סיכום למסכת גיטין דף טו:-טז.

בית הדין

כב ניסן התשעז | 18.04.17

דף טו:-טז.

ארבעה דינים שהובאו בהקשר לדברי רב חסדא (או הכל בקיום או הכל בתקנה):

        א.        מחיצה לשבת שמורכבת מבור 5 טפחים וממחיצה 5 טפחים - לדעת ר' חסדא - לא מצטרף, אך לדעת אמימר וכך נפסק להלכה - מצטרף ונחשב למחיצה.

        ב.        שאלת אילפא: הרוחץ חצי יד, המים טופח ע"מ להטפיח, ולאחר מכן נטל את חצי היד השני, האם מצטרפים. השאלה לא הופשטה. (בהערה הובאו עוד 6 דינים[1]).

         ג.         אדם שחצי גופו בא במים (אמבטיה), וחצי מגופו נפלו עליו מים (טוש) האם מצטרף ונטמא[2]? - תיקו.

עזרא תיקן טבילה בארבעים סאה לבעל קרי, אך חולה - 9 קב. אדם שחצי גופו טבל וחצי גופו נשפך עליו 9 קב האם נטהר? תיקו.


[1] דין א)- שני אנשים שהניחו ידיים אחד מתחת לידיו של השני ונטלו - הנטילה כשרה, כי המים באו משיירי טהרה.

דין ב)- נטל יד אחת ולאחר מכן נטל את היד השנייה - כשר.

דין ג)- נטל יד אחת עם נטלה ואת היד שנייה הטביל במעיין - כשר.

דין ד)- נטל חצי יד וניגב קצת ורק טופח - וודאי שהנטילה לא כשרה. (ק"ו אם ניגב לגמרי).

דין ה)- ניצוק (=קילוח מים תלוש), קטפרס (=קילוח מים במחובר, דהיינו מפל מים) - אם המשקה המחבר ביניהם טופח - לא חיבור לטומאה, כגון השופך מכלי טהור לכלי טמא - הכלי העליון לא נטמא. וכן לא חיבור לטהרה אם יש שני מקוואות מחוברים עם זרם מים, ובאחד מהמקוואות חסר 40 סאה - זרם המים לא מחבר את המקוואות והמקווה החסר פסול. אך אם המשקה המחבר בניהם טופח על מנת להטפיח - החיבור נחשב לחיבור והמקווה טהור כי אומרים גוד אחית.

דין ו)- מקווה שישבו בדיוק 40 סאה, וירדו שני טמאים לטבול - הראשון וודאי טהור. ואם רגלי הראשון נוגעות במים כאשר השני טובל - לדעת ר"י גם השני טהור, אומרים גוד אחית, אך לדעת ת"ק השני לא נטהר, כי הראשון החסיר מ-40 סאה מים במקווה.

[2] חכמים ב-18 גזירות גזרו: טמא השוטף את עצמו במים לאחר טבילתו - נעשה שני לטומאה. מדובר שהוא בא ראשון ורובו (כמו באמבטיה). הטעם לכך: אנשים בסופו של דבר חשבו שלא המקווה מטהר אלא האמבטיה הנערכת לאחר מכן היא המטהרת. כמו כן חכמים גזרו שטהור שנפלו עליו מים (כמו טוש) - יהיה שני לטומאה. (כפי הסבר התוס' במס' שבת דף יב: ד"ה וטהור).