שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית אבן העזר סימנים קלג- קנד

בית הדין

טז ניסן התשעז | 12.04.17

שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית סימנים קלג- קנד

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.

שאלות הסמכה לסימן קלג:

        א.        האם מועיל בגירושין עדים שידעו ולא ראו? (סעיף א).

        א.        מסר הבעל את הגט לאשתו פעמיים, בכל פעם בפני עד אחד, האם האישה מגורשת? (שם).

        ב.        מה הדין במסר הגט בפני עד אחד בלבד, אם יש לזה חשש גירושין? מה הדין בקידושין בכגון זה? (שם. גבי קידושין בעד אחד עיין בהרחבה ס' מב).

שאלות הסמכה לסימן קלד:

        א.        בעל שגירש את אשתו וביטל המודעות. והלכה האישה ונישאת, ולאחר שנישאת הבעל הביא עדים שמסר מודעה על הגט ועל ביטול המודעות, האם האישה מגורשת ומותרת לבעלה או לא. ומה דינם של הבנים שנולדו מהבעל השני? (סעיפים: א-ב).

        ב.        מה נקרא אונס לעניין גט. ואם נשבע לגרש האם נקרא אונס. ואם הכו את אביו או את בנו כדי שיגרש, האם נקרא אונס. אם חייב את עצמו בתשלום אם לא יגרש, האם נקרא אונס? (שם).

         ג.         מי שקיבל עליו קנסות אם לא יגרש, האם נקרא אנוס? (שם).

        ד.        אם אונסים אדם אחר עד שחברו יגרש, האם נקרא אנוס? (שם).

        ה.        אם אנסו אותו לגרש ונתנו לו מעות, האם נקרא אנוס, או דומה לתליוהו וזבין? (שם).

         ו.         מי שנשבע לגרש את אשתו וגרשה, האם הגט כשר? מי שנשבע לא לגרש את אשתו וגירשה, האם הגט כשר? (שם).

         ז.         ידוע הדין שגט צריך להינתן מרצון. מה הדין במקרים הבאים: א)- איש שנשבע לגרש? ב)- קנס את עצמו אם לא יגרש? ג)- מאיימים עליו בהפסד ממון או בהכאה עליו או על אביו או על בנו? (שם).

        ח.        מי שנשבע לגרש את אשתו, או נשבע שלא לגרש את אשתו וגירשה, האם גירושיה גירושין? (שם).

        ט.        אם לא נשבע רק קנס את עצמו אם לא יגרש, האם גירושיו גירושים? (שם).

שאלת הסמכה לסימן קלו:

גירש את האישה ובשעת מסירת הגט לא אמר כלום, האם מגורשת? (סעיפים: א-ב ה).

שאלות הסמכה לסימן קלז:

        א.        ראובן שנתן גט לאשתו, ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, באיזה אופן הגט כשר ובאיזה אופן הגט בטל ובאיזה אופן היא ספק מגורשת? (סעיפים: א-ג).

        ב.        האם יש תקנה לגט שיהיה כשר ללא פקפוק? (שם).

         ג.         אם הבעל נותן גט לאשתו ואמר חוץ ממזונותייך, האם הגט כשר? (שם).

        ד.        במקומות שגם אחר הגט כל הזכויות וחובות הצדדים נשארים בתוקפם עד שיהיה גט אזרחי, האם נחשב שיור בגט? (שם).

שאלת הסמכה לסימן קלח:

טלי גיטך מעל גבי הקרקע מהו? (סעיף א).

שאלות הסמכה לסימן קלט:

        א.        האם מועיל קניינים בגט, או דווקא צריכים ידה? (סעיף א).

        ב.        האם כל הגט צריך להיות ביד האישה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קמא:

        א.        שטר שחרור מעל גבי הקרקע מהו? (סעיף לה).

        ב.        שליח הולכה שלקח מעל גבי הקרקע מהו? (שם).

         ג.         האם אפשר לשלוח גט ע"י נוכרי שיתנו שליח להולכה? (שם).

        ד.        שליח שמוסר ג"פ לאישה, האם צריך להכיר אותה עפ"י שני עדים או מספיק עד אחד? (סעיף לו).

        ה.        שליח שעשה שליח, ומת השליח השני, האם השליח הראשון יכול למסור את הגט? (סעיף לט).

         ו.         שליח ראשון, האם הוא יכול לבטל את השליח השני? (שם).

         ז.         שליח שביטל שליחותו, וחזר ונתרצה להיות שליח האם צריך מינוי מחדש? (שם).

        ח.        האם שליח לקבלה עושה שליח? (סעיף מג).

        ט.        שליח לקבלה שנתנה לו האישה רשות למנות שליח אחר, האם יכול למנות שליח במקומו? (שם).

         י.         בשעה שהאישה ובעלה נמצאים בעיר, האם אפשר למסור ע"י שליח? (סעיף נה).

       יא.       מה הדין בגילוי דעת בגיטין, והאם יש הבדל בין גילוי דעת קודם נתינה וגילוי דעת לפני כתיבה? (סעיף סב).

        יב.       מה הדין אם הבעל כתב אחר שליח הגט שלא ליתן הגט? (שם).

        יג.        השולח גט ביד שליח וביטל את הגט מלהיות גט, האם חוזר ומתגרש בו? (סעיף סו).

        יד.       שליח שהניח את הבעל גוסס, האם הוא מוסר את הגט? (סעיף סח).

שאלת הסמכה לסימן קמב:

מה הדין אם העד מעיד בכתב שבפניו נכתב ובפניו נחתם? (סעיפים ו-ז).

שאלות הסמכה לסימן קמג:

        א.        אמר לה הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתיים זוז ולא קבע לה זמן, ומת קודם שתתן, האם מותרת להינשא ללא חליצה? (סעיף ג).

        ב.        ראובן גירש את אשתו על תנאי, ואמר בזה הלשון: "על מנת שתבעלי לפלוני" - האם תנאי זה אפשר לקיימו והוי תנאי, או אי אפשר לקיימו? (סעיפים יב-יד יח).

         ג.         גירש בגט וקידשה מחדש, האם יכול לגרש בגט זה שכבר נתגרשה בו? (סעיף טז).

        ד.        המגרש את אשתו ע"מ שלא תינשא לפלוני, ונישאת לאחר וגרשה, האם מותרת להינשא לאותו פלוני? מת הבעל הראשון, האם מותרת להינשא לאותו פלוני? מהי התקנה שתוכל להינשא לאותו פלוני? (שם).

        ה.        המגרש ע"מ שלא תינשא לפלוני ורוצה לבטל את התנאי, מה התקנה להתירה לאותו פלוני? (שם).

         ו.         האומר הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך הזמן, האם מותרת להינשא בתוך י"ב חודש במקום יבם? (שם. עיין לקמן סימן קמד ס"ב).

         ז.         אמר לה הרי זה גיטך ע"מ שלא תשתה יין כל חיי ימי פלוני, ומת הבעל המגרש, האם היא חייבת לקיים את התנאי? (סעיף כב).

שאלות הסמכה לסימן קמד:

קיימא לן אין אונס בגיטין.

        א.        אם האונס לא שכיח כלל, מה הדין. והאם יש הבדל בין אונס בידי שמים לאונס בידי אדם? (סעיפים: א-ב).

        ב.        תנאי שמתנה המגרש לטובתו מה שהיא תעשה, האם מועיל טענת האונס?

         ג.         האם שבייה, היא אונס שכיח או לא? (שם).

        ד.        האם יש אונס בקידושין? (שם).

        ה.        האומר הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש ומת בתוך הזמן, האם מותרת להינשא בתוך י"ב חודש במקום יבם? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קמה:

        א.        מה היא עצת "גדולי עולם" בגט שכיב מרע להוציא מחשש רמאות. ומה החשש בדבר? (סעיף ט).

        ב.        לדעת היש אומרים שאין מגרשים על תנאי לכתחילה, מהו ההסדר להבטיח ששכיב מרע יוכל להחזיר גרושתו כשיבריא. ובאיזה שכיב מרע אין אפשרות אלא שיגרש על תנאי? (שם).

         ג.         מהו הפקפוק שפקפק בעל הלבושים על כל גט שכיב מרע? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קמז:

קיי"ל שאין כותבים תנאי בגט עצמו, אלא אומר לה התנאי בשעת הנתינה. וכן אין מזכירים תנאי קודם כתיבת הגט.

        א.        מה יעשה אדם שהוא נחפז ללכת ורוצה לצוות על כתיבת הגט ולתת אותו לשליח על תנאי, כיצד יעשה את התנאי. ואיזה שתי דרכים אפשר כדי להתנות התנאי קודם הכתיבה? (סעיפים א-ג).

        ב.        כתב התנאי בתוך הגט וחזר ומחקו, מה דינו של גט זה. האם יש לחלק בזה בין תנאי ותנאי? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קמט:

        א.        המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדק, ושניהם מודים שלא בא עליה - האם האישה צריכה גט? (סעיפים א-ו).

        ב.        נשאת לאחר גירושין, התאלמנה, והתייחדה עם בעלה הראשון, האם צריכה גט? (שם).

         ג.         אשת כהן שהתגרשה והתייחדה עם בעלה, האם צריכה גט? (שם).

        ד.        המגרש את אשתו, ולנה עמו בפונדק, באיזה אופן צריכה גט ודאי, ובאיזה אופן גט מספק? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קנב:

        א.        בעל שאומר גירשתי את אשתי - האם הוא נאמן או לא. ומה דינה של האישה? (סעיף א).

        ב.        מה הדין כשהבעל אומר לאשתו גירשתיך, והיא מודה לדבריו שגירשה? (שם).

שאלות הסמכה לסימן קנד:

        א.        אישה שהייתה נכפית בקטנותה, והתרפאה, ולאחר מכן נישאה לראובן ע"מ שאין בה מומים, ולאחר זמן נודע לבעל שהייתה נכפית בקטנותה כנ"ל, האם הקידושין תופסים או לא? (סעיפים א-ד).

        ב.        מה הדין בספק מורדת, האם הפסידה כתובתה? (שם).

         ג.         הדין הוא כנס סתם ונמצאו בה מומים - הוי ספק נישואין. מה הדין אם נמצאו בו מומים? (שם).

        ד.        אישה שנישאה לשחוף ולא ידעה, האם הקידושין הם קידושי טעות ואינה זקוקה לגט? (שם).

        ה.        כשיש מחלוקת בין הפוסקים אם לכפות את הבעל לגרש כאשר עזבה את הבית, האם נקראת מורדת? (שם).

         ו.         אותם שאמרו להוציא כגון ריח הפה וכי"ב, והאישה ידעה מכך לפני הנישואין, האם כופין אותו להוציא או לא, ואם אין כופין ואינה רוצה לדור עמו - האם דינה כמורדת? (שם).

         ז.         בית הדין חייב וכפה על בעל לגרש את אשתו, והבעל מוכן לתת את הגט רק אם ימולאו מספר תנאים, האם כופין? (שם).

        ח.        מה הדין באדם כעסן יום יום, ורגיל להוציא את אשתו מהבית, אם כופין לגרשה? (סעיף ה).

        ט.        אישה שטענה שאין לבעלה גבורת אנשים והוא מכחישה, האם היא נאמנת, האם יש הבדל בין שהה עשר שנים ללא שהה עשר שנים? האם צריכה לטעון בפני הבעל או אף שלא בפניו? האם צריכה לטעון בעינא חוטרא לידי? (סעיף ו).

         י.         שהה עשר שנים ולא ילדה: האם מתירים חדר"ג? האם יש הבדל בין בארץ לבין חו"ל? (שם).

       יא.       שהה עשר שנים כנ"ל וגם הבעל ברצונו לעלות לא"י, מה הדין בזה? (שם).

        יב.       האם יש חובה על הבעל ששהה עשר שנים ולא ילדה לפצותה יותר מכדי כתובתה כדי שתקבל גט? (שם).