שומר שקיבל מתנה

בית הדין

כט סיון התשפא | 09.06.21

הרב ישועה רטבי

 

שאלה:

סיגל יצאה לנופש של שבוע מטעם העבודה, ולא רצתה לקחת את התיק המיוחד שלה לנופש, וביקשה מחברתה חגית לשמור עליו, חגית הבטיחה לסיגל שתשמור לה על התיק עד שהיא חוזרת מהנופש. סיגל רצתה להכיר טובה על השמירת התיק ונתנה מתנה כרטיס כניסה לסרט. כעבור יומיים התיק נגנב, האם חגית צריכה לשלם לסיגל?

 

תשובה:

החברה ששמרה על התיק נחשבת לשומרת שכר, ולפיכך היא חייבת על גניבה ועל אבידה. כי המתנה שהיא קיבלה מגדירה אותה כשומרת שכר. (רמ"א סימן שג סעיף א).

 

נימוקים:

במשנה במסכת בבא מציעא דף צג עמוד א מובא: "ארבע שומרים הן: שומר חנם והשואל, נושא שכר והשוכר. שומר חנם - נשבע על הכל, והשואל - משלם את הכל, ונושא שכר והשוכר - נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה, ומשלמין את האבידה ואת הגניבה".

הש"ך בסימן שג ס"ק א כתב: שומר שכר נחשב רק כאשר השומר מקבל לכל הפחות שכר השווה פרוטה. ערוך השולחן (סימן שג סעיף ג) פסק, שאם עושה לו טובה נחשב לשכר: "אפילו לא שכרו במעות, אלא בעד טובה שעשה לו, כגון שאומר לו אעשה לך דבר פלוני ותהא לי שומר - דינו כשומר שכר, דזהו כמו ששכרו בעד זה".

המרדכי (סימן תנד) כתב: גם אם השומר שכר לא קיבל שכר בצורה ישירה, אלא רק קיבל מתנה עבור שליחותו - נחשב לשומר שכר. וכ"פ הרמ"א בסימן שג סעיף א[1]. אומנם הש"ך (בסימן קפה ס"ק ב) העיר, שהבית יוסף (בסימן שג) כתב שיש להתיישב בכך, כי יש לבחון האם המתנה ניתנה לצורך השליחות, והמקבל יכל להסיק שבתמורה לשימוש במתנה, הוא ייחשב כשומר שכר, או שהמתנה ניתנה ללא קשר, והוא לא מוגדר כשומר שכר.

וכן כתב מהרי"ק (שורש קנה): "שאע"ג שמתחילה לא ירד אדעתיה דאגרא, כיון דלסוף אמר לו ראובן שהמותר יהיה שלו, ושתק שמעון - נעשה עליו שומר שכר". כלומר למרות שלא סוכם בין הצדדים במפורש שהוא יוגדר כשומר שכר, (כי הוא אומנם קיבל מתנה, אך לא קיבל שכר ישיר על שמירתו) - בכ"ז הוא נחשב לשומר שכר (מובא בדרכי משה בס"ק ב). מהרי"ק  הביא דוגמא נוספת לשומר שכר שקיבל מתנה ולא שכר ישיר, כגון אדם שביקש מחברו שימכור לו ספר בסכום מסוים, ואם הוא יצליח למכור בסכום גדול יותר, העודף יהיה שייך לו - נחשב לשומר שכר.

מהרי"ק הוכיח זאת משומר אבידה, הבעלים לא סכמו עמו שיהיה שומר שכר, ובכ"ז הוא נחשב לשומר שכר בגלל פרוטה דרב יוסף (כלומר שומר האבידה עושה מצווה, ובכך הוא פטור מלתת צדקה לעניים. בגלל סכום זה [לדעת השולחן ערוך בסימן רסז סעיף כה], המוצא נחשב לשומר שכר). כ"פ הרמ"א בסעיף א.

כך גם נראה מדברי הנתיבות (סימן רסז ס"ק ג) שביאר, מדוע שליח שקיבל מתנה נחשב לשומר שכר: "וידוע שלא שלח לו רק מחמת זה, והוי כאילו קיבלו אדעתא דהכי שכר לשמירתן". כלומר יש הסכם מכללא בין הצדדים, שהשליח יקבל את הפיקדון בתנאי שהוא ישמור עליו, ובתמורה לכך הוא מקבל מתנה.

 

להרחבה בדיני שומר שכר - ניתן לעיין כאן.

 

 

[1] וכך גם מובא בסימן קפה סעיף א. השולחן ערוך פסק: "הסרסור - שליח הוא, אלא שנוטל שכר שליחותו. לפיכך אם שינה דעת הבעלים - משלם מה שהפסיד". הרמ"א הוסיף: "מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד, ובתוך כך שלח לו דורון - הוי שומר שכר".