הליכה להופעות זמר

שאלה:

האם מותר ללכת להופעה של זמר? אשמח שתתיחס למקרה שהזמר חילוני / ישיבה מעורבת / שירי אהבה? וכן האם ישתנה הדין לגבי זוג שכבר נשוי ורוצה ללכת יחד?
תודה!

תשובה:

לזמר חילוני- אם השירים שירי הוללות ופריצות ויש שם מראות איסור של חוסר צניעות וריקודים של גברים ונשים הדבר אסור בהחלט. אם זה מופע שקט כמופעים של פנסיונרים בבתי מלון שרק באם להקשיב בלי לרקוד ואין שמיעה של נשים שרות ליד כדאי להחמיר.
בזמר חסידי וישיבה מעורבת מי שמחמיר ללכת רק להופעות נפרדות זו ההנהגה הטובה ביותר, אבל אין לאסור ללכת להופעה כמו של אברהם פריד הופעות של שירי קודש ושירי נשמה ואין חשש שם שמיעת נשים השרות יחד מכיון שהמוזיקה חזקה עד מאד, והבעיתיות הקיימת היא רק על הישיבה מעורבת, ולכן מי שלא מחמיר והולך להופעות מעין אלו דווקא הליכה עם בת הזוג טובה מלילך לבד, ויתפסו מקום צדדי שלא מעורב.


ובהרחבה:
אין ספק שאין רוח חזל נוחה כלל בישיבה מעורבת של גברי ונשי והמקור המפורסם ממסכת סוכה (דף נא)
"מאי תיקון גדול? אמר ר' אלעזר כאותה ששנינו: חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה"
"היכי עביד הכי, והכתיב 'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'? אמר רב - קרא אשכחו ודרוש: 'וספדה הארץ משפחות לבד' - משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, אמרו והלא דברים קל וחומר: ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעוסקים בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה!"

מהק"ו של הגמרא ניתן לראות בפירוש שיש בעיה לשבת מעורב שהרי אם במקום הספד צריך לשבת בנפרד, ברור שגם בסעודה רגילה, שהיא מקום שמחה, יש לשבת בנפרד.
ונחלקים המפרשים בהבנת הגמ האם רק במצבי קדושה כבית מקדש ותפילה צריך הפרדה משום מורא מקדש אבל באירועים אחרים משפחתיים כאכילה משותפת לא צריך הקפדה והראיה מקרבן פסח שצריך לאכול קיבוץ של כמה משפחות יחד ובינהם מופעים הרב אגרו"מ פסקי עוזיאל ועוד.
ולהדגיש מחוץ לדברים של קדושה וודאי שבכינוס שעלול להביא לפריצות ח"ו יש לאסור.
לעומת אחרים שפרשו את האיסור בצורה יותר רחבה מהסתכלות וחששו בכל ישיבה מעורבת ללא קשר להקשר של קדושה כבית מקדש וכו.
ומכאן הגיעה המחלוקת המפורסמת לגבי ישיבה בחתונה האם צריך נפרד או לא.
המעניין שבשולחן ערוך לא מצינו מפורש חוץ ממה שהשוע מביא:

"חיבים בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו משוטטים ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות שלא יתקבצו שם לאכול ולשתות אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה, וכן יזהירו בדבר זה לכל העם א יתערבו האנשים ונשים בבתיהם בשמחה, ולא ימשכו ביין, שמא יבואו לידי עבירה, אלא יהיו כולם קדושים" (או"ח, סימן תקכ"ט סעיף ד')
המשמעות הפשוטה זה בכל כינוס גם בסועודות פשוטות לא דווקא חתונות גדולות.

ופה מתחילים לראות את המורכבות שמצד אחד יש שנוהגים להפריד בשבת שמתארחים בצורה מצומצמת הילדים עם החתנים והכלות ולפעמים עוד קרובי משפחה כשבת חתן, ויש כאלו שלא מחמירים, אבל מאידך הם כן יחמירו בחתונה שתהיה ישיבה נפרדת לגמרי.
אני חושב שהסיבה לחילוקים אלו נובעת בגלל שההלכה הזאת תלויה במציאות ולכן גם אם אדם יחמיר בחתונה נפרדת בשבת חתן הוא יעשה ישיבה על פי משפחות. בלי מחיצה בין גברים לנשים.
והוא הדין לגבי הליכה להופעות.
וודאי הדבר שללכת להופעה של זמר חילוני הדבר אסור. גם אם אתם בני זוג מכיון שגם התוכן וגם האוירה שנוצרת שם על ידי הציבור המיועד לכך שמגיע להופעות מעין אלו הופכים את המקום לקלות ראש ובעייתים
אבל גם פה אם ההופעה היא של שירי ארץ ישראל שקטים לפנסיונרים בבית מלון לא בהכרח שיהיה איסור בעצם הישיבה והצפיה באותו מופע. כל עוד יושבים וצופים גריידא בלי שיש אנשים ונשים רוקדים ואין בעיה של נשים שרות.
ודאי הדבר שכדאי וראוי ללכת למופע חסידי נפרד ויש כאלו שמופיעים רק כך, כמוטי שטינמץ.
המציאות של זמרים חסידיים שמפיעים מעורב העלתה שאלה רבה בקרב כמה ציבורים וגם פה אנו רואים שלא כולם כותבים את האיסור באופן מפורש.
אכן ההופעות של זמרים חסידיים הם באופי אחר לגמרי מהציבור הכללי בדרך כלל לא מצוי שם הריקודים אלא על ידי כמה בני נוער ליד הבמה וכל מי שמנסה לעמוד הוא חוזר לשבת בגלל שהוא מסתיר לאלו שיושבים מאחוריו ולכן הבעיה פחותה ואין מקום לפריצות באירועים מעין אלו.
אבל וודאי שאם ההופעה היא מעורבת גם של זמר חסידי כדאי לשבת בצד במקום שהוא לא מעורב ולכן אם אתה מגיע עם אשתך זה אפילו יותר טוב, ככה אתה יכול לשבת יחד במקום בצד בלי להתערב עם כולם.
לגבי שירי אהבה כבר ענינו בתשובה נפרדת ואעתיקה שוב פה.
מה המקור לאיסור שמיעת שירי אהבה?
ומה הדין בשירים שמוזכרים בהם לשון נקבה ותוכנם הוא שאיש מדבר אל אישה אבל לא מדברים על אהבה וכן מה הדין בשירים שמדברים על אהבה לאמא?
והאם לזוג נשוי מותר לשמוע שירי אהבה ביחד כדי לעורר אהבה ביניהם?
1) המקור לאיסור שמיעת שירי אהבה:
התורה כותבת במפורש:
וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְו‍ֹת יְהוָה וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (במדבר טו, לט)
וכך מונה הרמבם בלאו מז ספר המצוות לרבמ"ם:
הכתוב: וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם (במדבר טו לט) הוא מצות לא תעשה שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית העינים.
אומר הרמבם שהאיסור של ולא תתורו משמעותו הרהור הלב.
וכך רואים שנפסק בשוע' בכמה מקומות.
מליצות ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק כגון ספר עמנואל‏[1] וכן ספרי מלחמות אסור לקרות בהם בשבת ואף בחול אסור משום מושב לצים ועובר משום אל תפנו אל האלילים לא תפנו אל מדעתכם ובדברי חשק איכא תו משום מגרה יצר הרע ומי שחיברן ומי שהעתיקן ואין צריך לומר המדפיסן מחטיאים את הרבים: (שוע' או"ח שז טז)

ראוי לאדם להרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה, כדי להנצל מלהכשל בדבר ערוה. ויזהר מהייחוד, שהוא הגורם הגדול, וכן ינהוג להתרחק מהשחוק ומהשכרות ומדברי עגבים (פירוש דברי שחוק וחשק), ולא ישב בלא אשה, שמנהג זה גורם לטהרה גדולה. יתירה מכל זאת אמרו: יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מהחכמה: (שוע' אבן העזר כא א)
2) ומה הדין בשירים שמוזכרים בהם לשון נקבה ותוכנם הוא שאיש מדבר אל אישה אבל לא מדברים על אהבה וכן מה הדין בשירים שמדברים על אהבה לאמא?
ההשלכה הפשוטה של זה שהאיסור בשמיעת השיר זה ההשפעה של השיר על האדם להרהר הרהור אסור, ולכן אם כפי שהשואל מתאר יש רק שיח בין איש לאישה אבל לא תוכן של קשר זוגי שיכול להביא להרהור אין בעיה לשומעו, וכן שיר שמדבר על אהבה לאמא זהו שיר שבוודאי לא אמור לגרום להרהור אסור. ולכן אין בעיה לשומעם.
3) והאם לזוג נשוי מותר לשמוע שירי אהבה ביחד כדי לעורר אהבה ביניהם?
לגבי זוג נשוי זה מורכב, כי אכן גם כשנחלקו אם מותר להרהר באשתו בפשטות גם באג"מ אהע"ז ח"א סימן ס"ט שכתב לאסור להרהר באשתו זה לא מדין הרהור עבירה, שאין מקום להרהור עבירה באשתו, אלא איסור אחר הרהור שמביא לשז"ל. שזה בפשטות איסור אחר לגמרי.
ואיסור זה שייך גם בנשים.
"שלא נתור אחר מחשבת הלב וראית העינים, שנאמר (במדבר טו, לט): וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם… ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות". והוסיף במצווה קפח: "ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. שגם להן אסור להרהר אחר האנשים זולתי בבעליהן, שעליהם ראוי להן להמשיך כל חשקן וחפצן, וכן יעשו בנות ישראל הכשירות".
אך נראה להחמיר ולאסור את השמיעה יחד בין איש לאשתו למרות שאמנם הם עכשיו יחד ומן הסתם חושבים הם אחד על השני וזה רצונם, אבל יכול ולא ימנע מלחשוב דברים אחרים במיוחד כשקול גבר אחר נשמע ברקע. אבל נראה לי שניתן להקל שהם יכולים לשיר את השיר ביחד בלי לשמוע מאדם אחר מכיון שאין זה גרע ממה שכותב שוע' באבה"ז כה ב'- "אבל בענייני תשמיש יכול לספר עמה כדי להרבות תאותו, או אם היה לו כעס עמה וצריך לרצותה שתתפייס, יכול לספר עמה כדי לרצותה"