סיכום למסכת גיטין סוף דף טז.-יז.

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

סוף דף טז.-יז.

מקרים מהמשנה בדף טו.

הדין לפי רבא

הדין לפי רבה

מקרה ג' במשנה: על הכתיבה - יש שליח אחד, ועל החתימה - יש שליח אחר (שני).

(לישנא קמא) - במשנה מדובר שרק אחד מהם הוא שליח והגט פסול לכו"ע[1]. אומנם אם שניהם שליחים - הגט כשר[2].

(לישנא אחרינא) - לדעת ת"ק: הגט פסול אפ' אם שניהם שליחים, כי צריך שאותו שליח יעיד על הכתיבה וגם על החתימה, כאן השליח של החתימה לא העיד על הכתיבה, ואתי לאחלופי בקיום שאר שטרות שמספיק עד אחד. (כאן מתחדש שגם רבה חושש לאחלופי).

לדעת ר"י: הגט כשר, אין חשש שיתבלבלו ויחליפו עם שאר שטרות, כי יש עד אחד על הכתיבה.

מקרה ד' במשנה: על הכתיבה - יש שני אנשים, ועל החתימה - יש אדם אחר (שלישי) שהוא השליח.

(לישנא קמא) - לדעת ת"ק: הגט פסול. מדובר שרק העד על החתימה הוא השליח, יוצא שלא אמר בפני נכתב, ולרבא הגט פסול כי יש חשש שיתבלבלו ויאמרו: כשם שכאן בגט רק עד אחד מקיים את החתימות, כך גם בשאר שטרות רק עד אחד מקיים את החתימות.

אך לדעת ר"י: הגט כשר, אין חשש שיחליפו, כי יש שני עדים על הכתיבה, וזה היכר מול שאר שטרות בהם אין שני עדים על הכתיבה.

(לישנא אחרינא) - לדעת ת"ק: הגט פסול אפ' אם שלושתם שליחים. ומדובר לאחר שלמדו שצריך לשמה, ובכ"ז הגט פסול, כי יש חשש שיחזרו הדבר לקלקולו.

לדעת ר"י: הגט כשר אם שניהם שליחים לאחר שלמדו. כי יש שניים לקיום שטרות, וכן אין לחשוש לשמה כי למדו שצריך לשמה, ושני שליחים זה נדיר, וחכמים לא גזרו על מקרה לא שכיח.

מקרה ה' במשנה: על הכתיבה - יש עד אחד, ועל החתימה- יש עוד שני אנשים אחרים.

הגט כשר. לא משנה אם השליח הוא עד הכתיבה או אחד מעידי החתימה, כי יש שניים המעידים ומאמתים את החתימה, כך שיש קיום לגט כדעת רבא.

הגט כשר רק בתנאי שהשליח יהיה העד על הכתיבה, כי שליח נחשב כמו שני עדים, ויש עדות על כתיבה לשמה ועל חתימה לשמה. אך אם אין שליח על הכתיבה - הגט פסול כי חסר עדות לשמה בכתיבה.


[1] אם השליח הוא זה שאומר בפני נכתב - יוצא שחסר שליח שאומר בפני נחתם, ואז לרבא יש בעיה של קיום, ולרבה יש בעיה בלשמה ובקיום. ואם השליח הוא זה שאומר בפני נחתם - יוצא שחסר שליח שאומר בפני נכתב, ואז לרבה יש בעיה בלשמה, ולרבא אתי לאחלופי בקיום שאר שטרות עם עד אחד.

[2] רש"י הקשה: מה ההבדל בין שני שליחים לבין שליח ועד? מדוע אם יש שני שליחים אנו אומרים שהגט כשר, אך אם רק אחד מהם שליח והשני עד - הגט פסול, הרי בשני המקרים יש שני אנשים ולדעת רבא כאשר יש שניים - הם מצויים לקיימו? רש"י מסביר: רק כאשר יש שני שליחים שהבעל מינה יש היכר, כי מינוי שני שליחים להבאת גט זהו דבר לא מצוי, וודאי הבעל עשה זאת בכדי שיהיו מצויים לקיימו, אבל אם נכשיר שליח אחד ועד אחד - לא ניכר שעושה זאת עבור הקיום, ויטעו להתיר גם בעד אחד בשאר שטרות, או יתירו בגיטין שליח אחד בלי אמירת בפ"נ ובפ"נ.