מעשר כספים

בית הדין

ה שבט התשפג | 27.01.23

הרב יעקב סבתו

 

שאלה:

ברצוני לשאול את כבודכם, האם מותר לתת לבן משפחה שאין לו דירה משלו, וחי בסך הכל ממשכורת צנועה, ויש לו לחתן 3 ילדים,
לתת לו כסף מכספי מעשר, עבור קניית דירה, וכן גם עבור הוצאות לחתונת ילדיו.
תודה רבה מראש,
אבא הדואג לבנו

 

תשובה:

ניתן להשתמש במעשר כספים לשם המטרות הנ"ל ובלבד שהנותן נוהג לתת את המעשר כספים שלו לא רק לצדקה לעניים אלא גם לשאר מצוות (וכך הוא המנהג מן הסתם).
 
ביתר פירוט
היות ומעשר כספים הוא בגדר מנהג ואינו חובה, לכן אפשר לנהוג כפי השיטות הסוברות שניתן לתת מעשר כספים גם למצוות שאינם בגדר צדקה. בנידון כאן לגבי לתת עבור דירה לקרוב משפחה הנה מאחר וסו"ס יש לקרוב מקום לגור א"כ אינו בגדר שחסר לו מגורים ולכן אינו בגדר מצות צדקה. מצות צדקה היא לתת לאדם שחסר לו צורך בסיסי כפי  שכתב הרמב"ם (מתנות עניים פרק ז הלכה ג) "לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו, אם אין לו כסות מכסים אותו, אם אין לו כלי בית קונין לו, אם אין לו אשה משיאין אותו, ... שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו, ומצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצווה לעשרו". ונפסק בשו"ע סי' רנ סע' א. המבואר ברמב"ם הוא שגדר הצדקה הוא בדברים שחסרים לאדם ואין לו משלו.
והנה לגבי מגורים אף לגבי יתום כתבו הרמב"ם ושו"ע הנ"ל ששוכרים לו דירה משמע שדי בזה כדי למלא חסרונו.
 
אמנם אע"פ שאין כאן לכאורה צדקה  מ"מ יש כאן גדר של גמילות חסד שהרי ודאי שיותר טוב לאדם לגור בדירה משלו.  וממילא אפשר לתת מעשר כספים גם למצוות גמילות חסדים.
 
לגבי חתונה לילדים אם אכן לא יהיה לאותו אדם כסף כדי לחתנם או לתת להם צורכי דירה ברמה בסיסית הרי שיש כאן צדקה אלא שהצדקה אינה לאדם המחתן אלא לילדיו כאשר הם יתחתנו. (מבחינת מעשר כספים אין לזה נ"מ  רק למען הדיוק לדעת מי מקבל את הצדקה)