שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית אבן העזר סימנים עז- ק

בית הדין

כט אדר התשעז | 27.03.17

שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית סימנים עז- ק

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.

שאלות הסמכה לסימן עז:

        א.        דיני בעל מורד. ומה הדין בבעל האומר כי אשתו מאוסה עליו, האם יכול למנוע ממנה מזונות? (סעיף א).

        א.        מורדת לאחר יב' חודש, האם הבעל אוכל פירות? האם הבעל יורש אותה? האם יש הבדל בין פירות וירושה? (סעיפים: ב-ג).

        ב.        מורדת שאין לבעל פירות, האם הבעל יכול למחות שלא תיתן נכסיה לאחרים? (שם).

         ג.         האישה שאמרה מאוס עלי ותן לי כתובתי, איך דנים אותה כמורדת דבעינא ליה ומצערנא ליה? (שם).

        ד.        באמתלא מבוררת תיקנו הגאונים דינא דמתיבתא. האם בכל מורדת, בין דמאיס עלי, ובין בעינא ליה ומצערנא ליה, תיקנו דינא דמתיבתא, או לא? (שם).

        ה.        בדינא דמתיבתא דמוציאין ממנו בין בנכסי צאן ברזל ובין נכסי מלוג, האם מוציאים לפני שנתגרשו, או רק לאחר שנתגרשו? (שם).

         ו.         האם המתנות שנתן לה הבעל, צריכה להחזיר? (שם).

         ז.         האם חייב במזונותיה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן עח:

      א.        אישה שפשעה וע"י זה חלתה, האם הבעל חייב ברפואתה? (סעיף א).

      ב.        זה שאמרו... פדיונה תחת פירותיה, הכוונה לפירות נכסי מלוג, או גם פירות נכסי צאן ברזל? (שם).

       ג.         אישה שנשבית, וזינתה ברצון, האם חייב הבעל בפדיונה. האם יש הבדל בין אשת כהן לאשת ישראל בזה? (סעיף ו).

שאלות הסמכה לסימן עט:

        א.        אישה שחלתה, האם הבעל חייב ברפואתה. האם חייבים לרפאות אלמנה, מה חילוקי הדינים בניהם?

        ב.        מניין נובעים החיובים לרפאות ברפואה שיש לה קצבה, וברפואה שאין לה קצבה? (שם).

         ג.         האם חייבים ברפואת בת לאחר שמת. האם יש הבדל בין רפואה שיש לה קצבה, לרפואה שאין לה קצבה? (שם).

        ד.        אישה שחלתה בחולי ארוך, ואמר לה בעלה הרי גיטך וכתובתך, האם חייב במזונותיה? (שם).

        ה.        אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה, האם חייב בריפוי? (שם).

שאלות הסמכה לסימן פ:

        א.        האם הבעל זוכה במעשה ידי האישה במלאכות שאינם מחמש המלאכות שהיא חייבת לעשותם? (סעיף א).

        ב.        ספק מגורשת, למי שייך מעשה ידיה ומציאתה? (שם).

         ג.         ספק מגורשת שחייב במזונותיה, למי שייכים מעשה ידיה? (שם).

        ד.        קיימא לן דמעשה ידיה לבעלה, מקום שדרכה לארוג אורגת, לרקום רוקמת, ולטוות בצמר ופשתים טווה. מה הדין אם אין דרכן באילו, אלא מנהגן באחרות, כגון חרישה וזריעה, או בעסק משא ומתן, האם יכול לכופה למלאכות אילו. והאם דין הרווחים כמעשה ידיה? (שם).

        ה.        אלמנה שהשביחה קרקע שהניח בעלה, למי שייך השבח? (שם).

         ו.         באם אינה חייבת עפ"י דין לעשות, למי שייך מעשה ידיה? (שם).

         ז.         קיי"ל מעשה ידיה לבעלה, ומעשה ידי אלמנה ליתומים. התיחס למקרים הבאים, ופרט לגבי בעלה והיתומים: האם הבעל זוכה בכל סוג מעשה ידיה? ואם דחקה עצמה ועשתה יותר מהראוי לה, המותר למי? (שם).

        ח.        האם אישה חייבת בכל סוגי מלאכה הרגילים היום. ומה דין אישה עשירה. ולמי שייכים מעשה הידיים? (שם).

        ט.        האם הבעל זוכה במעשה ידי אשתו כאשר עבדה בעבודות שאינה חייבת לעשותן? (שם).

         י.         כשהאישה אומרת איני ניזונת ואיני עושה, האם חייבת במלאכות הבית? (שם).

       יא.       שתקה ולא תבעה מזונות ומעה כסף, למי שייך מעשה ידיה, ומותר מעשה ידיה? (שם).

        יב.       אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה, האם חייבת בשבעה מלאכות, והאם חייבת להניק. ואם נאמר שחייבת להניק - האם חייב הבעל לתת לה מה שמוסיפים למינקת? (שם).

        יג.        למי שייך העדפה שעל ידי הדחק? (שם).

        יד.       צמצמה או הרעיבה עצמה, והותירה מהמזונות, למי שייך העודף? (שם).

       טו.       נתן בעל לאישה מעות למזונות וקנתה בזול, למי שייכים מותר המעות? (שם).

       טז.       צמצמה עצמה וקימצה מעיסתה, למי שייך המותר לאישה, האם הבעל אוכל פירות ממעות אילו? (שם).

        יז.        האם יש נ"מ בין ענייה שבישראל ועשירה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן פב:

        א.        האם כופין גרושה להניק, כשאין מוצאים מינקת אחרת, א"כ מה הטעם? (סעיף ה).

        ב.        מה הדין בבת שאימה מתה, ובאה אם אימה לבית הדין, ומבקשת שהיתומה תהיה אצלה, והאב מתנגד ורוצה לגדל את הבת? (סעיף ז).

         ג.         קיימא לן דבן אצל האב לאחר שש, ובת אצל האם לעולם: האם דין זה שבת אצל האם, האם זה לאחר מיתת האב, או אף בחייו? (שם).

        ד.        באם האם בעיר אחרת, האם גם הדין שבו אצל אמו עד שש, ומה דין הבת בדין זה? (שם).

        ה.        באם התרצתה האם שיהיו אצל האב, האם יכולה לחזור בה, או הפסידה זכותה? (שם).

         ו.         בן פחות משש הוא אצל האם, אם דינו כבת שהיא אצל האם, או שיש הבדל בניהם? אם יש הבדל מהו ההבדל, ובאיזה אופן יכולים להיות הבדלים, ואם יש בדבר מחלוקת? (שם).

שאלת הסמכה לסימן פד:

אם אמרה איני ניזונת ואיני עושה, למי שייך מציאותה? (סעיף א).

שאלות הסמכה לסימן פה:

      א.        האם הבעל יכול להפוך נכסי צאן ברזל לנכסי מלוג, שיאכל פירות ללא כל אחריות על הקרן? (סעיפים א-ג).

      ב.        לפעמים צריך בעל הרשאה בנכסי אשתו, ולפעמים אינו צריך. האם לעשות פשרה, צריך הרשאה? (סעיף ד).

       ג.         על מעות מזומנים של אשתו, האם צריך הרשאה? (שם).

      ד.        קרקע עומדת לגדל פרות, האם צריך הרשאה? (שם).

      ה.        קרקע עומדת להימכר, האם צריך הרשאה? (שם).

       ו.         מוכרת כתובתה ונדוניה בטובת הנאה, למי שייכים הדמים, ומי אוכל הפירות? (סעיפים ה-ח).

       ז.         מתנה שנתן הבעל לאישה, האם יש לו פירות, ומה דין פירי פירות? (שם).

      ח.        בעל שהשאיל לאשתו מרכושו, האם אוכל פירות? (שם).

      ט.        אם שאלה פרה מאחרים, האם הבעל אוכל פירות? (שם).

       י.         קרוב שנתן מתנה לאישה בתנאים מועילים שלא יהיה לבעל פירות בהן, ואח"כ מת הקרוב, והאישה ירשה אותו, האם הבעל אוכל פירות ממתנה זו? (סעיף יא).

     יא.       נמצא מעות ביד האישה, היא אומרת מתנה נתנו לי, או האומרת אתה נתת לי אותם המתנה, והבעל אומר שממעשה ידיך הם, ושלי הם, מי נאמן? (סעיף יב).

      יב.       נכסים הנמצאים בידי האישה, והיא טוענת מתנה נתנו לי, והוא טוען מעשה ידייך הן? ואם טוענת על מנת כן ניתנו לי שלא יהא לבעלי רשות בהן, והוא טוען מעשה ידייך הן? ואם טוענת אתה נתת לי המתנה, והוא טוען מעשה ידייך הן? (שם).

      יג.        מה הדין אם נמצא ביד האישה או האלמנה חפצים או כספים, והבעל או היורשים טוענים שזה ממעשה ידיה, והיא טוענת מתנה הם שאין לבעלה רשות בהם? (שם).

      יד.       אופנים שבהם אישה נאמנת לומר על כספים שניתנו לה בידה במתנה מבעלה מאביה ומאחרים? (שם).

     טו.       האם נאמנת גם לומר שנתנו לה בתנאי שיהיו לשימושה הבלעדי? (שם).

שאלת הסמכה לסימן פו:

הצדדים באו להתגרש בבית הדין, יש להם דירה שהבעל רשם אותה על שם שניהם, הבעל טוען שכל הדירה נקנתה מכספו והדירה שלו, והאישה טוענת שמחצית מהדירה נקנתה מכספה, ומחצית הדירה שלה, מה הדין? (סעיף ב).

שאלות הסמכה לסימן פח:

        א.        הביאה מכונית כנדוניה לבעלה, בתור נכסי מלוג או צאן ברזל, ובעת הגירושין מבקש לתת לה דמים ולקחת לעצמו את המכונית, והיא רוצה במכונית, למי שומעים ומדוע? (סעיפים א-ג).

        ב.        בנה בית על מגרש שנתן לאשתו מתנה, וגרו בו שניהם, האם נוטל הוצאותיו כשמגרש? (סעיף ז).

         ג.         הוציא הוצאות על נכסי צאן ברזל או נכסי מלוג של אשתו, וגירשה, האם גובה? (שם).

        ד.        מי שהוציא הוצאות בנכסי מלוג, ומת, והיתומים תובעים את האלמנה לשלם את ההוצאות, מה הדין? (סעיף יא).

שאלות הסמכה לסימן פט:

        א.        תיקנו קבורתה תחת כתובתה, האם תחת עיקר כתובתה או נדונייתה ונכסי מלוג? (סעיפים א' ד').

        ב.        אלמנה שלא נשבעה, מי חייב בקבורתה? (שם).

         ג.         כמה פעמים הבעל חייב בקבורתה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צ:

        א.        האם הבעל יורש את בראוי? (סעיפים א' ה').

        ב.        האם הבעל יורש מלווה אשתו שמתו מורישיה והייתה להם מלווה ביד אחרים ומתה קודם שגבתה? (שם).

         ג.         אישה שהלוותה מנכסי מלוג, ומתה קודם שגבתה, האם הבעל יורש את ההלוואה? (שם).

        ד.        קיי"ל הבעל קודם בירושת אשתו, האם יורש גם בראוי או רק במוחזק? (שם).

        ה.        אם אינו יורש בראוי, האם כל הנקרא ראוי לחלק בכורה - נקרא ראוי לעניין הבעל, או שיש סברא לחלק בין סוגי הראוי? (שם).

         ו.         האם הבעל יורש כספים המופקדים בבנק על שם אשתו? (שם).

         ז.         איזה הלוואה יורש הבעל את אשתו, ואיזה לא? (שם).

        ח.        זוג שקנו בית ביחד, ונרשם על שם שניהם בטאבו, ובתוך הנישואין מכרה האישה את חלקה לאחר, האם הבעל יכול לבטל את המכירה? (סעיפים ט-י).

        ט.        אישה שמכרה נכסי מלוג שהבעל מוציא מיד הלקוחות מה דין הדמים שלקחה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צא:

        א.        אישה שלוותה מלווה ע"פ ורוצה להינשא, האם המלווה יכול למחות שלא תינשא עד שתפרע חובו? (סעיפים ד-ה).

        ב.        אישה שלוותה ונישאת, האם הבעל חוב גובה מנכסיה. ואם ההלוואה עדיין בעין, האם גובה את המעות? (שם).

שאלות הסמכה לסימן צג:

        א.        מתי מחייבים לשלם כתובה אעפ"י שהבעל לא נתן גט? (סעיף א).

        ב.        מתי מחייבים להחזיר נכסי אישה אעפ"י שהבעל לא נתן גט? (שם).

         ג.         מתי יכולה האישה לתבוע כתובתה אף לפני הגירושין, ומתי יכול הבעל לתת לה כתובתה לפני הנישואין? (שם).

        ד.        ספק מגורשת, האם יש לה מזונות? (סעיף ב).

        ה.        ספק מגורשת והתאלמנה, האם יש לה מזונות? (שם).

         ו.         ספק מקודשת, האם יש לה מזונות? (שם).

         ז.         קיי"ל דמגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה, האם זה רק באישה נשואה או גם בארוסה? (שם).

        ח.        שכיב מרע שציווה שתהא אלמנתו ניזונת מנכסיו יתר על כתובתה, האם מעשה ידיה ליתומים? (סעיף ו).

        ט.        האם אלמנה ניזונת ממתנת שכיב מרע. והאם יש נ"מ בין קרקע למטלטלין? (סעיפים כ-כא).

         י.         קיי"ל דאין מוציאין למזונות אלמנה והבנות מנכסים משועבדים: האם הדין הוא רק שנמכרו הנכסים בחיי הבעל או האב, אבל אם מכרו היורשים לאחר מיתה - גובים מהן, או אין הבדל? (שם).

       יא.       האם יש הבדל בין מתנת בריא למתנת ש"מ. ואם כן מהו. והאם יש הבדל לגבי מתנת ש"מ בין מזונות האלמנה והבנות? (שם).

        יב.       האם יש הבדל בין מקדיש שהוא בריא או שהוא ש"מ? (שם).

        יג.        יתומים שהחליפו קרקע שנפלה להם בירושה בקרקע אחרת, האם האלמנה ניזונת מהם? (שם).

        יד.       אלמנה שמכרה קרקע למזונותיה, האם יכולה לחזור ולטרוף אותה קרקע לכתובתה. ומה הדין במכרו ב"ד למזונותיה? (סעיפים כה-כט).

שאלות הסמכה לסימן צד:

      א.        בני זוג באו לבית הדין. הוברר שהבעל עזב את הדירה. הבעל טוען: מכיוון שעזב את הדירה, ויש להם דירה גדולה, שייתן לאשתו דירה קטנה יותר. אך האישה מתנגדת. עם מי הדין? (סעיף א).

      ב.        אלמנה שתבעה את היתומים לבית הדין שיספקו לה את מזונותיה בבית אביה בטענה שהיא צעירה וגם היתומים צעירים, באיזה אופן בית הדין יפסוק לטובתה, ובאיזה אופן לא? (סעיף ו).

שאלת הסמכה לסימן צה:

קיי"ל דמעשה ידיה תחת מזונותיה. אלמנה למי שייכים מעשה ידיה? (סעיף א).

שאלת הסמכה לסימן צו:

הבעל התחייב בקניין לתת לאשתו רק סך אלף לכתובתה, אלא שהוסכם בניהם שיכתוב בכתובה סך עשרת אלפים, ולא תגבה רק אלף שקל. האם הכתובה כשרה ויכולה לגבות בה נכסים משועבדים? (סעיף יד).

שאלת הסמכה לסימן ק:

אישה שמת בעלה והשאיר קרקע בשווי מחצית כתובתה. האם היורשים יכולים לסלקה ולתת לה מעות מחצית כתובתה. או היא יכולה לטעון שהיא מקבלת את הקרקע בשווי כל כתובתה ואין הם יכולים לסלקה? (סעיף א).