חימום במיקרוגל לא כשר

שאלה:

אוכל שחומם בתוך קופסה סגורה (לא בהכרח אטומה לחלוטין) במיקורגל לא כשר, בדיעבד מה דינו? ומה דין הקופסה?

תשובה:

חימום במיקרוגל לא כשר -
יש להתייחס לשני גורמים – א. מצד שאריות של אוכל לא כשר על צלחת המיקרוגל ב. מצד בליעה של זיעה של איסור בדפנות המיקרוגל מחימומים קודמים.

א. מצד שאריות של אוכל על צלחת המיקרוגל (ויש חשש שהם לא כשרים) -
שאריות אלו יכולים לפעפע דרך הקופסא ולאסור את המאכל שבקופסא[1].

מידת הפעפוע לתוך הכלי תלויה בסוג האוכל שיש בקופסא (וכן בסוג השאריות)–
א. אם יש בקופסא נוזל והוא נרתח במיקרוגל , הרי שצריך ס' כנגד שאריות האוכל כי הנוזל גורם להחדיר את האוכל שנבלע בקופסא[2]
ב. אם האוכל בקופסא הוא אינו נוזלי אבל גם אינו יבש אלא רטוב קצת כגון דבר שיש עליו קצת רוטב - במקרה זה לפי השו"ע אם שאריות האוכל שעל צלחת המיקרוגל היו שומניות הם יכולות לפעפע בכל האוכל שבקופסא ולכן צריך ס' כנגדם ואם הם אינם שומניות אלא כחושות הם אוסרים רק כדי נטילה היינו גובה שני סניטמטר מעליהם. (בתוך השני סנטימטר נכלל גם עובי הקופסא כך שצריך לחתוך מתחתית המאכל בשיעור כזה שיחד עם עובי הקופסא הוא שני סנטימטר). שאר האוכל ראה לקמן לענין חשש הזיעה. אבל לפי הרמ"א גם במקרה זה צריך ס' כנגד שאריות האוכל[3] וגם אם יש ס' ראה לקמן מצד החשש של הזיעה.
ג. אם האוכל בקופסא הוא יבש לגמרי כגון אורז תפוח אדמה וכדו' , מצד השאריות אין לאסור יותר מאשר כדי קליפה מהאוכל[4] אבל לגבי שאר האוכל ראה לקמן.

מצד הזיעה של המאכל הפוגע בדפנות המיקרוגל-
האדים (הזיעה) שעולים מן הקופסא אל חלל המיקרוגל עלולים לאסור כי הזיעה הרותחת העולה מתוך האוכל הכשר פוגעת בדפנות הבלועות מאיסור וחוזרת לתוך האוכל.
זעה זו שייכת בעיקר באוכל נוזלי , אבל אם האוכל הוא יבש נראה שיש לסמוך על כך שלאוכל אין דין זיעה (ראה אג"מ א,מ).
אם ידוע שהשתמשו בתוך 24 שעות באוכל לא כשר נוזלי כך שדפנות המיקרוגל בלועים מאיסור שלא נפגם, הרי שהזיעה הרותחת העולה מתוך האוכל הכשר פוגעת בדפנות הבלועות מאיסור וחוזרת לתוך האוכל ומחברת בין האוכל לבין דפנות המיקורגל[5] ולכן צריך ס' במאכל כנגד הדפנות של המיקרוגל או לפחות ס' כנגד המאכל הלא כשר שחומם שם לאחרונה.
אם דפנות המיקרוגל מלוכלכות בשאריות אוכל לא כשר אפילו אם עברו יותר מ24 שעות צריך לשער ס' כנגד שאריות אלו (אא"כ נראה שהם פגומות לאכילה).

במקרים אלו אם הקופסא הייתה סגורה, נראה שאם לא רואים שחלל המיקרוגל התמלא באדים יש לסמוך על הסגירה של הקופסא ולא צריך לחשוש שיצאה זיעה מן הקופסא וחזרה אליה. אבל אם הסגירה לא הועילה למנוע מהזיעה לצאת מן הקופסא ויש ממש מקומות גלויים שהזעה יצאה מהם וממילא יש לחשוש שהזיעה גם חזרה אליהם- הכוונה לזיעה רותחת ממש בחום של יד סולדת בו - אז דינו כפי שהובא לעיל.

אם הדפנות נקיות ולא ידוע שהשתמשו בתוך 24 שעות במשהו לא כשר במיקרוגל, או שלא ידוע שהשתמשו שם בדבר נוזלי כך שיש ספק אם הדפנות בלועות מאיסור מושבח , הרי שהאוכל לא נאסר[6].

לגבי הקופסא עצמה אם לא היו שאריות אוכל על הצלחת וגם לא היה חשש מצד הזיעה הקופסא מותרת אם היו שאריות או שהיה חשש מצד הזיעה הקופסא אסורה . ונראה שאפשר להכשיר בהגעלה אף אם היו שאריות על הצלחת ונגעו בקופסא באופן ישיר מ"מ כיון שלא נבלעו ע"י אש ממש די בהגעלה.

[1] כך מוכח מדברי הש"ך צז בנקודות הכסף שאם יש איסור בעין מתחת לכלי האיסור מפעפע דרך הכלי אל האוכל שבתוכו וכן מוכח מסי' צב,ה שדבר הפוגע מחוץ לכלי חודר ומפעפע דרך הכלי לתוך האוכל.
[2] כך יוצא מסי' צב סעיף ה
[3] כך יוצא מש"ך קה,כג וחכמת אדם נז,ג.
[4] שך וחכ"א הנ"ל. אף כאן שהאיסור הוא מחוץ לכלי נראה שדינו כמו איסור בלוע בכלי כי המאכל מפעפע לתוך הכלי ונבלע בו , ובאיסור בלוע בכלי שיש בו דבר יבש אוסר רק כדי קליפה
[5] , ודומה לתבשיל שכוסה במכסה טרף שהזיעה העולה מהתבשיל אל הכיסוי וחוזרת אל האוכל אוסרת את התבשיל (אא"כ יש ס' בתבשיל מול הכיסוי) כמבואר בסי' צג סעיף א
[6] כדין סתם כלים שאינם בני יומם שסומכים על ס"ס ספק אינו בן יומו וספק שמא המאכל הקודם נותן טעם לפגם באוכל הנוכחי- סימן קכב,ז) . (אם ידוע שחממו שם איסור נוזלי לפני 24 שעות ובתוך זמן זה חיממו היתר נוזלי יש מקום לדון לשיטת הרמ"א אם לומר כאן חנ"נ בשאר איסורים , ובכל מקרה אם בנתיים עבר לילה בין שני החימומים אין לאסור ובלא עבר לילה צ"ע אם יש להקל כי מדובר רק על זיעה.
{בברכה: הרב יעקב סבתו}