מסכת כתובות - שיעורי עיון - גמרא עיון

הרב צדוק אליאס
כא אייר תשע
מוגשים לפניכם שיעורי עיון בכתב על מסכת כתובות. השיעורים נערכו על ידי הרב צדוק אליאס, ר"מ בישיבה הגבוהה לשיעורים ד' ומעלה. כל שורה הינה קישור לאותו שיעור.
לרשימת המאמרים לחץ כאן
מסכת כתובות - קישורים לשיעורים
פרק ראשון - "בתולה נישאת"
1.  
תקנת חכמים שבתולה נישאת ליום ד' (דף ב ע"ב)
4.   דין החובל בשבת (דף ה ע"ב)
9.  ברי ושמא (דף יב ע"ב)
10. דין פנויה שהתיחדה (דף יג ע"א)
11. אלמנת עיסה (דף יד ע"א)
12. דין קבוע (דף טו ע"א)

פרק שני – "האשה שנתארמלה"
13. בענין מיגו והפה שאסר (דף טז ע"א)
15. מיגו בעדות עדים (דף יח ע"ב)
16. טענת פרוע בכתב ידו (דף כא ע"א)
17. אם עד נעשה דיין (דף כא ע"ב)
21. מסיח לפי תומו (דף כז ע"ב)

פרק שלישי – "
אלו נערות"
26. שטרא רעיא (דף לו ע"ב)
27. איסור השחתת זרע (דף לט ע"א)
28. חיוב צער באונס ומפתה (דף לט ע"א)
30. תפישה בחיוב קנס (דף מא ע"ב)

פרק רביעי – "
נערה שנתפתתה"
33. מציאת בנו ובתו (דף מו ע"ב)
37. חיוב רפואת אשה (דף נא ע"א)

פרק חמישי – "
אף על פי"
41. חופת נידה (דף נו ע"א)

פרק שישי – "
מציאת האשה"
49. דין פרנסה (דף סח ע"א)

פרק שביעי – "
המדיר"
51. אשה שעוברת על דת משה (דף עב ע"א)
54. כאן נמצא כאן היה (דף עו ע"ב)
55. כפיה על גט (דף עז ע"א)

פרק שמיני – "האשה שנפלו"
59. קנין שיחול לאחר זמן (דף פב ע"א)

פרק תשיעי – "
הכותב לאשתו"
60. בעל שהסתלק מירושת אשתו (דף פג ע"א)
61. מיגו למפרע (דף פה ע"א)

פרק עשירי – "
מי שהיה נשוי"
68. מעגל קניני (דף צה ע"א)

פרק אחד עשר – "אלמנה ניזונת"
70. שליח שהרויח בקנין (דף צח ע"ב)

פרק שנים עשר – "הנושא את האשה"
74. דברים הנקנים באמירה (דף קב ע"א)

פרק שלושה עשר – "שני דייני גזירות"
78. הכל מעלים לארץ ישראל (דף קי ע"ב)
הדפס
לרשימת המאמרים לחץ כאן