סיכום מסכת שבת דף נא

בית הדין

כד ניסן התשעז | 20.04.17

דף נא.

להטמין צונן - שמואל פסק שאיסור הטמנה הוא רק לדבר חם, אבל מותר להטמין גם תבשיל צונן, ולא חוששים שיבוא להטמין דבר חם. (חידוש: מותר אפ' תבשיל קר ולא רק מותר מים קרים). אבל בדף נא: מובא: לדעת ת"ק בברייתא, אסור להטמין צונן, אך רבי התיר להטמין צונן (שמואל כמו רבי).

שיטת רבי בהטמנת צונן - רבי בהתחלה אסר להטמין צונן, אך לאחר שר' ישמעאל בן ר' יוסי העיד שאביו ר' יוסי התיר - גם רבי התיר. (וכך גם מבואר בדף נא:).

ר' נחמן ביקש מעבדו: 1- תטמין בשבת תבשיל קר כפי פסיקת שמואל שמותר להטמין קר. 2- תביא מים חמים שבישלם גוי (ביום חול), אין בעיה של בישולי עכו"ם, כדעת רב שכל דבר שניתן לאוכלו חי ללא בישול, גם אם הגוי בשלו - אין איסור. ר' אמי העיר לר' נחמן: אדם חשוב צריך להחמיר באלו.

להחליף או להוסיף הטמנה - אסור להטמין בשבת, אבל מותר להחליף להטמנה יותר חמה או להטמנה יותר קרה, וכן מותר להוסיף עוד שמיכות להטמנה או להפחית שמיכות. (הסבר הרמב"ם שרשב"ג מבאר את ת"ק ולא חולק, אך לתוס' יש מחלוקת בניהם, והלכה כת"ק שמותר רק להוסיף ואסור להחליף).

הטמנה בכלי שני - העביר מים ממיחם למיחם כלי שני - מותר. רש"י: ההעברה לכלי שני מראה שמטמין כדי לקרר, ורק הטמנה על מנת לקרר מותרת, אך הטמנה על מנת לחמם - אסורה. (רמב"ם: כל הטמנה בכלי שני מותרת גם כדי לחמם. נ"מ: האם מותר לשים מים חמים בטרמוס שזה כלי שני כדי לחמם: רש"י - אסור, רמב"ם - מותר).

הוצאת הסיר שמוטמן במוקצה

        א.        אם המכסה לסיר לא מוקצה, למרות שהטמין בגיזי צמר מוקצה - יכול להרים את המכסה, וגיזי הצמר המוקצה יפלו. (טלטול מהצד שלא נוגע במוקצה אלא נוגע בדבר אחר - מותר לצורך דבר המותר, כגון כאן לצורך הסיר).

        ב.        אם המכסה מוקצה, אך המכסה לא מכסה את כל הסיר, ויש לו אחיזה בקטע הסיר שאין בו מכסה - יאחז בסיר במקום שאין מכסה ויפיל את הגזי צמר המוקצה.

         ג.         אם המכסה מוקצה ומכסה את כל הסיר - לא ניתן להוציא הסיר.

שאלת רש"י (ד"ה הרי): יש פתרון גם למקרה זה, כי מדובר במקרה בו ההטמנה לא מוקצה, והמכסה של הסיר מוקצה, יוציא את גיזי הצמר מצידי הסיר (גיזי הצמר יוחדו והם לא מוקצה), ויחזיק את הסיר מהצדדים יטה את הסיר וכך המכסה ייפול? (כמו שניתן להטות חבית שיש עליה אבן שזה טלטול מהצד לצורך דבר המותר).

תשובה: באבן על החבית - רק אם שכח את האבן - מותר לעשות את הפתרון (להטות את החבית), אבל כאן מדובר שלא שכח את המכסה המוקצה אלא הניחו בכוונה, והסיר הוא בסיס לדבר האסור (המכסה מוקצה), כך שאסור לטלטל הסיר.

הטמנה לשמירת חום - מותר להטמין מיחם חם על מיחם חם לשמור חום. וכן מותר לשים בצק על כיסוי הסיר כדי שהחום לא יצא.

לרסק קרח בידיים (שלג או ברד) - אסור כי מוליד מים. אבל מותר לשים קרח בכוס שימס מעצמו, כי לא עושה פעולה בידיו, אלא הקרח מעצמו נמס.