סיכום מסכת שבת דף כב-כג

בית הדין

כג ניסן התשעז | 19.04.17

דף כב.

"אבוהון דכולהו - דם" - מכיסוי הדם ניתן להוכיח שאסור לבזות את המצוות (כי צריך לכסות את הדם ביד ולא ברגל), ומכיסוי הדם למדים לא לבזות קישוטי סוכה ולא לבזות נר חנוכה.

באיסור והיתר - הלכה כרב. בדיני ממונות - הלכה כשמואל. יש 3 מקרים יוצאי דופן שהלכה כשמואל באיסור והיתר: 1)- להדליק מנר חנוכה לנר שלידו. 2)- להתיר ציצית ולעבירה לבגד אחר. 3)- דבר שלא מתכוון בשבת (כגון לגרור כיסא). בשלושת המקרים: רב אסר ושמואל התיר והלכה כשמואל.

ישנם שני טעמים, מדוע רב אסר במקרה הראשון להדליק נר חנוכה מנר חבירו: 1)- ביזוי מצווה: מדובר שמדליק קיסם (קינסא) שאינו של מצווה מנר של מצווה. 2)- מכחיש מצווה: נראה שלוקח מעט מהשמן. הנ"מ בין השיטות:

ביזוי מצווה - שימוש בקיסם

מדליק מנר לנר ומכחיש מצווה

הסבר ההוא מרבנן: משום ביזוי מצווה

מחלוקת: רב - אסר, שמואל - התיר.

לכו"ע מותר

הסבר שני של ר' אדא משום הכחשת מצווה

לכו"ע אסור

מחלוקת: רב - אסר, שמואל - התיר.

(שאלת הגמ' על הסבר ההוא מרבנן: לשקול מטבע של חולין כנגד מטבע מעשר שני נחשב לביזיון (כמו הקיסם ואסור כמו הסבר ר' אדא).

הדלקה עושה מצווה (כך המסקנה) - עיקר המצווה נעשית בהדלקה. הנחה עושה מצווה - עיקר המצווה נעשית בהנחת הנרות במקום בו יש פרסומי ניסא. (ההדלקה היא רק הכשר והכנה לעיקר המצווה ההנחה).

הנ"מ

הדלקה עושה מצווה

הנחה עושה מצווה

חרש שוטה וקטן שהדליקו

לא יצא י"ח

יצא י"ח

חרש שוטה וקטן שהניחו

יצא י"ח

לא יצא י"ח

להדליק מנר לנר

מותר כמו שהדליקו במקדש

אסור כי ההדלקה רק הכשר מצווה

נר בתוך כלי זכוכית שדלוק מע"ש ורוצה במוצ"ש להדליקה לחנוכה

יכבה וידליק מחדש

יגביה ויניח מחדש

נר שכבה האם זקוק להדליק בשנית

לא ידליק שוב כי יצא בהדלקה

ידליק שוב כי לא היה מונח כל הזמן שנדרש (חצי שעה).

האם צריך כל יום רק להדליק מחדש או גם להגביה להניח ולהדליק

רק להדליק מחדש

כל יום צריך להגביה להניח ולהדליק

החזיק ביד נר ולא הניחה

לא יצא י"ח בגלל שנראה כמדליק לעצמו

לא יצא י"ח כי לא הייתה הנחה

הדליק בבית או מעל 20 ואח"כ הניחה במקום כשר בפתח הבית או מתחת ל-20

לא יצא י"ח כי לא הדליק במקום כשר

לא יצא י"ח בגלל שנראה כמדליק לעצמו

דף כג

אורח בחנוכה (אכסנאי) - האורח חייב להדליק. או שישתתף בתשלום קטן עם המארח, או שאשתו תדליק עבורו.

ברכה דרבנן - מברכים "וצוונו" גם על מצוות דרבנן. בגלל א)- לא תסור. ב)- שאל אביך.. זקניך ויאמרו לך. אבל בדמאי - לא מברכים. הטעם: א)- בספק דרבנן לא מברכים. ב)- גם בספק דרבנן מברכים, כי רוב עמי הארץ מברכים, ובדמאי לא מברכים כי זו חומרא בעלמא.

המקור למראית עין - פאה שמפרישים בסוף השדה. לכן בחנוכה אם יש לבית אחד שני פתחים בשני צדדים - מדליק משני הצדדים, ואם שני הפתחים באותו צד - מספיק להדליק בדלת אחת.

קדימות כאשר אין כסף - נר שבת קודם לנר חנוכה ולקידוש, כי שלום בית קודם. נר חנוכה קודם לקידוש בגלל פרסומי ניסא.