מאמרי בית הדין

קניין דברים
קרא עוד...
קים לי
קרא עוד...
ערעור על פסק שניתן בבית דין
קרא עוד...
סמכות הדיינים לדון
קרא עוד...
נסכא דרבי אבא

ביאור המורכבות בסוגית נסכא דרבי אבא

 

קרא עוד...
נישואין אזרחיים

במאמר זה יובאו השיטות ההלכתיות ביחס לנישואין אזרחיים ללא חופה וקידושין. האם יש צורך בגט, ומתי אין לתת גט לחומרא בכדי למנוע ספק ממזרות.

קרא עוד...
לחתום ערבות לחברו

האם יש להימנע מחתימה על ערבות או שיש בכך משום מצוות גמילות חסדים?

 

 

קרא עוד...
כלי בשרי שהוכנס לכלי חלבי או כלי חלבי שהוכנס לכלי בשרי

 

ישנם מקרים בהם כלי בשרי נכנס לתוך כלי חלבי או להיפך, למשל כפית בשרית שהוכנסה לתוך חלב עם קרונפלקס. במאמר זה נדון בכל המקרים הללו.

קרא עוד...
כופים על מידת סדום

 

 

ממקורות רבים בדברי חז"ל אנו למדים, כי אל לו לאדם למנוע טובה מחברו, כאשר לא נגרם לו כל הפסד או חיסרון כתוצאה מאותה טובה. במאמר זה יובאו המקורות, הכללים והסייגים לכלל זה.

 

קרא עוד...
חילוק בין דינא דגרמי לגרמא

 

במאמר זה יוסבר החילוק היסודי בין נזק ישיר לבין נזק עקיף, דין היזק וודאי ומידי אך לא ישיר, ודין אדם שעושה את פעולת ההכנה להיזק.

קרא עוד...
הסבר להיתר עסקה

האגרות משה (יו"ד חלק ב סימן סב) כתב: יש צורך להבין איך ההיתר עסקה עובד. במאמר זה יוסבר כיצד ניתן להלוות בלי חשש לריבית ע"פ היתר עסקה.

קרא עוד...
תקנות הקהל

 

במאמר זה יבואר מקור סמכותם של חברי עירייה, חברי מזכירות וכד'. להחלטות נבחרי הציבור (שבעת טובי העיר) -יש תוקף הלכתי כפוף לסייגים המבוארים בהרחבה במאמר.

 

קרא עוד...