיש, אבל נראה שאם אין צורך חשוב בדבר יש להמנע מנוהג כזה כיון שיש בנוהג זה מגמה של התקשטות והחצנה – מגמה שאינה ראויה לגברים.
{בברכה הרב יעקב סבתו}