טכנאי שתיקן מזגן לקוי

בית הדין

א אלול התשעז | 23.08.17

מזגן התגלו בו ליקויים מיד לאחר הרכישה, (מזגן יד שנייה ללא אחריות), הקונה הזמין טכנאי שתיקן את המזגן - מי צריך לשלם על התיקון, הקונה או המוכר שמכר מוצר פגום?

הרב אלחנן הכסטר

תשובה:

כתבו הרמב"ם (מכירה פט"ו הלכות ג' ד') והשו"ע (חו"מ רל"ב סעיפים ג' ד'):

"המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלין ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח, מחזירו אפילו לאחר כמה שנים שזה מקח טעות הוא, והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום, אבל אם נשתמש בו אחר שראה המום הרי זה מחל ואינו יכול להחזיר.

אין מחשבין פחת המום, אפילו מכר לו כלי שוה עשרה דינרין ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר מחזיר את הכלי ואינו יכול לומר לו הילך איסר פחת המום, שהלוקח אומר בחפץ שלם אני רוצה, וכן אם רצה הלוקח ליקח פחת המום הרשות ביד המוכר, שהוא אומר לו או תקנה אותו כמו שהוא או טול דמים שלך ולך".

מבואר בדבריהם שאם הלוקח מוצא מום במקח יש לו את האפשרות לבטל את המקח כולו , אך אין באפשרותו לקיים את המקח ולדרוש תשלום עבור אותו המום. שיכול המוכר לומר לו: "או תקנה אותו כמו שהוא או טול דמים שלך ולך".

א"כ, אין אפשרות לקזז את עלות התיקון מהתשלום. האפשרות היחידה שעומדת בפני הקונה היא להחזיר את המקח ולקבל חזרה את כספו.

ביטול המקח יכול להיעשות אעפ"י שעבר זמן רב מהקניה וכנ"ל בדברי הרמב"ם. בזה שונה דין מקח טעות מדין אונאה וכפי שכתבו הרי"ף (ב"מ ל:) והרא"ש (ב"מ פ"ד סימן טו):

והיכא דזבין איניש מידי לחבריה ולאחר זמן איתגלי דאית ביה מומא דהוה ביה מעיקרא מקמיה דליזבנה אית ליה לאהדורי למרה. ולא אמרינן בכי האי גוונא שהה ליה כדי שיראה לתגר או לקרובו. דלא אמור רבנן הכי אלא גבי אונאה אבל גבי מומין מקח טעות הוא וכל אימת דמגלי ליה מהדר ליה למריה. והכי כתב רב האי גאון ז"ל:

אך הרמב"ם הוסיף שכל זה רק בתנאי שהלוקח לא השתמש בחפץ אחרי שנודע לו שיש מום, שכן, אם הוא ממשיך להשתמש בחפץ גם אחרי שנודע לו המום, הוא מגלה דעתו שהוא מעוניין בקיום המקח למרות המום שיש בו, ושהוא מוחל על זכותו לדרוש את ביטול המקח.

במקרה שלפנינו, אם אחרי שהתברר שהמזגן אינו תקין, הקונים נמנעו מלהשתמש בו, יש באפשרותם לדרוש את ביטול המקח, אך אם הם המשיכו להשתמש אין להם אפשרות זו. אך נראה, שאם הקונים לא ידעו שהתקלה הזו היתה כבר קודם הקניה, ורק בשלב מאוחר יותר זה נודע להם ("הטכנאי אמר שהתקלה הייתה עוד לפני שקנינו את המזגן"), במקרה כזה יוכלו לבטל את המקח אפילו שהשתמשו אחרי גילוי המום, שאין בזה שום ראיה על מחילה. ובתנאי שאחרי שנודע להם שאכן התקלה היא מלפני הקניה, הם חדלו מלהשתמש במזגן.

[יש להעיר, שההיתר לבטל את המקח כשהקונים לא השתמשו במקח אחר גילוי המום וכנ"ל, איננו מוסכם לחלוטין. שכן הסמ"ע הביא את דברי הרב המגיד שכתב: " ויש מי שכתב שאם היה הדבר שהלוקח יכל להבחינו לאלתר כגון שיכולין לנסותו ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן והמוכר מכר לו סתם אינו חוזר". ופשטות כוונתו, שאם עבר מספיק זמן מהקניה שהלוקח יכול היה לבדוק את המקח והוא לא עשה כן, אמרינן שמחל אפילו אם לא השתמש כלל בחפץ.

א"כ, במקרה שלפנינו, שחלפו כמה חדשים מהקניה שבהם היה אפשר לבדוק את תקינותו של המזגן, בוודאי שאין אפשרות לבטל את המקח. (אמנם השבות יעקב כתב שכוונת הרב המגיד היא, שרק אם היתה לקונה אפשרות לבדוק קודם גמר המקח, ולא עשה כן, לא יוכל לבטל את המקח אח"כ. אך עכ"פ במקרה שפנינו בוודאי היה אפשר לבדוק שהמזגן תקין לפני גמר המקח) אך בפת"ש הביא שפוסקים רבים סברו שאין הלכה כשיטה זו].

הפת"ש הביא מחלוקת אחרונים מה הדין במקרה שהקונה הודיע למוכר על כך שגילה מום במקח ואח"כ השתמש בו.

המחנה אפרים כתב שבמקרה שהודיע למוכר יוכל הקונה לבטל את המקח למרות שהשתמש אך דעת הגליא מסכת שגם שבכל מקרה שהקונה השתמש בחפץ לא יוכל יותר לבטל את המקח אפילו אם הודיע קודם למוכר.

והפת"ש כתב להכריע, שאם הלוקח כבר שילם, אין באפשרותו לבטל את המקח ולקבל את כספו בחזרה, וכדעת המחנ"א. אך אם הוא טרם שילם יש לסמוך על הגליא מסכת שלא לחייב את הלוקח לשלם, ולאפשר לו לבטל את המקח.

א"כ, במקרה שלפנינו שהקונים לא שילמו את את כל מחיר המזגן שקנו, אם כשגילו את המומים הם הודיעו על כך למוכר, יש באפשרותם לעכב את שאר התשלום, ולהכריח את המוכר לבטל המקח או שהמוכר יסכים לקיזוז התשלום.

 

לסיכום:

  • אין באפשרות הקונים לקיים את המקח ולדרוש תשלום.
  • אם הקונים לא השתמשו בחפץ אחר שנודע להם שיש פגם בחפץ (ושפגם זה היה עוד קודם הקניה), יש באפשרותם לדרוש את ביטול המקח- להחזיר את המזגן למוכר ולקבל את כל כספם בחזרה.
  • אם הקונים השתמשו בחפץ אחר גילוי הפגם, אין באפשרותם לבטל את המקח.
  • אם הקונים השתמשו בחפץ אחר גילוי הפגם, אך קודם השימוש הם הודיעו למוכר על כך שהחפץ פגום. בזה יש מחלוקת אחרונים, והכרעת הפת"ש היא, שאי אפשר להוציא מהקונים את מה שעדין לא שילמו, והמוכר יצטרך להסכים לביטול המקח או לקיזוז התשלום.