סיכום למסכת גיטין דף יח

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

דף יח

מתי לא חוששים לגט מוקדם?

        א.        גט שנשלח ע"י שליח, (כגון גט שבא מחו"ל), יוצא קול והב"ד יודעים לא להסתמך על התאריך המוקדם.

        ב.        מעשה ב"ד - הקול יוצא כבר משעת כתיבת הפסק דין.

         ג.         כתובה כמו מעשה ב"ד - תאריך מוקדם כשר.

        ד.        עסוקים באותו עניין גם אם אחרו לחתום עד הלילה - לא נחשב לגט מוקדם, כי יוצא קול.

        ה.        שיטת ר"ש - לא חושש לגט מוקדם, ובמקום עיגון ניתן לסמוך על שיטתו.

מניין 3 חודשים - גרושה ואלמנה מונות 3 חודשים לפני שיכולות להתחתן, בכדי להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני. ממתי מונות? שמואל מיקל למנות כבר מרגע כתיבת הגט, ולדעת רב מונים רק משעת הנתינה.

חוב כתובה בשמיטה - יש שתי סיבות מדוע חוב הכתובה לא נשמט בשמיטה: 1)- השביעית משמטת רק הלוואה שהמלווה נוגש, ולא חוב כמו כתובה שלא עומד לגבייה. 2)- שביעית לא משמטת מעשה ב"ד, והכתובה נקראת מעשה ב"ד.

לדעת רב, כתובה נשמטת כאשר אין שני התנאים: 1)- האישה קיבלה חלק מחוב הכתובה, וודאי תגבה את המשך החוב. 2)- האישה תבעה את החוב בב"ד, כך שזה לא מעשה ב"ד, אלא כמו כל חוב שדנים עליו בב"ד. אך לשמואל מספיק תנאי אחד בכדי שחוב הכתובה יישמט.

בעל שאמר ל-10 אנשים: 'כולכם כתבו גט לאשתי' - כולם חייבים לחתום, אלא שלדעת ר' יוחנן, שניים חותמים כעדים, והשאר חותמים כדי לקיים את תנאי הבעל. ולדעת ר"ל, כולם חותמים כעדים.

נ"מ: 1)- אם 8 העדים חתמו לאחר כמה ימים - לר"ל הגט מוקדם ופסול, ולר' יוחנן הגט כשר כי תנאי הבעל קוים. 2)- אם אחד מה-8 הוא עד פסול, לר"ל הגט פסול, כי העדים פסולים, ולר' יוחנן הגט כשר, כי הם לא עדים.

לדעת ר' יוחנן, אם אחד משני העדים הראשונים פסול: י"א שהגט כשר, כי הבעל מינה את הכשרים ולא את הפסולים, וי"א שהגט פסול, שמא יחליפו ויכשירו בשאר שטרות עם עד אחד פסול.