סיכום מסכת שבת דף לו.

בית הדין

ט אייר התשעז | 05.05.17

 

דף לו.

התנא

שופר

חצוצרה

טעם

שיטה א'

אסור

אסור

כדעת ר' נחמיה, אסור לטלטל אפ' כלי של היתר אא"כ זהו התשמיש הייעודי והמיוחד שלו. (התנא אמר: "אסור לטלטל שופר ואסור חצוצרה". שאלה: אם אסור שופר שראוי להיות כוס - ק"ו שאסור חצוצרה? לכן צ"ל שמדובר לאחר החורבן שהשמות התחלפו, וכאילו כתוב: "אסור לטלטל חצוצרה ואסור שופר").

ברייתא ב'

מותר

אסור

כדעת ר' יהודה,  שופר מותר כי הוא כפוף וראוי להיות כוס לילד, אך חצוצרה אסורה כי אין לה שימוש אחר, כי היא ישרה ואין לה בית קיבול, לכן דינה ככלי שמלאכתו לאיסור.

ברייתא ג'

מותר

מותר

כדעת ר"ש, שאין לו מוקצה. (אם כי יש לר"ש מוקצה בחסרון כיס ועוד).