קריאת זכור לנשים והוצאת ספר תורה עבורן

שאלה:

בשבת זכור נוהגים הרבה מניינים להוציא ספר תורה במיוחד לקריאת 'זכור' לנשים, והקורא מוציא אותם ידי חובה ללא ברכה.
בתקופתנו יש צורך להוציא את ספרי התורה החוצה לחצר/סוכה,
והשאלה היא האם מותר להוציא ספר תורה החוצה לשם קריאה לנשים?
שהרי לפי הרבה פוסקים נשים אינן חייבות בקריאת זכור, וממילא יש בעיה להוציא ספר תורה מחוץ לביהכנ"ס שלא לצורך...

תשובה:

לכתחילה יש להשתדל עד כמה שניתן (בהתאם למצב והנחיות משרד הבריאות) שהכל יעשה בתוך בית הכנסת, ולא להוציא ס"ת החוצה לשם קריאה לנשים.
אבל בלית ברירה אין כאן באמת ביזוי לספר תורה כי סוף סוף מקיימים בו מצווה, ולכן מותר.


תשובה בהרחבה:
נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות בקריאת זכור - הגר"נ אדלר רבו של חת"ס ומהרי"ל דיסקין, ישועות מלכו מחייבים ואילו בספר החינוך כתב שכיון שאינן בנות מלחמה הם פטורות ויש שפטרו מטעם שהוא זמן גרמא כי אין לקיים מצווה זו בלילה או בשבת- כ"כ בשו"ת מרחשת ואבני נזר, ויש עוד פוסקים שפטרו כמובא כל זה בחזון עובדיה פורים עמ' ט-י ובפסקי תשובות תרפה,ה.
ולענין לטלטל ס"ת עבורם, בשו"ת מנחת יצחק ט,סח כתב "ס"ל לכמה גדולי האחרונים דיש להחמיר שלא לקרות בשביל נשים לבדן" אבל העיר הנטעי גבריאל פורים פ"כ ס"ק ט שחיפש ולא מצא מי שסובר כן, ובשו"ת קנין תורה ז,נג אמנם כתב ש"במחוזותינו לא נשמע מעולם דבר זה" אבל המעיין שם יראה שלא כתב כן לאיסור בהחלט, אלא כתב שצריך להחליט אם להוציא ספר תורה או למנוע מזה, ומשמע שאין בזה איסור ברור.
בחזון עובדיה עמ' י כתב שיש מי שפקפק להוציא ס"ת לנשים אבל כתב שאין דבריו מוכרחים שהרי מוציאים ס"ת עבור קריאת הנשיאים בניסן אע"פ שקריאה זו רק מנהג. וגם שם לא כתב מי המפקפק (ונראה כוונתו למנחת יצחק הנ"ל)
היוצא מהנ"ל שאין מקור לאיסור ולכן מותר וכן כתב הנטעי גבריאל שם "וליכא חשש לטלטול ספר תורה שלא לצורך שבאמת הרי מותר לטלטל ובפרט דהוי לצורך".
הנה הדיון הנ"ל הוא כאשר הנשים נכנסות לבית הכנסת אלא שמוציאים מן הארון ס"ת לקרוא להם, ויש לדון האם יש להתיר גם להוציא ס"ת מחוץ לבית הכנסת אם אין אפשרות לנשים להכנס לתוכו מחמת חשש למחלה, ולכאורה אם נאמר שיש לחשוש לדעות שנשים חייבות דבר תורה א"כ קריאה זו יש בה צורך משמעותי וממילא יש להתיר גם באופן זה. אלא שודאי לכתחילה יש להשתדל עד כמה שניתן שהכל יעשה בתוך בית הכנסת ולא להוציא ס"ת חוצה. שהרי בהוצאת ס"ת לרחוב יש בזה קצת חוסר כבוד כלפי הספר תורה והיות והחיוב כאן הוא לא מבורר לכן צריך להשתדל מאוד שלא לגרום לחוסר כבוד לספר תורה. אבל בלית ברירה נראה שהיות וכל מטרת ההוצאה היא כדי לקיים חיוב שהרי חוששים לשיטות המחייבות אם כן אין כאן באמת ביזוי לס"ת כי סו"ס מקיימים בו מצווה.

- הרב יעקב סבתו