סיכום מסכת שבת דף יט ודף כא

בית הדין

כג ניסן התשעז | 19.04.17

דף יט.

רישא של הברייתא ומשנתינו - אם קצץ (קבע סכום בקבלנות):

 גם אם אין דואר - לב"ה מספיק שיצא מבית המשלח (שלא יראה כאילו מכר לו בשבת - רמב"ם), מכיוון שקצץ - הגוי עובד עבור עצמו ולא שליח של היהודי. ולב"ש מותר רק בתנאי שהשליח יגיע לבית המשתלח (לנמען). אבל אם לא יגיע - אסור. רש"י: ב"ש אסרו אפ' למכור לגוי או לתת לו מתנה שהבעלות היא של הגוי, ק"ו כאן שאסור שהגוי יהיה רק שליח, כי היהודי הוא הבעלים.

סיפא - אם לא קצץ (לא קבע סכום בקבלנות אלא הוא עובד לפי שעה):

רישא של הברייתא - לא קצץ וגם אין דואר - לכו"ע אסור.

סיפא - לא קצץ אבל יש דואר - לב"ש עד שיגיע לדואר, לב"ה עד שיגיע לבית הסמוך לחומה.

אסור להשכיר כלים לגוי בשישי - רש"י - נראה כאמירה לגוי לעשות מלאכה. תוס'- נראה כשכר שבת. רי"ף - שביתת כלים.

להפליג באוניה בתוך 3 יום לשבת - אסור לדבר רשות מותר לדבר מצווה. טעמים (מובא במ"ב הקדמה לסימן רמח) - רז"ה - יתכן וייכנס למציאות של פיקוח נפש. רמב"ן - הגוי מחלל שבת בשבילי. ר"ח - תחום שבת, רי"ף - עונג שבת.

דף כא

להדליק נר שבת עם חלב לא מבושל - לכו"ע אסור. להדליק עם חלב מבושל: לדעת ת"ק אסור (מעיקר הדין מותר, אך חכמים גזרו שמא ידליק בחלב לא מבושל), ולדעת נחום המדי מותר.

לערבב שמן כשר עם שמן פסול - רבה אסר "אין מדליקין. מ"ט? לפי שאין מדליקין". דהיינו בגלל שאסור להדליקן בפני עצמן - גזרו לא להדליק בתערובת שמא ידליקן ללא תערובת.

מתי מותר לערבב שמן כשר עם פסול? חלב מבושל שלדעת ת"ק אסור - מותר לערבב עמו שמן כשר ולהדליק, כי אם נאסור זו תהיה גזרה לגזרה. (1- איסור להדליק עם חלב מבושל, גזרה שמא ידליק בחלב לא מבושל. 2- איסור להדליק בחלב לא מבושל עם תערובת, גזרה שמא ידליק ללא תערובת).

האם מותר להדליק חנוכייה עם שמן ופתילות שאסורים בשבת?

השיטות

נר שכבה האם מדליק שוב

האם מותר ביום חול בחנוכה פתילות לא איכותיות שאסורות בשבת

ר' הונא

צריך להדליק מחדש

אסור - שמא יכבה ויתרשל מלהדליק שוב

ר' חסדא

לא צריך להדליק מחדש

מותר - לא צריך להדליק מחדש

רב

לא צריך להדליק מחדש

מותר - לא צריך להדליק מחדש

השיטות

להשתמש לאור נר חנוכה

האם מותר בשבת חנוכה פתילות לא איכותיות שאסורות בשבת

ר' הונא

מותר

אסור - יש חשש שבשבת ישתמש ויטה

ר' חסדא

מותר

אסור - יש חשש שבשבת ישתמש ויטה

רב

אסור

מותר - אין חשש שיטה כי אסור להשתמש לאור נר חנוכה

3 דרגות במצוות הדלקת נר חנוכה: 1)- החיוב הבסיסי: בעה"ב מדליק כל לילה נר אחד לכל המשפחה. 2)- המהדרין {דרגה בינונית}: בעה"ב מדליק כל לילה נר אחד לכל אחד מבני הבית. (ולרמ"א כל אחד מבני הבית מדליק לעצמו נר אחד). 3)- מהדרין מן המהדרין: בעה"ב מדליק בשביל כל המשפחה מספר נרות מוסיף והולך כב"ה או פוחת והולך כב"ש. (לרמ"א כ"א מבני הבית מדליק).

שני טעמים לב"ש מדוע פוחת והולך: 1)- כנגד ימי החג שיבואו. 2)- כנגד פרי חג סוכות שפוחת והולך.

שני טעמים לב"ה מדוע מוסיף והולך: 1)- כנגד ימי החג שעברו. 2)- מעלים בקודש ולא מורידים. (שני זקנים פסקו כפי הטעם השני בכל שיטה).