הדלקת נר חנוכה בחדר בית מלון

בית הדין

כד כסלו התשעח | 12.12.17

 

הרב ישראל ליאור

שאלה:

בית מלון שאוסר על הדלקת נרות חנוכה בחדרים (אלא רק בחדר אוכל),
האם רשאי האורח להדליק בחדרו נר אחד בלבד בשמירה קפדנית, האורח מתחייב להישאר צמוד לנר בכל זמן שהנר דולק או שאסור לעבור על דעת בעלי המלון?

 

 

תשובה:

 

בוודאי רצונו של השואל הוא לקיים מצוות חכמים בהדלקת נרות בבית שהוא גר לו ומיוחד לו, ולכן הוא מעוניין להדליק דווקא בפתח חדרו ע"מ שלא יחשדו בו שאינו מדליק נרות חנוכה.

 

יש לנו לדון כאן בשתי נקודות:

  • בדיני חנוכה בשאלה אדם הנמצא במלון בו יש לו חדר אחד מיועד לשינה וחדר אחר מיועד לאכילה היכן אנו אומרים שידליק את נרות החנוכה?

בהלכות חנוכה (שו"ע אורח חיים סימן תרעז,א) לכאורה שיטת השו"ע היא שישנה עדיפות להדליק דווקא בחדר שישן בו שהיא עיקר דירתו והרמ"א אומר שהיום כיון שמדליק על שולחנו ודיו מדליק במקום שאוכל שזהו עיקר מושבו. יש מהאחרונים שאומרים שגם השו"ע יודה שעיקר ההדלקה תהיה במקום בו האדם אוכל מפני שכיום אין את החשש של חשד (בזמן התלמוד כאשר המקום היחיד בו היו מדליקים הוא על פתח הבית כשהיה פתח ללא נרות המחשבה שכנראה הוא לא קיים את מצוות חכמים. אך לאחר שהתירו להדליק נרות גם על שולחנו אף על פי שהיום אין סכנה, כאשר יראו שאין נרות בפתח הבית יחשבו שמן הסתם הדליק על שולחנו).

 

 

  • דין שני הינו האם מותר לעבור על דעת המשכיר ולעשות דברים נגד דעתו?

 

אדם השוכר חדר בבית מלון חותם על חוזה עם בעל הבית. כאשר אחד מהתנאים של בעל הבית הם לא להדליק אש בחדרים!!

תנאי זה הינו מוחלט ובעל הבית לא יאפשר הדלקת אש גם אם יתחייבו בפניו שישמרו על הנר שלא יבעיר לו את החדר או יעשה נזק כל שהו לשטיחים וכו' ואם יקרה נזק ישלמו לו...

אדם שבכל זאת רוצה להפר את תנאי החוזה ואומר אני אדליק אשמור ולא יקרה שום דבר - עובר על איסור. אומנם אין זה איסור גזל שהרי לא לקח לבעל הבית דבר, אך עובר על דעתו של הבית ועושה שימוש בנכסיו נגד רצונו המפורש.

לבד מהאמור לעיל, אדם זה מבטל את החוזה ויצא שכרו בהפסדו מפני שרצה להחמיר על עצמו ולהדליק במקום דירתו וכעת בגלל הפרת החוזה זו אינה דירתו כלל. החוזה בטל והוא אינו נקרא שוכר אלא פולש ואין עליו דיני שוכר ואין זו דירתו כלל.

 

על כן אין להדליק במקום שאסר בעל הבית אלא ידליק בברכה במקום המיועד לכך וירבה פרסום הנס בחג החנוכה.