יעלה ויבוא בערב ראש חודש מלא

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב!
כידוע בערב ראש חודש אם אדם שכח ולא אמר יעלה ויבוא אינו חוזר להתפלל , מה יהיה הדין בערב ראש חודש שיש גם ל' וגם א' (אם שכח לומר בערב א') ? האם יצטרך לחזור ולהתפלל כמו ימי חול המועד או יהיה פטור כמו ערב ראש חודש רגיל ?
אשמח לקבל גם מקורות עם התשובה.
תודה רבה.

תשובה:

אין לחזור גם בליל ב'

ובהרחבה:
הגמרא בברכות (ל:) "אמר רב ענן אמר רב טעה ולא הזכיר ר"ח ערבית אין מחזירין אותו לפי שאין בית דין מקדשים את החודש אלא ביום"
נחלקו הראשונים מה הדין כאשר שכח להזכיר בליל שני בערבית: תוס' (ד"ה לפי) הביאו מסברא שיש לחזור, שהרי כבר מקודש מלילה שלפניו.
שו"ע (תכב,א) פסק כראשוני שלא חילקו ותמיד א"צ לחזור.
וביאר המ"ב שליל ב' הוא רק ספיקא דיומא, שאם ר"ח ביום ב' הרי יום א' אינו קדוש כלל.