מסכת שבת - שיעורי עיון - גמרא עיון

הרב צדוק אליאס
טז אייר תשע
מוגשים לפניכם שיעורי עיון בכתב על מסכת שבת. השיעורים נערכו על ידי הרב צדוק אליאס, ר"מ בישיבה הגבוהה לשיעורים ד' ומעלה. כל שורה הינה קישור לאותו שיעור.
לרשימת המאמרים לחץ כאן
מסכת שבת - קישורים לשיעורים
פרק ראשון – "יציאות השבת"
1.   הוצאה - מלאכה גרועה
2.   גדרי מלאכת הוצאה
3.   איסור רדיית הפת בשבת
4.   דין מקום ד' ברשות היחיד
5.   דין כרמלית בכלים
6.   דין חפץ המונח באויר רשות הרבים
7.   דין מחיצות רשות היחיד
8.   זריזא דקתני
9.   המעביר ד"א ברשות הרבים דרך עליו
10. מלאכת גוי בקרקע בשבת עבור ישראל
11. דין הפלגה בספינה בשבת

פרק שני – "
במה מדליקין"
12. הדלקת נרות שבת בשוועה
13. איסור הנאה מנרות חנוכה
14. עד מתי אפשר להדליק נרות חנוכה
15. דין השמן שנותר מנרות חנוכה
16. די המהדרין בהדלקת נרות חנוכה
17. הדלקת נרות חנוכה בפתח ביתו או בפתח חצירו
18. אם הדלקה עושה מצוה או הנחה
19. דין הרואה נרות חנוכה
20. סדין בציצית
21. דבר שאינו מתכוין בשבת ובשאר איסורים
22. זמן בין השמשות
23. טלטול כלי כבד כבד שאדם קובע לו מקום

פרק שלישי – "כירה"

24. דין שהייה בערב שבת
25. החזרת תבשיל לכירה בערב שבת
26. עירוי מכלי ראשון (הגדרת בישול)
27. בישול אחר בישול
28. דין הפשרה בשבת
29. ערוב של מים חמים וקרים
30. ביטול כלי מהיכנו
31. ביטול כלי מהיכנו לזמן קצר
32. אם מהני תנאי למוקצה
33. מיטה שהיא ייחדה למעות
34. מוקצה לאדם אחד שאינו מוקצה לאחרים
35. מוקצה שאין לו חשיבות
36. בסיס לדבר האסור והמותר
37. חיבור כלים באופן רפוי
38. דין גרימת מלאכה בשבת

פרק רביעי – "במה טומנין"

39. אם דין הטמנה כדין שהייה
40. הטמנה חלקית
41. פוצח בית הצואר
42. הכשרת מוקצה לטלטול
43. טלטול מן הצד וטלטול בגופו
44. הטמנת צונן

פרק שביעי – "כלל גדול"

45. מתיר על מנת לקשור
46. גדרי החיוב שך מלאכות הנגמרות מאליהן
47. מלאכת חורש
48. הקוצר ואינו צריך לעצים
49. מלאכת מעמר
50. דין מפרק
51. דין החולב
52. ברירה במין אחד
53. הוצאת פסולת מתוך נוזל
54. בירית סולת מאוכל בידו לאלתר
55. חיתןך ירקות לחתיכות קטנות
56. טוחן אחר טוחן
57. חיוב מבשל במרכך דבר קשה או מקשה דבר רך
58. חיוב משום מכה בפטיש בעשיית כלי חרס
59. בניין וסתירה בכלים
60. תפירה שאינה לקיום (חיבור בגד במחט)
61. צידת חילזון ודגים
62. דין החובל
63. צביעה באוכלין

פרק עשירי – "המצניע"

64. אגד כלי ואגד גוף
65. דין ידו של אדם מעל י' טפחים
66. שנים שעשו מלאכה אחת
67. שנים שעשאוה בשאר איסורים
68. דין גוזז
69. צביעה שאינה מתקיימת
הדפס
לרשימת המאמרים לחץ כאן