האם מברכים הטוב והמטיב בשתיית יין אחר מיץ ענבים?

שאלה:

שלום הרב,
אשמח לדעת האם צריך לברך ברכת הטוב והמטיב כאשר שותים יין, לאחר שתיית מיץ ענבים?

תשובה:

ראוי להחמיר ולא לברך, כיון שזאת ברכה חשובה שיש בה מספר תנאים.

הרחבה:
שו"ע בסעיף א' כותב "שאם הביאו להם מתחילה שתי יינות מברכים על השני הטוב והמטיב" (משמע שיש לברך הטוב והמטיב), ואילו בסעיף ג' כ' שו"ע ש"אם הביאו שתי יינות אחד משובח ואחד גרוע יברך על המשובח ויפטור הגרוע" משמע שאין לברך הטוב והמטיב. ולכאורה סתירה?
לסתירה זו ישנם כמה תירוצים:
אחד מהם הוא שבסעיף א' מדובר כשאין ידוע אם אחד מהיינות גרוע מהשני או כששניהם טובים כאחד ולכן מברך על הראשון הגפן ועל השני הטוב והמטיב, ואילו בסעיף ג' מדובר שידוע שאחד טוב ואחד פחות טוב ועל זה אמר שו"ע שיברך על היין הטוב ולא על הגרוע {דרישה}.
ע"פ זה כ' האיש מצליח שאין לברך אם בתחילה היה יין גרוע.
ועוד אפשר לומר כיון שיין צריך להיות ראוי לניסוך על המזבח ומיץ ענבים הוא פסול לניסוך על המזבח לכן הוא לא מוגדר כיין (רמב"ם שבת כז,יד).
שו"ת אור לציון כתב {חלק ב פרק מו - הלכות ברכות אות יג} דאין מברכים ברכת הטוב והמטיב על מיץ ענבים, אלא על יין בלבד.
וכ"כ שו"ת מנחת יצחק {ח"ט סי' יד) שמיץ ענבים לא חשוב כ"כ לגבי ברכת הטוב והמטיב על יין ששותה אח"כ. וכ"כ הגרי"ש אלישיב(אבני ישפה ח"א סי' לח).
אמנם הגרע"י(חזו"ע עמ' עח), הלכה ברורה, הגרשז"א(הליכו"ש פסח פ"ט הערה 78),וזאת הברכה(פי"ח) סוברים שהיות ומברכים על יין מבושל ומיץ ענבים בפה"ג לכן מברך על היין השני הטוב והמטיב.