האם מותר לנגן בכלי נגינה בהלל בבית כנסת?

שאלה:

שלום הרב, האם מותר לנגן בכלי נגינה בהלל בבית כנסת?

תשובה:

הלל מטרתו שבח והודיה לבורא עולם, ואפשר להשוות את ההלל שאנו אומרים בביה"כ כעין ההלל הנאמר במקדש ששם היה כינורות לכן נראה להתיר זאת לא באופן קבוע, וכל שכן אם כל המטרה של הניגונים היא לשם שמים וכמיהה להדבק ולהתחבר להקב"ה.

הרחבה:
הקדמה: תופעת השימוש בכלי נגינה בביה"כ בכלל ובשעת התפילה בפרט היא תופעה הצוברת תאוצה בקהילות שונות ומוסדות תורניים ברחבי הארץ. תופעה זו אינה חדשה, ראשיתה בשימוש בכלי נגינה במקדש, ואחריתה במאות השנים האחרונות ועד לימינו. במאות ה18-19 עמדה תופעה זו במוקד המאבק הדתי שבין העולם הרבני שהתנגד לה נמרצות, לבין התנועה הרפורמית שעודדה אותה. מאבק זה קיבל את ביטויו באופן נרחב בספרות ההלכה והפסיקה. במקומותינו לעומת זאת תופעה זו היא עיקרה השאיפה הכנה להתעלות רוחנית באמצעות הניגון. {מתוך אסיף ח"ב עמ' 217}

שיקולים הלכתיים לאסור את השימוש בכלי נגינה:
א. דין חוקות הגויים(1) - שני טעמים לאיסור זה האחד הצורך להתרחק מע"ז השני הצורך בהבדלת ישראל מן העמים והדגשת ייחודם וניגון בביה"כ דומה לשימוש המכונה בפוסקים 'ארגעל' הנפוץ בכנסיות.
ב. זכר לחורבן(2) - חז"ל מדגישים בהרבה מקומות(כגון חגיגה טו:{ברש"י},סוטה ט. וכו') את הענין של מיעוט בשמחה אחר חורבן ביהמ"ק בין השאר ע"י איסור זמרה ונגינה בכלי שיר, וכיון שביהכ"נ הוא בימ"ק מעט שייך לומר איסור זה.
ג. קלות ראש(3) - האווירה הנדרשת בביהכ"נ בכלל ובתפילה בפרט הוא כובד ראש ושימוש בכלי נגינה בביהכ"נ אף שמטרתו ליצור אווירה של קדושה והתרוממות מ"מ לעיתים שימוש זה יביא בכנפיו אף שימוש שעיקרם קלות ראש.
ד. הפרעה לתפילה(4) - השימוש בכלי נגינה יוצר הפרעה טכנית למהלך התפילה לדוג' פגיעה בכוונת המתפללים.
ה. לא תתגודדו- מכיון שרובא דרובא דכל קהילות ישראל לא נהגו לומר את ההלל בכלי זמר א"כ קהילה המשנה ממנהג כל הדורות הרי היא פורשת מן הציבור {שו"ת דברי חיים סי' יח}

שיקולים הלכתיים להתיר:
א. הגדרתה כצורך מצווה- השימוש בכלי נגינה במציאות הרווחת בימינו הוא לשם העצמת החוויה הרוחנית וחיזוק אווירת הקדושה בביה"כ בכלל ובתפילה בפרט. לאור זאת יש מקום להגדיר כצורך מצווה.
ב. השימוש בכלי נגינה במקדש- כיון שביה"כ קרוי "מקדש מעט" אפשר להשוותו למקדש וכשם ששם היה ניגון בזמן העבודה כך אפשר להתיר ניגון בתפילה בשעת ההלל.
ג. מנהגי קהילות שונות- בכמה מקומות כגון קהילת פראג וקהילת ליוורנו נהגו לנגן בשעת התפילה כגון קבלת שבת.

ונראה לענ"ד בהלל מטרתו שבח והודיה לבורא עולם ואפשר להשוות את ההלל שאנו אומרים בביה"כ כעין ההלל הנאמר במקדש ששם היה כינורות לכן נראה להתיר זאת לא באופן קבוע וכ"ש אם כל המטרה של הניגונים היא לשם שמים וכמיהה להדבק ולהתחבר להקב"ה.

----------
(1) - ראה שו"ת הב"ח סי' קכז, אגרות משה יו"ד ח"ב קיא, שו"ת חת"ס ח"ו ליקוטים פ"ו, שו"ת בית מרדכי ח"א מה, שבט הלוי ח"א כו
(2) - ראה שו"ת חת"ס ח"ו ליקןטים פ"ו פ"ט, שדי חמד ח"ה מערכת ביה"כ, משפטי עוזיאל ח"ח או"ח יח
(3) - ראה שדה חמד ח"ז מערכת חתן וכלה א, שו"ת לב חיים ח"ב ט, אלה דברי הברית(ר' יעקב מליסא) עמ' עח-עט
(4) - ראה שו"ת הרמב"ם סי' רכד, מהר"ל נצח ישראל פרק כג, נוהג כצאן יוסף עמ' פ ערך זמר, שו"ת בצל חכמה ח"ב פ"ה, שו"ת יהודה יעלה(ר'ד יהודה אסאד ח"א או"ח נ"ט