סיכום מסכת שבת דף לו:-לז.

בית הדין

כג ניסן התשעז | 19.04.17

דף לו:-לז.

ת"ש 1

משנה: רישא - גפת ועצים - אסור עד שיגרוף. אמצעיתא - ב"ש מותר רק מים חמים ולא תבשיל, ב"ה מותר גם תבשיל. סיפא - דין חזרה מותר לב"ה אסור לב"ש.

לפי האפשרות השנייה - האמצעיתא ממשיך את הרישא שמדבר על שהייה, והסיפא מדבר על חזרה.

לפי האפשרות הראשונה - האמצעיתא ממשיך את הרישא שמדבר על חזרה, והסיפא גם מדבר על חזרה. שאלה: הסיפא מיותרת. מכאן שהאפשרות הראשונה נכונה. (צריך לציין, לפי הת"ש, ב"ש מתירים להחזיר מים חמים ורק אוסרים להחזיר תבשיל {רש"י ד"ה ב"ש}, אך למסקנה ב"ש אוסרים להחזיר הכל).

ת"ש 2

ר' חלבו בשם רב: מותר להשהות על גבי כירה לא גרופה, כי זו שהייה המותרת, אבל אסור להשהות בתוך כירה לא גרופה כי זו הטמנה.

לפי האפשרות הראשונה - בכירה לא גרופה אכן מחלקים בין שהייה שמותרת (כאשר האוכל כמאכל בן דורסאי), לבין הטמנה האסורה, ממש כדברי רב.

לפי האפשרות השנייה - בכירה לא גרופה אסור בכלל להשהות לכו"ע. שאלה: דברי רב נכונים רק לפי האפשרות הראשונה ולא לפי האפשרות השנייה.

ת"ש 3

הברייתא הביאה את שיטת ר"מ ואת שיטת ר' יהודה (שתי השיטות מבוארות לעיל), שיטת רבי יהודה בברייתא - בדיוק כמו האפשרות השנייה, משמע שזו האפשרות הנכונה.

שיטת ר"מ כמובן לא מסתדרת עם האפשרות הראשונה - יש קושיא אחת בדעת ב"ש: 1- ר"מ בדעת ב"ש אסר שהייה בכלל, אבל משנתינו התירה לדעת ב"ש שהייה במים חמים. כמו כן יש 2 קושיות בדעת ב"ה: 1- משנתינו התירה שהייה גם אם לא גרוף (לפי האפשרות הראשונה), אך ר"מ אסר אם לא גרוף, והתיר בדעת ב"ה רק אם גרוף? 2- משנתינו בדעת ב"ה התירה להחזיר אם גרוף, אך ר"מ בדעת ב"ה אסר להחזיר.

גם שיטת ר"י לא מסתדרת עם האפשרות הראשונה - משנתינו התירה להשהות גם אם לא גרוף (לפי האפשרות הראשונה), אך ר"י אסר להשהות אם לא גרוף, (מותר להשהות רק אם גרוף).

האפשרות הראשונה תסביר: המשנה היא שיטה שלישית (לא כר"י ולא כר"מ), והיא סבורה חלקית כר"י.

"אבעיא להו מהו לסמוך בה" - האם מותר לשים את הסיר ברצפה ליד התנור. (מדובר במקרים שאסור להשהות מעל הכירה, כגון שהתבשיל לא הגיע למאכל בן דורסאי, ולפי האפשרות השנייה גם אם הגיע למאכל בן דורסאי אבל הכירה לא גרופה ולא מבושל כל צורכו - אסור להניח את הסיר מעל הכירה, השאלה האם מותר להניח על הרצפה ליד הכירה).

ת"ש 1- שתי כירות מחוברות, כאשר כירה אחת גרופה והשנייה לא גרופה - מותר להניח סיר בכירה הגרופה, למרות שמניחה סמוך לכירה לא גרופה והסיר מתחמם ממנה. דחייה: הברייתא התירה רק סיר מעל כירה שיש אוויר מהצדדים שמקרר, אך אסור להניח ברצפה סמוך שאין אוויר מכל הצדדים.

ת"ש 2 - רק לכירה קטומה - מותר לסמוך (למרות שהאש נדלק), משמע שאם הכירה לא גרופה וקטומה - אסור לסמוך. דחייה: הברייתא הביאה שני צמדים: 1- לסמוך/להשהות. 2- להוציא סיר/להחזיר סיר. בכל צמד מותר לעשות את הפעולה הראשונה (לסמוך ולהוציא סיר), והאיסור נשנה רק עבור הפעולה השנייה שבכל צמד (להשהות ולהחזיר). הגמ' דחתה דחייה זו.

ת"ש 3 מסקנה - כתוב במפורש בברייתא: מותר לסמוך על כירה לא גרופה.