חוב בדולרים

שאלה:

שלום רב. חברי לווה ממני סכום כסף בדולרים לפני כחודש וחצי וכעת הוא רוצה להשיב בשקלים אך נסתפקנו האם צריך להשיב כפי שער הדולר שהיה בזמן ההלוואה או כפי השער שלו עכשיו?

תשובה:

בעקרון צריך להחזיר לפי שער הדולר שהיה בזמן ההלואה כי אחרת נחשב כמכר לו דבר בשווי מסוים על מנת לשלם יותר בזמן מאוחר יותר. (תורת ריבית פ"יט סעי' ז וריבית פנחס פ"טז סע' טז) . ולכן אם התנאי בשעת ההלואה היה על מנת לפרוע בשקלים (ולא בדולרים) צריך לשלם דוקא לפי השער של שעת ההלואה.
אמנם אם סיכמו בשעת ההלואה שהמקבל יכול לפרוע לפי רצונו או בדולרים או בשקלים אז יש אפשרות לפרוע בשקלים כפי השער בזמן הפרעון. אכן באופן זה צריך שיהיה למקבל לפחות דולר אחד בשעת הנתינה (העקרון הוא שהלואה דולר בדולר נחשב כסאה בסאה היינו פירות על מנת להחזיר פירות וחכמים גזרו שאסור להלוות פירות בפירות אא"כ יש לו לפחות פרי אחד או יצא השער ולכן צריך שיהיה לו דולר אחד). הטעם שבאופן זה מותר לפרוע שקלים כפי שעת הפרעון כי נחשב שממיר את הדולרים שהיה צריך להחזיר לשקלים. היינו כשם שבהלואת סאה בסאה מותר להחזיר כסף במקום פירות (שו"ע הרב סע' ל) כך גם בהחזרת דולרים יכול להחזיר שקלים במקום דולרים . אבל כל זה בתנאי שהיה יכול לפרוע בדולרים אבל אם התנאי היה שחייב להחזיר דוקא בשקלים אסור להחזיר לפי שווי שעת הפרעון כפי שהוזכר לעיל כי נחשב שמוכר על מנת לפרוע יותר יקר. (ראה כל זה בתורת ריבית פ"יט סעי' ד וברית פנחס פ"טז סעי' טז).

לסיכום - אם היה חייב לפרוע שקלים צריך לתת לפי השווי בשעת ההלואה. אם היה יכול לפרוע בין דולרים ובין שקלים (והיה לו דולר אחד בשעת ההלואה) יכול לפרוע לפי השווי בשעת הפרעון.