אכילת מאכל שנמצא מתחת למיטה

שאלה:

שלום וברכה,
שכחתי שוקולד בשקית במגירה מתחת למיטה, זה היה ממש בקצה (10-15 ס"מ). האם מותר לאכול את השוקולד?

תשובה:

לכתחילה יש להיזהר בזה ובדיעבד אין לאסור.
איתא בפסחים (דף קי"ב עמוד א') – אוכלין ומשקין תחת המיטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהם. וכך פסק בשו"ע (יו"ד סימן קט"ז סעיף ה').
בהלכה זו ישנם הרבה חילוקים להבין בדיוק באיזה מקרה הגמרא אסרה, והאם זה רק לכתחילה או אף בדיעבד. בספר שמירת הגוף סימן י"ד מביא כמה חילוקים ולכן הקו המנחה שלו לרוב זה לכתחילה צריך להיזהר ובדיעבד אין לאסור.
למשל האם האיסור זה דווקא על מיטה שישנים עליה, וכן מה הדין עם האוכלים צרורים וחתומים(ולא רק מכוסים) וכן האם הקפידא זה דווקא כשהאוכל מונח על הקרקע שבו יש את הרוח רעה ועוד.
בשו"ת אז נדברו (ח"ו סימן ל"ט) דן בהניח אוכלין תחת המיטה העליונה במיטה כפולה, ומסקנתו כיוון שקשה לקבוע הלכה בדברים כאלו לכן לכתחילה יש ליזהר בזה ובדיעבד אין לאסור.
{בברכה: הרב יורם לוי}