שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית חושן משפט סימנים פו-קכ

בית הדין

טז ניסן התשעז | 12.04.17

שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית סימנים פו-קכ

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.

שאלות הסמכה לסימן פו

      א.        קיי"ל כר' נתן, דראובן הנושה בשמעון, ושמעון בלוי - מוציאים מלוי ונותנים לראובן. מה הדין אם כפר לוי, והודה. למי משלם קרן וחומש, לראובן או לשמעון? (סעיף א).

      ב.        האם בדמי שכירות, יש שעבודא דרבי נתן? (שם).

       ג.         האם יש נפ"מ בין מלווה בשטר למלווה בעל פה? (שם).

      ד.        ראובן חייב לשמעון סכום כסף, ולוי חייב לראובן אותו הסכום או יותר. הדין הוא שמוציאים מלוי ונותנים לשמעון, מדין שעבודא דרבי נתן. מה הדין אם יש לראובן במדינה אחרת נכסים, האם בי"ד יפסוק שמוציאים מלוי או לא? (סעיף ב).

      ה.        ראובן חייב לשמעון סכום כסף, ולוי חייב לראובן אותו הסכום או יותר. הדין הוא שמוציאים מלוי ונותנים לשמעון, מדין שעבודא דרבי נתן. על מי מוטל לתבוע את לוי, על שמעון או ראובן? נמק! (סעיף ג).

       ו.         האם יש הבדל בשעבודא דרבי נתן, בין הלוואה לפיקדון, ובין אם הלווה השני יהודי או גוי? (סעיף ד).

       ז.         האם יש שעבודא דרבי נתן על חיוב ממון מדין גרמי? (שם).

      ח.        האם בדמי קנס, שייך שעבודא דרבי נתן? (שם).

      ט.        האם יכול המלווה הראשון לתבוע ישר מהלווה השני, (שייך לסעיף ב), והאם אחר שתבע את השני - שילם השני ללווה הראשון, האם חייב לשלם למלווה? (סעיפים ה-ט).

שאלות הסמכה לסימן פז

      א.        מהם ההבדלים בין שבועת הדיינים לשבועת היסת? (סעיפים ט-יב).

      א.        מה הנ"מ לדינא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן? (שם).

      ב.        מנה את השבועות של טענת וודאי, ואת השבועות על טענת ספק, וההבדלים בניהם! (שם).

       ג.         מה קורה אם התובע תפס, או אם הנתבע אינו רוצה להישבע?

      ד.        האם שבועה מעיקר הדין צריכה להיות בפני בעל דין או בפני עדים? (סעיפים כג-כד).

      ה.        ראובן תובע מחברו שיחזיר לו מעות של צדקה שהפקיד אצלו, והוא יחלקם לעניים, והנפקד משיב שכבר החזיר לו ממונו, האם יש לחייב הנפקד שבועת היסת? ציין הדין בשו"ע ונימוקו! (סעיפים לה-לט).

       ו.         תבעו להחזיר לו מעות צדקה שהפקיד אצלו, כדי שהתובע יחלקן, האם יש בזה חיוב שבועה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן פח

      א.        קיי"ל אין מודה מקצת הטענה חייב שבועה, אלא אם כן כפר לפחות שתי מעין כסף, והודה בפרוטה. הבא שני אופנים שאין צורך לכפור שתי מעין, אלא אפילו כפר פרוטה - חייב? (סעיף ג).

      ב.        מה הדין בתובע את חברו שחייב לו אלף דולרים, וחברו מודה שחייב לו אלף שקלים? (סעיפים ז-יג).

       ג.         טענו חיטים והודה לו בשעורים, והנתבע יודע שאכן חייב הוא לו שעורים, האם צריך לשלם את השעורים? (סעיפים יב-יג).

      ד.        נתבע שהודה על מקצת התביעה, קודם שתבעו התובע, האם חייב הנתבע שבועה כדין מודה במקצת? (סעיפים יד-טז).

      ה.        ראובן תבע את שמעון שחייב לו שק חיטים, ושמעון השיב: איני יודע אם אני חייב לך חיטים או שעורים, איך הדין? (סעיף יז).

       ו.         תבע מחברו מנה שהלווהו, והודה לו הנתבע בחמישים משכירות, האם חייב שבועה כדין מודה במקצת? (סעיפים יט-כ).

       ז.         מתי גם הלוואה בשטר חשובה כהלוואה בע"פ, כך שהמודה במקצת יהיה חייב שבועה דרבנן? (סעיפים כח-כט).

      ח.        כתוב מקרים בהם המודה במקצת פטור משבועה? (שם).

שאלת הסמכה לסימן פט

שכיר שעשה מלאכה אצל בעה"ב, וכעת תובע את שכרו, ובעה"ב טוען שכבר פרע כל שכרו או מקצתו. מה דינו? באיזה אופן ישבע השכיר וייטול? ובאיזה אופן ישבע בעה"ב ויפטר? (סעיפים א-ד).

שאלות הסמכה לסימן צא

      א.        האם פנקס של חנווני שרשום בו חובות, מחייב את הלקוחות? (סעיף ד).

      ב.        יורשים מצאו בפנקסו של אביהם שמת שחייב לפלוני כסף, האם היורשים חייבים לשלם? (סעיף ה).

שאלות הסמכה לסימן צב

      א.        מה דין מלווה הצריך להישבע והוא חשוד? (סעיפים א-ד).

      ב.        קיי"ל דאין אדם משים עצמו רשע. מה הדין לגבי ממון, האם משים עצמו רשע? (סעיף ה).

       ג.         קיי"ל דאין אדם משים עצמו רשע. מה הדין אם ע"א אומר כדבריו? (שם).

      ד.        מה הדין אם ראינו שעשה איסור, האם יש לתלות שלא ידע מהאיסור, אם אמרי' אין משים עצמו רשע? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צד

      א.        האם בי"ד בעצמם מגלגלים שבועה, או רק כשהבע"ד תובע לגלגל? (סעיפים א-ב).

      ב.        האם גלגול הוא רק כשהתובע רוצה לגלגל, אך אם אין טוען השבע לי - אין כאן חיוב, או שאף אם לא טען, אנן משביעים אותו? (שם).

       ג.         האם אפשר לגלגל על להבא, כמו בסוטה, שמשם למדנו דין גלגול, שיכול לההשבעה להבא שלא אטמא? (שם).

      ד.        גלגול שבועה - האם זה דווקא בדבר הקשור בעיקר התביעה או לכל דבר? (שם).

      ה.        האם יכול הנתבע לומר הריני משלם התביעה הראשונה, כשהתובע מתחיל לגלגל עליו שבועות? (סעיפים ג-ט).

       ו.         האם אומרים בגלגול מתוך שאינו יכול להישבע - משלם? (שם).

       ז.         אם שייך גלגול שבועה באומר איני יודע? (שם).

      ח.        בגלגול, כשהביא הנתבע עד המסייעו להיפטר מעיקר השבועה, ועל הגלגול אין לו עד, האם אמרי' שהיות ונפטר מעיקר השבועה, אין כאן גלגול, או שמאחר וכבר נתחייב בגלגול, אין מועיל לו? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צה

      א.        מה דין מחובר לקרקע לגבי קניינים, האם דינם כקרקע או כמיטלטלין? (סעיף ב).

      ב.        תבע ממנו תבואה העומדת להיקצר ושאינה עומדת להיקצר, והודה במקצת, האם יש חיוב שבועה? (סעיף ה).

       ג.         חפר בשדה של חברו וקלקלה, ובעל השדה תובע פיצוי מהמזיק, ויש לו עד המסייע, האם חייב שבועה? (סעיף ו).

      ד.        טענו חפרת לי ד' אמות בקרקע, והלה מודה בב' אמות? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צו

      א.        מתי הבעל חייב לשלם חובות או פיקדון שהפקידו אצל אשתו, ומתי לא? (סעיף ו).

      ב.        האם משביעים כל אישה בכל שבועה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צז:

א.        היאך דין ערב, האם מותר להיכנס לביתו למשכנו בזרוע? ואם כן, האם מותר למשכנו בדברים שעושים בהם אוכל נפש? (סעיף יד).

ב.        היאך דין הערב בחזרת כלי התשמיש יום ביום ולילה בלילה? (שם).

ג.         בעיקר הדין שאין ממשכנים חייב בזרוע, היש חילוק בין חוב הלוואה או שכר עבודה? (שם).

ד.        קיי"ל שאסור לבע"ח להיכנס לבית החייב וליטול משכון או למשכנו בזרוע, פרט שני אופנים בהם יוכלו בעה"ח להיכנס לבית החייב וליטול המשכון ולמשכנו בזרוע? (סעיף טו).

ה.        האם חייב הלווה להשכיר עצמו כדי לפרוע חובותיו? (שם).

ו.         סידור לבעל חוב מהו, ומניין לומדים זאת? ציין מקורות בש"ס ובשו"ע! (סעיף כג).

ז.         מה ההבדל בין תפילין לס"ת לעניין סדור בע"ח, ומה השוני המיוחד שבתפילין? (שם).

ח.        האם גובים גם מטלית ותפילין וספרי פוסקים וספר תורה? (שם).

ט.        תפסה אישה מנכסי בעלה למזונותיה, האם מוציאים למלווה מידה, ומתי אמרינן שחולקים האישה ובע"ח בשווה? (סעיף כד).

י.         האם בעל חוב גובה ממעות הנדוניא שהכניסה אשתו של הלווה? (סעיפים כה-כז).

יא.       בגדי אשתו ובניו, איזה מהן בע"ח גובה מהן? (שם).

יב.       מתי אין מסדרים לבעל חוב, והאם בערב וקבלן יש דין מסדרים? (סעיף כט).

יג.        באיזה חוב אין דין של סידור, ומה דינו של נשבע לפרוע, האם מסדרין לו, ומה דינו של נשבע שהיה עשיר והעני מחמת האונס? (סעיף ל).

יד.       בדין סידור לבעל חוב, מה משאירים, ומה דין נכסי אשתו, ומה הדין אם נשבע לפרוע? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קא:

א.        ראובן תבע את חובו משמעון בבית דין, וטוען שמעון הלווה שיש לו חובות אחרים שילכו לערכאות של גויים, ואם ישלם עכשיו, בעלי החובות האחרים יתבעו אותו בערכאות של גויים, ולא יהיה לו לשלם להם, ויכניסו אותו לכלא, האם בית הדין גובה לראובן את החוב? האם יש הבדל בין ערכאות גויים לבין ערכאות ישראל? (סעיפים: א-ב, ז-יא).

ב.        טען הלווה אין לי כסף מזומן ונמצא שקרן, או שנראה לבי"ד שהוא שקרן ויש לו כסף מזומן, מה דינו? (שם)

ג.         קיימ"ל לווה שיש לו מעות צריך לפרוע למלווה מעות ולא מטלטלין או קרקע. מה הדין אם הלווה טוען שאין לו מעות, האם ניתן להשביעו על כך?

ד.        אם נראה לבית דין, שהלווה משקר, האם ניתן לכופו שישלם מעות במקום מטלטלין או קרקע? (שם).

ה.        האם בעל חוב שבא לטרוף מלקוחות, יכול לטרוף גם מטלטלין?

ו.         בעל חוב שרוצה לפרוע במטלטלים או קרקע, והמלווה רוצה רק מזומנים, הדין עם מי? ואם הלווה רוצה לפרוע במזומן, והמלווה רוצה לפרוע בקרקע או מטלטלים, הדין עם מי? (סעיפים ג-ד).

ז.         יש ללווה קרקע ומטלטלין ורוצה לפרוע מטלטלין, האם יכול המלווה לדרוש שיתן לו קרקע? (שם).

ח.        יש לו מטלטלים וקרקע, והמלווה רוצה מטלטלים, והלווה רוצה לפורעו בקרקע, הדין עם מי? (שם).

שאלת הסמכה לסימן קה:

מפני מה תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים - לא מהני, ומה הדין באם עשהו שליח? (סעיפים א-ב).

שאלות הסמכה לסימן קז:

      א.        ראובן שהיה חייב לשמעון סכום מסוים ומת, שמעון הגיש בקשה לביה"ד להוציא צו עיכוב, המורה שאין לקבור את המת, עד שהיורשים יפרעו את החוב, האם ביה"ד יוציא צו כזה, אע"פ שיגרם בזה ניוול המת? (סעיף א).

      ב.        לווה שמת והניח מטלטלים, האם כופים או מחייבים את היורשים לפרוע? (שם).

       ג.         לא הוריש אביהם כלום, האם יש איזו שהיא חובה עליהם לשלם? והאם נאמנים לומר שלא ירשו כלום? (שם).

      ד.        מה הדין כשהיה לאביהם חוב על אחרים וגבו היורשים מעות, האם חייבים לפרוע חוב אביהם? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קח:

      א.        ראובן חייב לשמעון סכום מסוים בשטר, ומתו שניהם, באיזה אופן יורשי המלווה נשבעים ונוטלים מיורשי הלווה, ובאיזה אופן אין יורשי המלווה נוטלים כלום אפילו בשבועה? (סעיפים: ה' ט').

      ב.        פוגם שטרו שצריך שבועה, האם גם בנו הפוגם טעון שבועה? (שם).

       ג.         הזכר שתי דוגמאות שלא ישבע? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קכ:

א.        אימתי אמרינן דאם זרק חובו לפני המלווה - נפטר, ומה הדין אם פרע לאשתו של המלווה? (סעיפים א-ב).

ב.        אמר הלווה למלווה, הנה מעותיך מנויים וקשורים בביתי, בא ותיקח אותם, והמלווה לא בא, ונגנבו או אבדו, מי חייב באחריותם? (שם).