סיכום מסכת שבת דף לח

בית הדין

כג ניסן התשעז | 19.04.17

דף לח

המבשל בשבת: לדעת ר"מ במשנה במס' תרומות: בשוגג - מותר לאכול, במזיד - אסור לאכול, כי בבישול עושה מעשה[1].

המשהה בשבת: ר' חייא אמר שאין חילוק בין שוגג לבין מזיד. לשניהם יש את אותו הדין: רבה ור' יוסף סבורים, בשוגג ובמזיד תמיד מותר משהה, כי לא עושה מעשה. אך לדעת ר' נחמן ב"י, לאחר הגזירה - בשוגג ובמזיד תמיד אסור, (אנשים לא בישלו בשבת, אבל היו משהים במזיד, ומערימים ואומרים שהשהו בשוגג, ואמרנו שאם השהה בשוגג - האוכל מותר, לכן חכמים גזרו שגם אם השהה בשוגג - האוכל אסור), אבל לפני הגזירה - בשוגג מותר, ובמזיד אסור, כמו דין מבשל.

מיתיבי - הברייתא דיברה על לפני הגזירה, וכתוב בדיוק כמו ר' נחמן ב"י: לפני הגזרה - בשוגג מותר, ובמזיד אסור, (אומנם ר' נחמן עצמו פסק לאחר הגזרה שתמיד אסור). מדברי הברייתא יש קושיא על רבה: הברייתא דיברה לפני השזרה ואסרה מזיד, ואם הם דיברו על לפני הגזרה מדוע התירו מזיד, ואם דיברו על לאחר הגזרה מדוע התירו בשוגג ובמזיד.

"אבעיא להו עבר ושיהה" - לדעת ר' יהודה, גם בדיעבד אם השהה בשוגג[2] - לא יכול לאכול עד מוצ"ש. השאלה היא, האם מדובר גם על משהה אוכל שמצטמק ויפה לו (שלא יאכל עד מוצ"ש), או שר"י אסר רק משהה אוכל כמאכל בן דורסאי, אך אם מצטמק ויפה לו - אם השהה בשוגג - מותר לאכול גם בשבת. צריך לציין, לדעת ר"י, אם השהה במזיד אוכל שמצטמק ויפה לו - וודאי שהאוכל אסור באכילה בכלל כמבואר בהערה לעיל. (תוס' ד"ה עבר).

ת"ש - ר' יוסי אסר על תושבי העיר ציפורי לאכול בשבת אוכל שהושהה בשבת והוא מצטמק ויפה לו כגון ביצים. דחייה: ר' יוסי התיר בדיעבד אם השהה מצטמק ויפה לו, ורק אסר להם להשהות שוב בשבתות הבאות.

ישנן מספר שיטות מתי ב"ה התירו להחזיר סיר לכירה גרופה וקטומה:

  1. שיטת ר' זריקא - צריך שהסיר יהיה כל הזמן בידיים שלו, אך אם הניח את הסיר מידו - הסיח דעתו מהשהייה של יום שישי, וכעת נחשב להנחה חדשה שאסורה בשבת. (וכ"פ הרמב"ם).
  2. שיטת ר' יוחנן - אפ' אם הניח את הסיר בקרקע - יכול להחזירה.
  3. שיטת חזקיה בשם אביי - צריך שני תנאים: א)- צריך שהסיר יהיה כל הזמן בידו. ב)- צריך שתהיה דעתו כל הזמן להחזיר את הסיר לכירה, אבל היסח הדעת מבטל את השהייה של יום שישי. (וכ"פ הרמ"א).
  4. שיטת איכא דאמרי - מספיק תנאי אחד, או שהסיר יהיה תמיד ביד שלו, או שלא יסיח דעתו. (משנה ברורה: יש שמסתמכים על שיטה זו לקולא, ומחזירים תמיד את הסיר, כי בד"כ דעתם להחזיר).
  5. מקרים מסופקים (תיקו) - שם את הסיר על מקל, או מיטה, או פינה את המים ממיחם למיחם.


[1] אבל לדעת ר"י: גם בשוגג - אסור לאכול בשבת, ומותר רק במוצ"ש, ואם בישל במזיד - אסור לעולם.

[2] רש"י ביאר: מדובר בשהה במזיד, ולא בשהה בשוגג.