אירוח בחורים בשבת

שאלה:

האם מותר לזוג צעיר להזמין אליהם לבית זוג נוסף מחשש של הרהור, שהרי יש סבירות גדולה שיתפתח שיחה בין שני בני הזוג? ומה הדין בבחור שהולך להתארח אצל זוג אברכים צעירים בני גילו (אציין שעדין אין לזוג ילדים)?

תשובה:

כתב השו"ע (אה"ע כא,א) "צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד". ואכן כפי שהוזכר בשאלה חשש הרהור עבירה הוא גם כאשר אין שום חשש למראה לא צנוע. (וראה מקורות לזה בתשובה https://www.kiryatmoshe.co.il/index2.php?id=4368&lang=HEB). בגמרא רמב"ם ושו"ע מוזכרים כמה וכמה ענינים שיש לחשוש בהם להרהור עבירה כגון להביט ביופי של אשה או להריח בשמים שעליה או להסתכל בבגדי צבעונים של אשה שהוא מכירה להלך אחרי אשה ועוד. המציאות מוכיחה שיתכן הרהור גם במצבים אחרים וודאי אי אפשר לפרוט את כולם. לכן נראה שהכלל הוא , שמה שאמרו חכמים שאסור לעשותו ודאי שהיום אין אדם שיכול לומר שלא יבוא לידי הרהור אבל מציאות אחרת שאינה מפורשת בדברי חכמים נראה היא תלויה ברגישות של כל אדם ואדם. לכן וודאי שאם הוא מרגיש וחושש ומכיר בעצמו שמציאות מסוימת תביא אותו לידי הרהור עליו להתרחק ממצב זה אבל א"א לאסור על מי שאינו חווה זאת אם זו מציאות שלא אסרו אותה חכמים.
גם הדוגמא שהובאה בשאלה היא תלויה באדם עצמו וברגשותיו וביחסי השכנות בין שני הזוגות , וכל ערום יעשה בדעת שלא יבוא לידי מכשול.
בודאי שהחשש האמור הוא גדול יותר אצל רווק שהרי חכמים החמירו לחשש הרהור ברווק יותר מאשר אדם נשוי כמוכח מדין מלמד תינוקות (אה"ע כב,כ)
"מי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות, מפני שאמות הבנים באות לבית הספר לבניהם ונמצא מתגרה בנשים". אלא שגם בזה א"א לומר שהוא אסור אלא הוא תלוי בהרגשת כל אחד לעצמו.
וחשוב שהאדם יהיה נאמן לעצמו ולא יתבייש להודות בפני עצמו שמצבים מסויימים גורמים לו להרהור, ולא יחשוב שזה מראה על פגם באישיותו אלא אדרבה יתכן שזה נובע מכך שיש לו חמדת התורה בצד הקדושה ולכן מתגברת אצלו הרגישות לצד השני כמו שכתב הפרי צדיק פרשת תרומה "הגדול מחבירו מצד ששקוע בו חמידו דאורייתא ביותר וזה לעומת זה עשה האלהים על כן מתגבר אצלו גם החמדה לצד ההיפך מה שאין כן מי שאין מגדיל בעצמו החמידו דאורייתא גם החמידו להיפך אין לה התגברות". וגם מי שנשוי לא יתבייש לומר לאשתו שאין נוח לו להתארח באופנים שגורמים לו חשש הרהור כי העיקר הוא היראת שמים ולהיות צדיק לפני המקום ולא לחשוש מאי נעימות של העולם הזה, וגם אשתו צריכה לדעת שאדרבא זה לטובתה שבעלה רוצה להתרכז רק בה כפי שעשה הצדיק אבא חלקיה שאמר לחכמים שאשתו יצאה מקושטת (תענית כג:) "כדי שלא אתן עיני באשה אחרת".

וכל הדברים הללו מסורים ללבו של כל אחד ואחד. והעיקר שיכוון בכל מעשיו לשם שמים.


{בברכה: הרב יעקב סבתו}