סיכום למסכת גיטין דף ח

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

דף ח.

סוריה כמו חו"ל לעניין:

א.       העפר של סוריה - טמא במגע ובמשא ולא באוהל.

ב.        המוכר עבדו לחו"ל - קונסים את הלקוח ויוצא לחירות.

ג.         המביא גט מסוריה - כמו מביא מחו"ל וצ"ל לומר בפ"נ ובפ"נ - אין שיירות.

 

סוריה כמו א"י לעניין:

א.       חייב במעשרות ושביעית - כיבוש יחיד - שמיה כיבוש[1].

ב.        ניתן להיכנס בטהרה בתיבה שידה ומגדל[2].

ג.         מותר אמירה לגוי שיכתוב חוזה מכירה בשבת.

 

8 הלכות שוות בין גט שחרור עבד ובין גט אישה:

יש גזירה שווה בין גט אישה לשטר שחרור עבד - בשפחה: "או חופשה לא ניתן לה", ובגט: "וכתב לה"; לכן: א)- צ"ל בפ"נ ובפ"נ. ב)- צריך לכתוב "לשמה". ג)- אסור לכתוב במחובר ולתלוש. ד)- צריך כריתות. ה)- אפשר לקיים רק עם עד אחד משום עיגונא[3]. ו)- עד כותי כשר. ז)- גט הנעשה בערכאות - פסול. ח)- לדעת ר"מ, הבעל והאדון יכולים לחזור בהם אם נתנו את הגט לשליח. ט)- א"א לתת לאחר מיתת הבעל/אדון. (ארבע ההלכות האחרונות - מבוארות בדף ט).

דף ח:-ט.

האדון כתב בשטר שחרור של העבד: "עצמך ונכסיי קנויים לך":

העבד - משוחרר, אך את הנכסים לא קנה. (צריך להדגיש, כלל לא מדובר בדין פלגינן דיבורא, אלא האדון עצמו ניסח שני דברים נפרדים). הנכסים לא קנויים, כי השטר לא מקוים, לא מועיל עד אחד לקיים שטר בדיני ממונות, כאן יש רק עד אחד ולא שניים. (שטר לא מקוים לא מועיל נחשב לחרס). אומנם העבד עצמו משוחרר, כי מספיק עד אחד לקיום הגט, משום עיגונא. (כמבואר בהערה האחרונה בסוף העמ' הקודם).

 

האדון כתב בשטר שחרור של העבד: "כל נכסיי קנויים לך":

רבא: פלגינן דיבורא: עצמו - קנה (=משתחרר), נכסים - לא קנה. (כמו במקרה הקודם).

אביי בהתחלה אמר: לא פלגינן דיבורא: קנה הכל, גם השתחרר וגם קנה את הנכסים.

אביי בסוף פסק[4]: לא פלגינן דיבורא: לא קנה כלום, לא משתחרר ולא קנה נכסים.

למסקנה: הרבנים הסבורים שאומרים פלגינן דיבורא: ר"מ, ר"ש, ר' יוסי ששיבח את ר"ש, רבא ור"נ.

לכן בניסוח: "כל נכסיי קנויים לך": העבד - משוחרר, אך הנכסים - לא קנויים.

 

משנה פאה

ר"מ

ר"ש

עבד

נכסים

עבד

נכסים

א.     האדון נתן כל נכסיו לעבדו ולא שייר כלום

משוחרר

קנה

משוחרר

קנה

ב.      האדון פירש קרקע מסוימת: 'כל נכסיי נתונים לך חוץ מקרקע פלונית'.

לא משוחרר[5]

לא קנה[6]

משוחרר[7]

קנה13

ג.      רש"י - לא פירש קרקע מסוימת: 'כל נכסיי נתונים לך חוץ מדונם' (בית כור קרקע)

לא משוחרר11

לא קנה12

משוחרר[8]

לא קנה14

ד.      בשטר כתוב: 'כל נכסי נתונים לעבד חוץ מאחד מריבוא מהנכסים'.

לא משוחרר[9]

לא קנה15

לא משוחרר15

לא קנה15

 

שכיב מרע שכתב: 'כל נכסי נתונים לעבד'. אך השכיב מרע הבריא - כל מתנותיו בטלות, (המתנות נתנו על תנאי שהשכיב מרע ימות), אך העבד יוצא לחירות, חכמים תקנו שאם יצא קול על העבד שהוא בן חורין - אסור שוב לשעבדו. (כך ר' נחמן פסק שאומרים פלגינן דיבורא).


[1] רש"י: לא כל השבטים נלחמו, רק דוד וקבוצת לוחמים מובחרת ולא כל עם ישראל; תוס': דוד כבש את סוריה לפני שסיים לכבוש את כל א"י.

[2] רק בחו"ל נחלקו רבי ורבי יוסי בר יהודה, האם אוהל זרוק (דהיינו אוהל מטלטל), נחשב לאוהל וחוצץ בפני הטומאה או לא נחשב לאוהל ולא חוצץ. אך בסוריא - לכו"ע ניתן להיכנס בטהרה לאוויר סוריא, ע"י שידה תבה ומגדל. היום מקביל לכדור פורח או מטוס.

[3] כי בלי שטר שחרור מקוים - העבד לא יכול לא יכול להתחתן עם אף אחת - לא עם ישראלית, משום שהוא עבד, (האדון הרי מערער על השטר שחרור), ולא עם שפחה משום שיש בידו שטר שחרור.

[4] אביי סובר כך למסקנה לא בגלל קושיית רבא, אלא בגלל שלא ניתן לתת את הנכסים לעבד, כי יד בעל השטר על התחתונה (תוס' ד"ה הדר).

[5] העבד לא משוחרר, כי האדון השאיר לעצמו קרקע, ייתכן והתכוון להשאיר את העבד, ורק רצה להחניף לעבד. כשיש ספק בשטר אנו אומרים: יד בעל השטר על התחתונה.

[6] מכיוון שהעבד לא יצא לחירות - לא קנה את הנכסים, שכן מה שקנה עבד - קנה רבו. ממקרים אלו רואים שלדעת ר' מאיר - לא פלגינן דיבורא: העבד לא משוחרר - לא קנה נכסים.

למסקנה, יש הסבר אחר: לדעת ר' מאיר אומרים פלגינן דיבורא, העבד לא משוחרר בגלל טעם אחר - אין שחרור מוחלט, האדון לא כתב במפורש ששחרר את העבד וגם שייר קרקע, לכן אין כריתות.

[7] האדון גילה דעתו שמשאיר ברשותו רק קרקע מסוימת, האדון לא גילה דעתו שרוצה להשאיר את העבד, לכן העבד משוחרר ונכסיו קנויים, למעט הקרקע המסוימת שהאדון השאיר לעצמו.

[8] לדעת ר' שמעון אומרים פלגינן דיבורא: העבד - משוחרר, אך נכסיו - לא קנויים; הטעם שלא קנה נכסים, כי האדון לא ביאר איזו קרקע משאיר לעצמו, רק אמר בצורה כללית שמשאיר לעצמו דונם, כך שבכל קרקע ניתן לומר: זו הקרקע שהשאיר לעצמו.

[9] האדון כלל לא ביאר מה השאיר לעצמו, ייתכן והשאיר לעצמו את העבד, והחשיבו כאחד מריבוא מכל נכסיו.