סיכום מסכת שבת דף מה

בית הדין

כג ניסן התשעז | 19.04.17

דף מה.

הוכחה שרב סובר כר"י: לדעת ר"י, בשבת הנר מוקצה גם לאחר שכבה, אך ביו"ט מותר לבשל אוכל נפש והנר לא מוקצה. לכן מותר להניח בע"ש נר שיהיה דולק בעץ, כי גם לאחר שיכבה - לא יעלה על העץ, כי הנר גם לאחר שכבה מוקצה, אך אסור להדליק נר בעץ בערב יו"ט, שמא יעלה על העץ לאחר שהנר יכבה. (אסור לעלות על עץ שמא יתלוש). אך לדעת ר"ש, הנר בשבת לא מוקצה לאחר שכבה, לכן שבת ויו"ט שווים, שאסור לשים נר בעץ, שמא יעלה על העץ. רב שחילק בין שבת ליו"ט - סבור כר"י. אומנם רב פוסק כר"ש בשעת הדחק, לכן אם יש סכנה מגויים - מותר לטלטל נר חנוכה לאחר שכבה, שהגויים לא יראו שהייתה שם חנוכייה.

הוו"א - "הואיל והוקצה למצותו והוקצה לאיסורו" (גירסת מסורת הש"ס בשם תוס' ישנים) - לדעת ר"ש אין מוקצה אא"כ מתקיימים שני תנאים ביחד: 1- מוקצה למצווה. 2- מוקצה מחמת איסור. דוגמא: נר שבת דולק יש בו את שני התנאים: 1- מוקצה למצוות הדלקה. 2- מוקצה מחמת איסור כיבוי.

מסקנה - הואיל והוקצה למצוותו - הוקצה לאיסורו" - לר"ש יש מוקצה למצווה לבד (גם ללא איסור). דוגמא: עצי סוכה בכל זמן מצוות סוכה - מוקצה (גם בחול המועד שאין איסור של סותר).

הוכחה שיש לר"ש מוקצה מחמת מצווה בלבד - 1- ברייתא של ר' חייא: קישוטי סוכה - מוקצים למצווה. 2- ברייתא של ר' חייא בר יוסף - סוכת חג בחג סוכות - אסורה.

העלה בשישי תאנים וענבים לגג שיעשו גרוגרות וצימוקים, ובבין השמשות לא היו ראויות לאכילה - הסיח דעתו מהם, וגם אם בשבת ראוי לאכילה - גם לר"ש יש מוקצה שכן יש שני תנאים: 1- דחאו בידיים, 2- הסיח דעתו.

העלה בשישי שאר פירות לגג - לר"ש מותרים, לר"י אסורים. החידוש: למרות שהתחיל לאכול מהפירות והעלם לגג - ר"י אוסר ולא אומרים שאולי יחשוב להמשיך אח"כ לאוכלם.

דף מה:

שיטת רבי במוקצה - משנה במס' ביצה: אסור לשחוט בהמה שרועה במדבר כי היא מוקצה. (הגדרת בהמה שרועה במדבר: ת"ק: בהמה שרועה במדבר כל הקיץ וחוזרת בחורף לעדר. רבי: כל השנה הבהמה רועה במדבר).

תשובה 1 - רבי פסק כר"ש, ובהמה דינה כמו גרוגרות וצימוקים שיש 2 תנאים, לכן גם לר"ש אסור.

תשובה 2 - רבי פסק כר"י, לכן הבהמה מוקצה, רבי ענה לבנו ששאל על שיטת ר"ש אך לא סובר כר"ש.

תשובה 3 - רבי פסק כר"ש, לכן גם לר"ש הבהמה מותרת. ורבי במס' ביצה דיבר לדעת ר"י מה ההגדרה של בהמה מדברית.

דיני אפרוח מת (בעל חיים מת) - עיין לעיל בכותרת: "מקרים שגם לדעת ר"ש יש מוקצה", מקרים: ו-ז.