התחלת גיל איסור נגיעה

שאלה:

מאיזה גיל מתחיל איסור נגיעה?

תשובה:

שלום וברכה.
יש להבחין בין מגע של חיבה למגע שאינו של חיבה (כגון עזרה) וכן בין מגע בעריות - אשת איש , נדה , דודה , וכו' (אבל אין בכלל זה אימו סבתו ביתו נכדתו) לבין אשה שאינה ערווה היינו כגון בת אחיו בגיל שאינה עדיין נדה.

מגע של חיבה בעריות הוא מחלוקת ראשונים רמבם ורמב"ן אם אסור מן התורה ונפסק בשו"ע סי' כ שאסור מן התורה.

מגע של חיבה באשה שאינה ערווה (היינו שאינה נדה ואינה בקירבת משפחה האסורה) כגון חיבוק כתב בהליכות שלמה תפילה פ"כ סע' ט שהוא אסור כבר מגיל שלוש ואף שרבים אינם נזהרים בזה בבת אחיו אין שום היתר בדבר וכן הביא בשם הגרש"ז בספר אבני ישפה ח"ב סי' פט ענף ד וכ"כ בנטעי גבריאל יחוד פרק נג סע' א (ושם כתב כן בשם הבאר משה אבל ראה לקמן)
(בנוגע לעצם האיסור נראה שיש כאן שתי בחינות - א. מצד הרהור ב. מצד הרחקה של איסור קדשה או איסור עשה בלא קידושין והיינו שמדרבנן אסור מגע של חיבה באשה שאינה ערווה עליו).
אמנם בספר "לא תקרבו" (כהן) עמ' 153 תשובות הגר"ח קנייבסקי כתב "כל שאין דעת בני אדם עליה בערך עד גיל שבע מותר גם נגיעה של חיבה ואולי גם חיבוק ונישוק" וזה מבוסס על שיטת החזו"א (או"ח טז,ח) לגבי איסור אמירת דברים שבקדושה כנגד מקום מגולה בילדה שכתב "שכל שאין דעתן של בני אדם עליה מחמת קטנותן מותר...זו שאין יצר עליהן מחמת קטנותן הדעת נוטה שלא אסרום חכמים ואין כאן שיעור בשנים אלא לפי מציאות וקטנות גופן" (אלא שהחזו"א אמר כן לענין אמירה ולמדו מדבריו גם לענין מגע).

בשו"ת באר משה ח"ד סי' קמה עמ' רכ משמע לכאורה שאסור לנשק את בת אחיו ואסור להגביהן כאשר דינם כגדולות ושם משמע שגדולות היינו שהביאו סימנים. ומשמע שקודם לכן מותר.
מגע שאינו של חיבה בספר חוט השני אבן העזר עמ' סד כתב לגבי עזרה לעבור כביש בילדה קטנה מותר לתת לה יד אבל בגדולה יתפוס בדש בגדה.
בשו"ת באר משה הנ"ל משמע שבקטנה אין איסור באינו של חיבה וגם בגדולה (שאינה ערוה עליו) הוא בגדר טוב להתרחק.
{בברכה הרב יעקב סבתו}