עבודת גרפיקה במחשב, שלטענת הנתבע שונה מהעבודה אותה הזמין

בית הדין

ח כסלו התשעט | 16.11.18

הרב יעקב סבתו, הרב דניאל לונצר והרב ישועה רטבי

אדם הזמין לוגו מגרפיקאית, המזמין העביר לגרפיקאית לוגו אחר מוכן וביקש שהיא תכין לו לוגו דומה. הגרפיקאית בסופו של דבר אכן הכינה לוגו דומה, אך המזמין טען שהלוגו אינו מספיק מקצועי ולא ראוי למיתוג.

 

טענת התובעת (הטענה הועברה לבית הדין על ידי הקלטה של דברי התובעת)

הנתבע ביקש ממני להכין לו "לוגו" במחשב. הוא שלח דוגמא של "לוגו" וביקש להכין "לוגו" דומה. סיכמנו שעבור העבודה ישלם 400 ₪. אחרי שהכינה "לוגו" , ביקש הנתבע "לוגו" אחר , ולכן עבדה על "לוגו" חדש. לצורך ה"לוגו" השני קנתה תמונה. וכמו כן הכינה הנפשות "לוגו". בשלב זה החליטה להפסיק לעבוד על ה"לוגו" כי חששה שהלקוח שוב ישנה את הבקשה ולכן החליטה שלא משתלם לה להמשיך. התובעת מסרה את העבודה לנתבע. והיא תובעת ממנו את ה400 ₪ שסכמו עבור העבודה.

 

 

טענת הנתבע

העבודה שקבלתי אינה גמורה ברמת הגימור המקצועי (כגון שאין מעבר חלק בין תמונת העדשה בלוגו לבין צורת האות). לטענתו ל"לוגו" יש לו חשיבות גדולה בייצוג בעל ה"לוגו" כאיש מקצוע רציני. רמת ה"לוגו" משפיע על רמת "המיתוג" שמקבל בעל המקצוע ולכן אינו יכול כלל להשתמש בלוגו כזה שלדעתו אינו גמור ברמה המקצועית. למרות שעבורו אין שום תועלת בלוגו, מוכן כפשרה לשלם 200 ₪.

 

 

דיון –

לאחר שמיעת חוות דעת[1] של מי שמצוי בתחום הגרפיקה, התקבל הרושם שהעבודה שנמסרה לנתבע אכן דומה לדוגמה השניה אותה הזמין הנתבע . יש לציין שגם הדיינים עצמם התרשמו שאין הבדל בין העבודה המוגמרת לבין הדוגמה השניה שנתן הנתבע לתובעת.

כמו כן נשלחה לתובעת (דרך המחשב), שאלת הבהרה לגבי משפט שנאמר על ידה בהקלטה. לאחר קבלת תשובת התובעת עולה שלתובעת ברור שהיא נתנה לו את העבודה שביקש.

התובעת הוסיפה (בתשובה שכתבה לבית הדין) שמלבד 400 ₪ שהוא חייב לה לפי ההסכם הראשוני , היא תובעת גם תוספת עבור הטרחה שהייתה לה מחמת שינוי הדעה של הנתבע.

 

 

הנושאים

א. אומן שביצע עבודה לא כפי שהתבקש

ב. היסוד היוצא מדין זה וההבדל בין עבודת אומן למקח טעות

ג. האם הנידון כאן נכנס לגדר הזה

ד. האם יש חובת תשלום לאומן שעבד מעבר לבקשה המקורית של המזמין.

ה. מסקנת הדין

 

 

א- אומן שביצע עבודה לא כפי שהתבקש על ידי הלקוח

במשנה בבא קמא (פרק ט משנה ד) שנינו:

הנותן צמר לצבע והקדיחתו יורה נותן לו דמי צמרו צבעו כאור אם השבח יותר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח לצבוע לו אדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתר על השבח נותן לו את השבח:

מבואר במשנה שישנם ג' מצבים כאשר האומן ביצע את העבודה לא כפי שהתבקש.

אופן א- האומן קלקל את חומר הגלם ואין שום ערך לתוצאת העבודה. במצב זה האומן צריך לשלם את דמי חומר הגלם שניתן לו על ידי מזמין העבודה. אין האומן מקבל דבר עבור עבודתו אף שטרח והוציא הוצאות כי לא רק שלא הועיל אלא אף הזיק. זהו מה שנאמר במשנה שהיורה (הסיר) של הצבע הקדיח את הצמר והצמר נשרף לגמרי (כך ברש"י שם).

אופן ב- האומן ביצע את העבודה אבל התוצאה היא ברמה גרועה . בגמרא מבואר שהאומן השתמש בחומרים גרועים – במקרה של המשנה השתמש בשיריים של צבע שהיו בסיר הצבע.

באופן זה מחשבים את התשלום לפי יציאה ושבח ומשלם מזמין העבודה את התשלום הנמוך משניהם.

רש"י הסביר שכאן האומן נקרא מזיק ולכן ידו על התחתונה ומקבל התשלום הנמוך. (אמנם לקמן יובא דעת הרמב"ם שיש כאן גם תקנה לאומן ונראה שגם לגבי מקרה כזה "שצבעו כאור" זה יש כאן תקנה לאומן)

אופן ג – האומן ביצע עבודה אחרת ממה שהתבקש כגון שהתבקש לצבוע אדום וצבע שחור או להפך- באופן זה נחלקו ר' יהודה ור' מאיר מה הדין. לפי ר' מאיר האומן צריך להחזיר את דמי הצמר הלא הצבוע לבעל הצמר והאומן עצמו נשאר עם הצמר הצבוע. בגמרא בבא קמא צה. יוצא שטעמו של ר' מאיר הוא שעל ידי השינוי קנה האומן את הצמר וכן הסביר רש"י במשנה. אבל לדעת ר' יהודה גם בזה הדין הוא שמחשבים את היציאה והשבח ונותן את הפחות שבשניהם.

מהו טעמו של ר' יהודה – בגמרא בב"ק קב. מתבאר שיסוד סברתו של ר' יהודה היא הכלל שכל המשנה ידו על התחתונה כאמור במשנה ב"מ עו. ולכן כאן שהאומן שינה אינו יכול לדרוש את מלוא הסכום .

הרמב"ם בפירוש המשנה כתב כך "ואין כל זה רק אם רצה בכך בעל הבגד, אלא אפילו אמר לו בעל הבגד כיון שעברת על דברי שלם לי מה שהיה שוה הבגד שלי מתחלה וקח הבגד לעצמך אינו רשאי, לפי שזה שאמרנו אם השבח יתר על ההוצאה ואם ההוצאה יתירה על השבח היא תקנה לשניהם יחד."

מבואר בדברי הרמב"ם שאין כאן רק קנס לאומן אלא יש כאן גם תקנה לאומן שלא יפסיד מה שהוציא ולא יקבל כלום ולכן לפחות יקבל את התשלום הנמוך[2]. מכאן שאין אפשרות למזמין העבודה לומר לא אתן לך כלום אלא חייב לשלם לאומן. וכך פסק גם בהלכות - (הלכות שכירות פרק י הלכה ד) "אמר בעל הכלי איני רוצה בתקנה זו אלא יתן לי דמי הצמר או דמי העצים אין שומעין לו,". לקמן יובא דעות החולקות על הרמב"ם בזה.

בברייתא בגמרא (ב"ק קא.) שנינו דוגמא נוספת לדין זה "תנו רבנן: הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא ועשה מהן ספסל, ספסל ועשה מהן כסא - ר' מאיר אומר: נותן לו דמי עציו; רבי יהודה אומר: אם השבח יתר על היציאה - נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח - נותן לו את השבח; ומודה רבי מאיר: אם נתן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה ועשה מהן כסא כעור, ספסל נאה ועשה ספסל כעור, אם השבח יתר על היציאה - נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח - נותן לו דמי השבח."

גם כאן יש שני מצבים א. כאשר התוצאה דומה אבל אינה מוצלחת כגון כסא כעור מול כסא נאה שזו דוגמא השווה לאופן שצבע בצבע גרוע , שבזה לכל התנאים הולכים אחר שבח ויציאה ב. כאשר יש שינוי בין התוצאה לבין ההזמנה כגון בקש כסא ועשה ספסל או להפך שזה דומה לבקש אדום וצבע שחור , שבזה נחלקו ר' יהודה ור' מאיר.

להלכה מפורש בגמרא ב"ק קב. ו ע"ז ו: שהלכה כר' יהודה וכן הוא לכל הפוסקים. – וכן הוא בשו"ע סימן שו סעיף ג.[3]

הרמב"ם (שכירות י,ד) כאמור לעיל קבע שאין אפשרות לבעל הכלי שלא לשלם עבור העבודה ואינו יוכל לומר שהאומן יחזיר לו את דמי העצים.

אבל הראב"ד שם כתב "אין לזה טעם". המ"מ[4] הסביר בתחילה שכוונת הראב"ד רק לומר שדין זה פשוט אבל אח"כ כתב שמצא בדברי רש"י[5] שמשמע שבעל הבית יכול לומר לאומן שיקח את הצמר. ולפי זה גם דברי הראב"ד יכולים להתפרש כן ומ"מ נשאר בצ"ע.

הבית יוסף כתב שלפי הטעם שנתן הרמב"ם בפירוש המשנה שיש כאן תקנה גם לטובת האומן מובן דינו של הרמב"ם. וכן פסק כמותו בשו"ע. אמנם הרש"ל פסק כראב"ד. הש"ך הסכים לשו"ע , והגר"א אף הביא ראיה לרמב"ם שמוכח בגמרא בדף ק. שרק לר' מאיר אומרים את הסברא שיכול בעל הכלי לדרוש מהאומן תשלום הצמר אבל לר' יהודה אינו יכול לעשות כן. (הקצות והנתיבות בארו את סברות הרמב"ם והראב"ד ומ"מ להלכה לא חלקו על הכרעת השו"ע והש"ך). יש להעיר שהאור שמח הסביר שהראב"ד כלל לא התייחס לדין זה ברמב"ם אלא לדין אחר ולדבריו הראב"ד אינו חולק כלל בדין זה כי הוא פשוט.

העולה מזה להלכה הוא שיש תקנה גם לאומן ואין רשות למזמין העבודה שלא לשלם יציאה או שבח הפחות מבין שניהם.

 

 

ב - היסוד היוצא מדין זה וההבדל בין עבודת אומן למקח טעות

יש להדגיש שהיוצא מדין זה הוא שאין אפשרות למזמין העבודה לומר איני רוצה לשלם כלל עבור העבודה שהרי לא זאת העבודה שהזמנתי ואין לי שום צורך בתוצאת העבודה. כגון אם ביקש מהאומן להכין לו כסא והאומן הכין לו ספסל אינו יכול לומר אין לי צורך בספסל כלל ולכן איני רוצה לשלם כלל אלא חייב לשלם לפחות את היציאה או השבח הפחות מבין שניהם. כמו כן מתבאר מתוך הדוגמאות במשנה שכל עוד שיש ערך לתוצאה והיא שווה יותר מחומר הגלם ממנה נוצרה, יש חיוב תשלום לאומן. ההוכחה לכך היא שהאופן שבו אין תשלום לאומן הוא כאשר קלקל את חומר הגלם, משמע מכך שכל שלא קלקל את חומר הגלם אף שהתוצאה אינה מה שהתבקש לעשות צריך מזמין העבודה לשלם לו. נראה שהעקרון בזה הוא כל שיש ערך לתוצאה יותר מחומר הגלם יש כאן חיוב תשלום על מלאכת האומן.

יש להבחין כאן בין דיני קנייה ומכירה שבהם אם הלקוח קיבל מוצר שלא קנה יכול להחזירו מדין מקח טעות ואפילו קבל את המוצר שקנה אלא שיש בו מום יכול להחזירו, לבין דין מי שנותן עבודה לאומן שבזה לא דנים דין מקח טעות אלא חייב לשלם גם את התוצאה אינה מה שביקש כלל כל עוד שיש ערך לתוצאה.

נראה שדין זה נכון גם אם לא נתן שום חומר גלם לאומן כי עיקר הטעם כאמור בדברי הרמב"ם הוא תקנה לשני הצדדים[6].

 

 

ג. האם הנידון כאן נכנס לגדר הזה

אמנם נראה שכל זה לא שייך בנידון שלפנינו כי לפי מראה עיני הדיינים וכן על פי חוות דעת של מי שמבין בתחום הגרפיקה , יוצא שהתובעת אכן נתנה לנתבע את העבודה שביקש. אמנם הנתבע טוען שיש הבדל בין ההזמנה לבין מה שקיבל אבל מאחר ולעיני אחרים אין הבדל ביניהם אם כן אי אפשר להחיל על המקרה שלפנינו את הדין שהתבאר לעיל. כאמור לעיל רק כאשר האומן "שינה" חל הדין לשלם לפי שבח או יציאה אבל כאשר נראה שהאומן לא שינה צריך לשלם לאומן את מה שסיכמו ביניהם.

ולכן במקרה כאן הנתבע צריך לשלם את מלוא הסכום שסוכם בתחילה דהיינו 400 שח.

 

 

ד. האם יש חובת תשלום לאומן שעבד מעבר לבקשה המקורית של המזמין.

התובעת טענה במכתב לבית הדין שהנתבע צריך לשלם לה מעבר לסכום הראשוני, תוספת תשלום עבור הטרחה שהוא גרם לה.

לכאורה למרות שלא היה כאן סיכום מראש על תוספת תשלום, היה מקום לדמות דין זה לדין היורד לשדה חבירו שלא ברשות ונטעה , כמבואר בבא מציעא קא. ובשו"ע סי' שעה סעיף א "היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה, אם היתה שדה העשויה ליטע, אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה, ונוטל מבעל השדה. ואם אינה עשויה ליטע, שמין לו וידו על התחתונה."

ועוד כתב הרמ"א בסימן רסד סעיף ד " וכן כל אדם שעושה עם חבירו פעולה או טובה, לא יוכל לומר: בחנם עשית עמדי הואיל ולא צויתיך, אלא צריך ליתן לו שכרו".

העולה מהאמור שם הוא שגם אם לא היה סיכום מראש על תשלום, אדם שעשה עבודה לטובת חבירו חייב מקבל העבודה לשלם עבור העבודה. ולכאורה עולה שאפילו אם לא תכנן מקבל העבודה לעשות עבודה זו כגון בשדה שלא תכנן לטעת אותה ובה אדם ונטע אותה עבורו חייב לשלם לו בעבורה. אמנם אינו משלם תשלום מלא אלא ידו על התחתונה אבל מ"מ יש חובת תשלום. לכאורה לפי זה גם באומן שעבד יותר מההזמנה המקורית, צריך להיות תשלום על תוספת העבודה שעשה.

אבל יש להעיר שהתנאי הבסיסי לחובת התשלום הוא שיש על כל פנים איזה שהיא תועלת למקבל העבודה מן העבודה. אע"פ שהתבאר שאפילו כאשר לא תכנן לטעת חייב לשלם על הנטיעות , כל זה דוקא כאשר לאחר העבודה הוא מעוניין ומרוצה מהעבודה שנעשתה, אבל אם אין למקבל שום תועלת והנאה מהעבודה אין חובת תשלום. נראה ללמוד דבר זה ממה שנפסק שם בשו"ע סימן שעה סעיף ב "אמר ליה בעל השדה: עקור אילנך ולך, שומעין לו." היינו כל שלפי בעל השדה אין שום תועלת מן העבודה ומבחינתו אין צורך בתוספת העבודה אין בזה חובת תשלום.

בספר פתחי חושן (חלק ד פרק ח הערה סו) כתב:

"ומשמע מדברי האחרונים דהיינו דוקא כשההנהו בפעולתו, אבל אם לא נהנה, אף על פי שזה טרח עבורו כמה, כגון שהלך למקום פלוני לטובתו ולא הצליח, אף על פי שאילו היה שוכרו לשם כך היה חייב בשכרו כל שעשה מלאכתו ואף על פי שלא הצליח, וכמו שיתבאר בפרק יב, בעושה שלא מדעת אינו חייב אא"כ נהנה ממנו, כמ"ש הרמ"א בסימן רסד (סעיף ד) וז"ל, אבל אם לא התנה עם הבעלים וירד להציל ולא הציל, אפילו שכרו אין לו, דהא לא הועיל לו כלום, ע"כ. וכן משמע מדבריו בתשובה (סימן פו), וכ"כ בשו"ת זרע אמת (יו"ד סימן נה) שהדגיש כמה פעמים שאף אם לא הצליח בפעולתו חייב לשלם לו שכרו הואיל וצוהו לעשות, ומשמע שאם לא צוהו אינו חייב. וכן משמע בשו"ת חו"י (סימן קנד).

בנידון כאן הנתבע לא נהנה מתוספת העבודה על הדוגמה הראשונה כי העבודה הראשונה לא הייתה דומה לדוגמה שביקש.

אכן יש לדון במקרה כאן שתוספת העבודה הייתה קשורה לשינוי דעתו של המזמין. אמנם נראה לומר שהיות והעבודה הראשונה שנתנה לנתבע לא הייתה דומה לדוגמא הראשונה שהזמין (כפי שנראה בעליל) , יש לומר שמה שהסכימה התובעת להמשיך לעבוד על דוגמא אחרת ללא סיכום על תשלום נוסף , היה כדי לתת לנתבע עבודה שלמה. נראה מתוך הקשר הדברים שאילו הנתבע היה מקבל את העבודה השניה ללא אומר ודברים ומשלם עליה את הסכום הראשוני (היינו 400 שקלים), לא הייתה התובעת מבקשת תשלום נוסף עבור העבודה הראשונה. רק אחרי שהעניינים הסתבכו והזמן התארך החליטה התובעת לתבוע תשלום נוסף עבור תוספת העבודה. לא נראה לומר שהיה בדעתה מתחילה לגבות את מלא התשלום על העבודה הראשונה ואח"כ להמשיך לעבוד על הדוגמא השניה ללא סיכום על תשלום נוסף על סמך הדין של העושה טובה לחבירו. כך גם משמע מתוך הדברים שכתבה התובעת לבית הדין.

יש לדמות דין זה למבואר ברמ"א סימן רמו סעיף יז. בפתחי חושן (שכירות פ"ח סע' לד) ניסח זאת כך "אם יש אומדנא דמוכח שמתחלה עשה הטובה או הפעולה על דעת שלא לתבוע ממנו שכר, ורק משום סיבה שנולדה אח"כ בא לתבוע ממנו, אינו חייב לשלם לו".

על פי האמור אין לקבל את בקשת התובעת לתשלום נוסף מעבר לסכום הראשוני המוסכם.

 

 

ה. מסקנת הדין

הנתבע ישלם לתובעת 400 ₪ כפי שסיכמו בתחילה.

 

פסק הדין ניתן ביום ‏*** תשע"ט *** 2018.

בזאת באנו על החתום

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name