שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית חושן משפט סימנים שלג-תכד

בית הדין

טז ניסן התשעז | 12.04.17

שאלת הסמכה לסימן שיז:

משכיר ושוכר - מי נקרא מוחזק לגבי תשלום השכירות, גובה השכירות וסיום זמן השכירות? (סעיף א).

שאלות הסמכה לדיינות מהרבנות הראשית סימנים שלג-תכד

הערה חשובה: בכל תשובה יש להרחיב ככל הניתן על כל הנושא מהגמרות, הראשונים השו"ע ונו"כ.

שאלות הסמכה לסימן שלג:

      א.        פועל שקבל את שכרו מראש לכל תקופת עבודתו, האם יכול לחזור בו בחצי היום? (סעיפים א-ב).

      ב.        קיי"ל פועל יכול לחזור בו וידו על העליונה, פרט מקרים שאינו יכול לחזור בו כלל, ומתי יכול לחזור וידו על התחתונה? (שם).

       ג.         השוכר פועל וחוזר בו, או הפועל חזר בו, באיזה מקרים יש חיוב א' לשני, ובאיזה מקרים בעה"ב חייב לשלם את מלא השכר, ובאיזה מקרים כפועל בטל? (שם).

      ד.        האם רשאי מלמד תינוקות או מורה להתפטר בתוך תקופת עבודתו? ציין מקור ונמק! (סעיפים ה-ז).

      ה.        פועל שעובד בחינם אצל בעל הבית, האם יכול לחזור בו בחצי היום בדבר האבד? (שם).

       ו.         האם מורה שחוזר בו באמצע שנת הלימודים, מיקרי דבר האבד? (שם).

       ז.         פועל שנשכר לפרק זמן מסוים, ונפל למשכב למשך מספר ימים - האם חייב בעל הבית לשלם לו "דמי מחלה" עבור התקופה שנפל למשכב? (שם).

      ח.        מלמד או מורה שפוטר בתוך תקופת עבודתו על ידי המעסיק, במכתב פיטורים או בעל פה, האם זכאי המעסיק לחזור בו מן הפיטורים, ולדרוש ממנו לחזור להשלמת תקופת עבודתו? כיצד הדין בפועל בכגון זה. הסבר! (סעיף ח).

      ט.        אדם שעבד במוסד בתנאים מסוימים שנה אחת, ואחר כך המשיך שנה שניה, אימתי אמרינן שזה לפני התנאים הראשונים, ומה הדין אם התחלפו מנהלי המוסד, ומה הדין בשוכר שהמשיך בשנה שניה מבלי לדבר על תנאים? (שם).

שאלת הסמכה לסימן שלה:

המלמד תורה את בן חברו, שלא מדעת האב, האם חייב האב לשלם לו? הסבר את תשובתך! (סעיף א).

שאלות הסמכה לסימן שלו:

      א.        השוכר את הפועל לעשות בשלו והראהו בשל חברו, האם יכול לשלם לו את שכרו בשווה כסף? והאם יש הבדל בין משלם לו שוה כסף לבין נותן לו דבר מאכל? (סעיפים א-ג).

      ב.        שכר פועל, האם יכול לומר לו טול מה שעשית בשכרך? (שם).

שאלות הסמכה לסימן שלט:

      א.        שכר פועל בעצמו או על ידי שליח, ותבע הפועל שכרו בעצמו או על ידי שליח, מתי עובר בבל תלין ומתי לא? (סעיף ז).

      ב.        שכר פועל לעבודה ביום שישי, מתי עובר בבל תלין? (שם).

       ג.         שכרו ליום ערב שבת, האם עובר על בל תלין באם לא פרעו, מאחר ובל תלין אינו אלא בבוקר ראשון והוא שבת? (סעיף ט).

שאלות הסמכה לסימן שמ:

      א.        אדם ששאל מכונית מחברו, והלך המנוע, והשואל אינו יודע מחמת מה הלך, האם חייב לשלם? (סעיף א).

      ב.        ראובן שאל בהמה משמעון, ואחר כך בא וטען שמתה מחמת מלאכה, כי שאלתיה כדי לרכב עליה, וללכת עם שיירא לעיר פלונית, ובדרך מתה, באיזה אופן נאמן בשבועה ובאיזה אופן לא? (סעיף ג).

שאלות הסמכה לסימן שמא:

      א.        שואל שמת, האם הבנים חייבים כשומר שכר או כשומר חינם? (סעיפים ג-ד).

      ב.        יתומים שהניח להם אביהם פרה שאולה, והשתמשו בה בתוך ימי שאלתה, ומתה, האם חייבים לשלם את הפרה או לא, ומה הדין אם נגנבה או נאבדה? (שם).

       ג.         מי שמת והשאיר פרה שאולה, והבנים חשבו שהיא של אביהם, ושחטוה, ואכלו את הבשר, באיזה אופן ישלמו במחיר מוזל, ואיזה חלק בפרה ישלמו במחיר מלא בכל מקרה? (שם).

שאלת הסמכה לסימן שמו:

מה הדין במי שנתן לחברו שור על מנת להחזירו תוך שלושים יום, ומת השור בתוך הזמן, האם חייב לשלם מאחר ולא החזירו לו או לא? ומה הדין לגבי ההנאה שנהנה ממנו, ומה הדין אם פשע? (סעיפים טז-יח).

שאלות הסמכה לסימן שמט:

      א.        אישה שהשאילה לחברתה חפץ, ויצא קול שנגנב החפץ, ובעלה של השואלת מודה שידע מהשאלה, והחפץ גם בא לרשותו, ולאשה אין ממה לשלם, ומתה, מי יהיה חייב לשלם? (סעיפים א-ב).

      ב.        מה דין קטן שגנב? (לסכם סעיף ג, עיין סימן רלה).

שאלת הסמכה לסימן שנא:

החופר בור בשבת, ואחר כך נפל בו שור או חמור, האם הוא חייב? (סעיף א).

שאלת הסמכה לסימן שנד:

מפני מה אין שמין לגנב ולגזלן, ומה הדין באם הבעלים רוצים את השברים, והאם יש הבדל באם נשתנה שם החפצא על ידי השינוי או שנפחת סתם? (סעיף ה).

שאלות הסמכה לסימן שנו:

      א.        מה היא תקנת השוק בגנב, ובאלו מקרים לא נתקנה תקנה זו? (סעיפים ב-ה).

      ב.        קיי"ל ייאוש ושנוי רשות - קונה. היכי תימצי שמכירה לא תחשב כשנוי רשות? (שם).

שאלת הסמכה לסימן שנז:

קיי"ל כל המיטלטלין בחזקת מי שהן תחת ידו, והטוען על חברו שלי הוא - צריך להוכיח, פרט לדברים העשויים להשאיל ולהשכיר. היש חילוק בין יצא לו שם גניבה בעיר ללא יצא לו שם גניבה? (סעיף א).

שאלת הסמכה לסימן שנח:

ראובן ושמעון מתגוררים בבית אחד. האם מותר לראובן לקחת לעצמו חפץ או דבר מאכל משל שמעון, מבלי ששמעון יודע על כך, אע"פ שראובן בטוח ששמעון יתרצה לכשידע? ציין את המקורות והסבר! (סעיף ד).

שאלות הסמכה לסימן שס:

      א.        ראובן בנה בניין, רובו על מגרש השייך לו, ומיעוטו על מגרש השייך לשמעון. כשתבע שמעון את ראובן לדין, הסכים ראובן לפצותו בערך המלא של הקרקע ואף למעלה מזה, שמעון התנגד ודרש שראובן חתוך את חלק הבניין במגרש השייך לשמעון, כיצד נפסוק? (סעיף א).

      ב.        מה הדין אם גזל שווה פרוטה, ונאבדה הגזלה, ושוב הוזל, ואין שווה פרוטה? (סעיפים ב-ד).

שאלת הסמכה לסימן שעח:

אדם מועד לעולם, מה הדין ב- ד' דברים? (סעיפים א-ה).

שאלת הסמכה לסימן שפ:

באם אמר לו אכול אצלי או שבור כדי, האם חייב לשלם? (סעיפים א-ב).

שאלות הסמכה לסימן שפו

      א.        ראובן גר מעל שמעון בבית משותף. מערכת המים דלפה וגרמה לקילוף הסיד והטפטים בדירת שמעון, האם ראובן חייב לשלם, וא"ל שחייב, שמעון טוען שאין אפשרות להחליף רק את הטפטים שנפגעו, כי אין אותו הדגם בשוק, אלא צריך להחליף את כל החדר האם הוא חייב? (סימן קנה סעיף ד).

      ב.        קבלן שבנה גג ודלפו דרכו מי גשמים והזיקו לרכוש הדייר, האם הוא חייב לשלם? (שם).

       ג.         מה הדין אם מדירתו של ראובן דלפו מים לדירת שמעון, קלפו את הסיד מוטטו את התקרה והזיקו ארון ספרים, וראובן לא ידע מהדליפה, ואמרו לו רק כעבור חודשיים? (שם).

      ד.        אדם שהוציא הוצאות עבור ארוסתו בסעודה גדולה, ואחר כך חזרה בה, האם חייב לשלם?

      ה.        אדם שהוציא הוצאות עבור ארוסתו בסעודה גדולה, ואחר כך חזרה בה, האם חייב לשלם? (סימן לט סעיף יז).

שאלת הסמכה לסימן שצה

ראובן שיחרר את כלבו ברחוב, שמעון שיסה את הכלב של ראובן בלוי, והכלב נשך את לוי. כמה נחייב ואת מי, את ראובן את שמעון או את שניהם? ציין מקור והסבר! (סעיף א).

שאלת הסמכה לסימן תח

שור של עכו"ם שהיה ברפת עם שוורים אחרים, ובאו הרועים והמשרתים שהיו נוכחים, והעידו בבית דין שהשור של העכו"ם הוא שנגח, האם בית הדין יחייב את העכו"ם לשלם או לא? (סעיף א).

שאלות הסמכה לסימן תכא

      א.        מה הדין באדם שהוציא קול על חבירו, או תבעו לדין שהוא גנב ממנו דבר מה, אך אינו יכול להוכיח זאת, ובינתיים לחבירו נגרמה לו בושה, האם חייב לו דמי בושת או לא? (סעיפים א-ד).

      ב.        א)- חבלה בזמן הזה, מה גובין? ב) - אדם מועד לעולם, מה הדין בבושת? (שם).

       ג.         מי שנכנס לרשות חבירו שלא רשות, האם רשאי להוציאו בעל כורחו, ומה הדין באם חבל בו, והאם רשאי לגרש בכוח עובד שחושש שגונב ממנו? (סעיפים ו-ט).

      ד.        אדם שהתגונן מפני המכה אותו, וחבל בו, האם חייב בתשלום? ומה הדין אם רואים שמכים את קרובו, או אדם מישראל, והכה למכה, האם פטור על הכאה זו? (סעיפים יג-יד).

שאלות הסמכה לסימן תכד

      א.        ראובן כעס על בנו, הכהו, חבל בו, ונתבע לדין תורה על ידי האגודה למען הילד, (פרט לחקירת המשטרה על התעללות בבנו), בטענה שישלם לבן כל חמשת הדברים, והאב משיב שמאחר והוא המפרנס פטור בכל נזק שגרם לבן! מה הדין? (סעיף ז).

      ב.        מה הדין קטן שהזיק, או גנב, או חבל, האם חייב לשלם כשיגדיל? (סעיף ח).

שאלת הסמכה לסימן תכו

האם חייב אדם או מותר לו להכניס עצמו בספק סכנה, כדי להציל חברו, מדין לא תעמוד על דם רעך?