שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית חושן משפט סימנים רו-רלב

בית הדין

טז ניסן התשעז | 12.04.17

שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית סימנים רו-רלב

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.

שאלת הסמכה לסימן רו:

האומר לחברו: 'אם אמכור שדה זו - הרי היא מכורה לך', ומכר לאחר, האם קנה הראשון? (סעיף א).

שאלות הסמכה לסימן רז:

      א.        ראובן המתגורר במדינת הים החליט לעלות להשתקע בארץ ישראל. טרם צאתו ציווה לחלק את רוב רכושו למוסדות צדקה. לאחר ששהה בארץ מספר חדשים, כבדו עליו חבלי הקליטה, והחליט לחזור למקומו באותה מדינה. האם יוכל לחזור בו ולבטל את דבריו הראשונים[1]? (סעיפים ג-ד).

      ב.        אסמכתא - לא קניא. האם קבלני בנין שמתחייבים שאם לא ישלימו בזמן מסוים, ישלמו כל יום סכום, האם זה יכול לתפוס? (סעיף יא).

       ג.         האם אסמכתא אינה קונה, הוא מדאורייתא או מדרבנן? (סעיף יג).

      ד.        קיימא לן דאסמכתא לא קניא. הסבר מה ההבדל בין תנאים רגילים לאסמכתא. וכיצד ניתן להתגבר ולסלק את האסמכתא? (שם).

      ה.        הסבר מהו ההבדל בין התניית תנאים בהסכם מסחר או קידושין, לבין דין אסמכתא, ובאיזה אופן ניתן להימנע מבעית אסמכתא לא קניא?

       ו.         אישה שהתחייבה בהסכם הגירושין שאם תתבע מזונות מבעלה עבור הילדים - תשלם לבעל כל הפסדיו שיהיו לו בגלל תביעת המזונות. אחר הגירושין תבעה אותו האישה שישלם מזונות, ונאלץ לשכור עורך דין, וגם הפסיד שכר יום עבודתו הקבועה, האם חייבת האישה לשלם לו על הפסדיו הנ"ל? (סעיף טז).

       ז.         מה תיקון חכמי ספרד? (שם).

      ח.        קנסות שנהגו להתחייב בשידוכים, מפני מה אין בזה משום אסמכתא? (שם).

      ט.        מה הדין במשרתת או מורה או קבלן, שקיבלו ביצוע משימה, והתחייבו שאם יחזרו בם ישלמו סכום גדול, האם יש בזה אסמכתא ואם סלקה צריכים קנין? (שם).

       י.         שטר שכתוב בו שראובן חייב לשמעון מנה, וזמן פירעונו הוא ביום פלוני, ואם לא יפרע באותו יום, יתחייב לשלם לו סכום מסוים, וכתוב דלא כאסמכתא וכו'. האם חייב ראובן לשלם אותו סכום שהתחייב בו אם לא פרע בזמן המסוים או לא? (סעיף יח).

     יא.       באיזה אופנים אפשר לסלק דין אסמכתא? (סעיף יט).

      יב.       האם בעכו"ם יש דין אסמכתא? (שם).

      יג.        האם תקיעת כף מועילה באסמכתא? (שם).

      יד.       האם לאחר תקיעת כף יכולים לחזור בהם? (שם).

     טו.       האם יש חילוק בתקיעת כף אם זה לעצמו או עבור אדם אחר? (שם).

     טז.       האם יש חילוק בין יד ימין ליד שמאל? (שם).

      יז.        אם התחייב באסמכתא, ונשבע לקיים את התחייבותו, האם שבועה מוציאה את חסרון האסמכתא וחייב גם מדין התחייבות. מה נפ"מ בין חיוב מדין שבועה ובין חיוב מדין אסמכתא? (שם).

     יח.       ראובן נתחייב לשמעון לספק לו מזונותיו למשך כמה שנים, וקבלו ממנו קנין, האם הוא משועבד לספק לו את מזונותיו או לא? (סעיפים כ-כא).

שאלות הסמכה לסימן רח:

      א.        האם יש הבדל בהלכות מכירה, בין מכר דבר האסור מן התורה לבין דבר האסור מדרבנן, מה ההבדל? ומה הסברא בזה?

      ב.        נשבע שלא ימכור חפץ מסוים, ועבר ומכר, והקונה זכה בו באחד מדרכי הקניינים, האם המכר קיים? ואם מכר ע"י שליח, האם המכר קיים?

שאלות הסמכה לסימן רט:

      א.        ראובן ערך הסכם גירושין עם אשתו, ובאחד הסעיפים מופיע שהבעל מתחייב להעביר לה הדירה שעתיד לקבל מחברת עמידר. וההסכם קיבל תוקף פסק דין, לאחר הגירוש תובעת האישה את האיש לקיים את התחייבותו הנ"ל, והאיש טוען שבזמן ההסכם, הדירה לא הייתה כלל בעולם, ולכן לא קנתה. מה הדין? (סעיף ד, צריך גם לציין את המובא בסימן רג סעיף י, בדין קנה את וחמור, כאשר יש סעיפים שלא תופסים מבחינה הלכתית ויש סעיפים בחוזה שתקפים).

      ב.        האם ניתן להקנות דבר שלא בא לעולם, לכשיבוא לעולם? (סעיף ד).

       ג.         האם מועילה תפיסת הלוקח בדבר שלא בא לעולם? ציין את המקור! (שם).

      ד.        האם ניתן לשעבד ולמחול דבר שלא בא לעולם? (שם).

      ה.        מכר דבר המצוי בשוק, האם קנה? (סעיפים ה-ו).

       ו.         מנהל ישיבה סיכם עם מנהל חנות ירקות שכל שבוע יספק לישיבה כמות מסוימת של ירקות במחיר קבוע, ניתנו המחאות בתאריכים דחויים, לאחר כמה חדשים עלו המחירים וטוען מנהל החנות שקשה לו לעמוד בהתחייבות, האם המקח קיים? (שם).

       ז.         ראובן מכר לשמעון דבר שאותו יום לא היה ברשותו, ולאחר זמן ראובן קנה אותו דבר שמכר, שמעון טוען שקנה אותו דבר רק כדי לעמוד בדיבורו, ראובן משיב שקנהו רק לעצמו, עם מי הדין? (שם).

      ח.        מכר שדה ושייר פירות לאחר, האם יקנה האחר? (סעיף ז).

      ט.        אם שייר לעצמו, האם הבנים יורשים כמו שחולקים מתנת שכיב מרע? (שם).

       י.         האם ניתן להסתלק או להתנות על דבר שלא בא לעולם? (סעיף ח).

     יא.       כיצד ניתן להתמודד עם מכירת סחורה שאינה ברשותו כשאינה עדיין בעולם? (שם).

שאלות הסמכה לסימן רי:

      א.        באיזה דין יש הבדל בין אם האב הוא המקנה לבין אדם אחר? (סעיף א).

      ב.        האם יש חילוק בין אבא לסבא, ובין אבא לאמא? (שם).

       ג.         הלכה היא, שאין אדם מקנה למי שאינו בעולם. באיזה מקרה, אדם מקנה למי שאינו בעולם, ציין את כל התנאים הדרושים, כדי שהקניין יחול? (שם).

      ד.        אם הקנה קניין אחד למי שבא לעולם, עם מי שאינו בעולם, האם הקניין חל? (שם).

      ה.        אמר לחברו: 'קנה נכסי אתה, ובהמה זו', מה הדין בזה? (סעיפים ב-ג).

שאלות הסמכה לסימן ריא:

      א.        אדם שאמר לחברו מה שיירש מאבא מכור לך, או מה שיירש מאבא היום מכור לך, או מה שאדוג היום מכור לך, האם זה תופס? (סעיפים א-ב).

      ב.        ראובן הפקיד אצל שמעון פיקדון, ושמעון כפר בו, וראובן הקנה את הפיקדון ללוי, האם לוי קנה את הפיקדון או לא? מה הדין אם ראובן הקנה ללוי מלווה שיש לו על שמעון? (סעיף ז).

       ג.         פיקדון או מלווה ביד אחרים בשטר או בע"פ, האם יכול המפקיד או המלווה למכור לאחרים, ובאיזה קנין? (שם).

      ד.        מקנה לחברו הריבית שיקבל מהבנק מחשבן סגור שלו, האם קונה? (שם).

      ה.        הפקיר דבר שאינו ברשותו, האם חל הפקר? (שם).

שאלות הסמכה לסימן ריב:

      א.        מה הפרש בין המוכר קרקע לזמן קצוב, ובין המקנה אותה לפירות? (סעיפים ד-ו).

      ב.        ראובן נדר לבית הכנסת סכום כסף, האם זכאי בית הכנסת, לאחר מותו של ראובן לדרוש מן הבנים לקיים את נדר אביהם? (סעיף ז).

שאלות הסמכה לסימן רכב:

      א.        מכר קרקע לשנים, וכל אחד אומר לי מכר, מה הדין? ואם המוכר הוא מפסולי עדות, האם ישתנה הדין? (סעיף א).

      ב.        קנה מחמשה בני אדם ואינו יודע ממי קנה, מה הדין? (סעיפים ב-ד).

       ג.         מוכר אומר מכרתי ואיני יודע למי, ובא אחד ואמר לי מכרת, מה הדין? (שם).

שאלת הסמכה לסימן רכה:

ראובן שכר חברת הובלה להוביל ספינת משא מת"א לנמל אשדוד כדי להטעינו על הספינה המפליגה ביום פ', והחברה קיבלה על עצמה והתחייבה בכל אונס שיארע. ובינתיים הוכרזה שביתת תחנות דלק בכל הארץ ועל ידי כך נמנע מן החברה להוביל את המטען בזמן, השוכר תובע מן החברה לפצותו על כל ההפסדים שנגרמו לו, שהרי התחייבה בכל האונסים, החברה משיבה מה עלינו לעשות, הרי הוכרזה שביתה של תחנות דלק בכל הארץ, מה הדין? (סעיפים ג-ד).

שאלות הסמכה לסימן רכז:

      א.        באונאה במקח יותר משתות, האם שניהם יכולים לחזור בהם או רק המתאנה בלבד? האם יש הבדל בין אם המתאנה תובע החזרת דמי האונאה או לא? (סעיף ד).

      ב.        המוכר לחברו חפץ בששים זוז ואינו שווה רק נא', מה דינו לעניין אונאה, האם דנים לפי ערך המקח, ולפי זה יש כאן אונאה יתירה על שתות, או דנים לפי סכום הכסף שנתן, ושיעור האונאה הוי פחות משתות? (שם).

       ג.         א)- מה הדין אם מכר חפץ השווה שש פרוטות בשבע פרוטות? ב)- מה הדין אם מכר חפץ השווה שקל אחד בחמשה שקלים? (סעיפים ה-ו).

      ד.        סוחר שקונה ומוכר, האם יש לו טענת הונאה?

      ה.        האם יש טענת הונאה ביהלומים?

       ו.         ראובן מכר לשמעון מטבע זר, מטבעות ושטרי כסף - במחיר הגבוה בעשירית מערכם באותו יום. האם רשאי שמעון לתבוע את ראובן על האונאה? (סעיף טז).

       ז.         ראובן נתן למתווך חפץ למוכרו וישלם לו דמי תיווך, אך שלא ימכרנו בפחות מאלף שקלים, והמתווך הצליח למוכרו באלך ומאתיים, למי שייך העודף? (סעיף ל).

      ח.        ראובן שכר שמעון שהוא בעל רכב להסיעו במשך יום שלם, וקצב אתו מחיר, ולאחר מכן התברר לשמעון שהמחיר בשוק הוא יותר גבוה, האם יכול לטעון שנתאנה? (סעיפים לב-לו).

      ט.        האם יש הונאה בביצוע עבודה בקבלנות בקרקע או במיטלטלין? (שם).

       י.         מה הדין אם הקבלן חשב שיש לו לחצוב בקיר בלוקים, וקבע מחיר נמוך, ואחר כך התברר שזה קיר בטון והעבודה קשה ביותר, האם יכול לטעון הונאה? (שם).

     יא.       בשכירות קרקע או שכר פועל לעשות בקרקע או במיטלטלין, האם יש הונאה? האם יש הבדל בין שכר פועל או קבלן עם הרכב שלו, האם משתנה הדין?

      יב.       ראובן ושמעון אחים, חילקו על תנאי, שמי שיפול לו בית פלוני שיפתח לו פתח למבוי. ולא שמו אל ליבם שיכולים בני המבוי לעכב. ונפל אותו בית לראובן, ואומר שמעון אסלק ממך התרעומת של בני המבוי, האם יכול ראובן לבטל החלוקה? (סעיף לט).

שאלת הסמכה לסימן רלא:

מה הדין אם חלק מבעלי אומנויות עשו תנאי ביניהם, שכל אחד מהם שיעסוק באומנות חברו ביום של חברו ייענש וכד', האם תנאם קיים או לא? (סעיף כח).

שאלות הסמכה לסימן רלב:

      א.        ראובן תושב באר שבע קנה מכונית משא משמעון, שגם הוא תושב באר שבע, על מנת שהיא תקינה, והקונה נסע במכונית כדי להוביל משא לחיפה. באמצע הדרך הרגיש בתקלה מכונית ישנה במשאית ומיד חזר לבאר שבע, ותובע מהמוכר לבטל את העסקה כי מכונת תקינה קניתי ממך והרי היא לא תקינה, והמוכר טוען היה עליך להודיעני מיד כשהרגשת בתקלה, עם מי הדין? (סעיף ג).

      ב.        ראובן מכר כלי לשמעון ונמצא פגום פגם המפחית אותו מדמיו, האם ראובן יכול לומר לשמעון קח את הכלי ואני אשלם לך דמי הפגם? ומה הדין אם שמעון מוכן לקחת את הכלי, ואומר לראובן אקח את הכלי בתנאי שתשלם לי דמי הפגם? (סעיף ד).

       ג.         מה הדין במוכר בהמה לחברו, ושחטה ונמצאת טריפה, וספק אם הייתה ברשות המוכר או שנטרפה אצל הלוקח? (סעיפים יא-יד).

      ד.        המוכר לחברו מיטלטלין או בהמות, ונולד מום, וקשה לקבוע מאמתי המום, מה הדין ואם לטריפות של סירכות יש דין מיוחד? (שם).

      ה.        א. ראובן מכר קרקע לשמעון ונמצא בה מום, האם מום בקרקע מבטל המכירה? ב. יש מומים שמבטלים המכירה ויש שאין מבטלים, ונאמר בזה כלל, איזה מומים מבטלים, איזה אינם מבטלים, מה הוא הכלל? ג. מה הדין אם יש ספק אם המום מבטל המכירה. ד. מה הדין אם יש ספק אם היה תנאי במכירה? (שם. לגבי תנאים במכירה - עיין לקמן סימן רמא סעיפים ט-י).


[1] צריך גם לברר, האם עליו לקיים את דבריו מדין צדקה. עיין לקמן עמוד 376.