קדושת שביעית לנכרי

שאלה:

האם מותר לתת פירות שביעית לעובדים קבועים שאינם יהודים במוסד לימודי?

תשובה:

תשובה בקצרה:

מותר להביא פירות שביעית לעובד קבוע במוסד אך יש להדריכו כיצד לנהוג בהם.


תשובה בהרחבה:

נחלקו הרמב"ם (שמיטה ויובל ה יג) והר"ש משנץ (על תו"כ בהר א ו) בפירוש התוספתא שאומרת שעובד שהוא בן ביתו של יהודי הוצאותיו עליו מותר בפירות שביעית משום שהוא כבני הבית, לדעת הרמב"ם מדובר גם בגוי ואילו לדעת הר"ש משנץ מדובר דווקא ביהודי, הרב אליהו פסק להחמיר כדעת הר"ש משנץ אך לעומתו רבים פסקו להקל כשיטת הרמב"ם והביאם הרב הררי בספרו על קדושת שביעית בפרק ח הערה לט וכך פסק גם הרב מלמד בפניני הלכה.
במקרה שלנו שהעובד הוא עובד קבוע ומסור למוסד ורגיל לאכול כל שנה ואם לא יתנו לו אוכל הוא יפגע ותיווצר איבה צריך להביא לו לאכול אבל יש להדריך אותו כיצד יש לנהוג בפירות שביעית.