תלמיד השאיל את המאוורר שלו לחבריו הייתה הפסקת חשמל שהרסה את המאוורר האם השואל חייב?

הרב ישראל ליאור

 

שאלה

תלמיד השאיל את המאוורר שלו לחבריו הייתה הפסקת חשמל שהרסה את המאוורר האם השואל חייב?

תשובה:

 

אומרת התורה "וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת... שלם ישלם" (שמות כב,יג). מכן למדו חז"ל שאדם שקיבל חפץ מחברו ע"מ להשתמש בו ללא כל תמורה הרי הוא מתחייב להחזיר לו את החפץ. ואפילו יגרם אונס יהיה חייב לשלם למשאיל חפץ חדש.

במקרה שלנו אירע נזק שהוא כ"מכת מדינה" שהרי אילו היה נשאר החפץ ברשות הבעלים גם היה נגרם הנזק שהרי גם הוא נמצא באותו מקום והרי הרמ"א בס' שמ, א' אומר ש"חייב דווקא באונס שאירע מכוח השואל אבל אם אירע מכוח המשאיל פטור" ויש מי שמבין את הרמ"א באופן שבמקום שאין הנזק מחמת השואל הרי הוא פטור. אם כן במקרה שלנו יפטר השואל.

אלא שהנתיבות (ש"מ, א) דוחה הבנה זו מכל וכל ומוכיח דבריו מהמקרה שעליו המשנה (ב"מ צד.) אומרת שכשמתה הבהמה באונס השואל חייב. והרי למלאך המוות אין הבדל היכן הבהמה נמצאת אם ברשות השואל או ברשות המשאיל ואעפ"כ לכל הדעות השואל חייב.

ולכן אף על פי שהנזק היה נגרם גם אילו החפץ היה נשאר בידי הבעלים כיוון שבאותו זמן היה יכול להשתמש ללא תמורה הרי הוא נכנס תחת הבעלים והוא זה שיספוג את ההפסד ויתחייב לבעלים מאוורר כפי ששאל.

תחילת ההשאלה.

בשאלה לא היה מצויין האם השואל השתמש במאוורר או שרק היה סיכום בע"פ אך לא הגיעו להשאלה בפועל.

בדין זה נחלקו הרא"ש והרמב"ם ממתי מתחילים חיובי השומרים האם משעת הסתלקות הבעלים או ששמירה צריכה קניין?

התוס' והרא"ש מוכיחים מהגמרא של הנח לפני – חייב בשמירה שעצם זה שהבעלים הסתלקו מהשמירה השומר נכנס תחתם לכל חיוביו.

והרמב"ם מוכיח מהגמרא שכדרך שמשיכה קונה כך בשכירות.

ובזה נחלקו במקום שנתן רשות לשואל להשתמש בכלי אך בפועל לא השתמש בו.

ואומר הנתיבות (ש"מ, ח) שכאשר האדם משתמש בחפץ אע"פ שלא הגביה אותו ולא עשה שינוי מקום קנה את החפץ בהנאת שימוש.

ולכן כאן אם השואל הפעיל כבר את המאוורר ונהנה ממנו הרי הוא שואל ושואל חייב באונסין ואם עדיין לא הפעיל את המאוורר לפי הרא"ש חייב וכן פסק הרמ"א (ש"מ, ד) אך מעיר שם הש"ך שיכול המוחזק להגיד קים לי כרמב"ם והשו"ע שבמקרה זה אני פטור כיוון שלא היה קניין.

שאלה:

תלמיד לא הסכים שישתמשו במאוורר שלו, אבל תלמיד אחר לקח את המאוורר מהחדר, העלה לבית מדרש והשתמש.
ובהפסקת חשמל גם נהרס המאוורר הזה, האם המשתמש חייב?

תשובה:

כבר ידוע הסיפור שלבחור ישיבה הייתה חבילת בונבוניירה מיוחדת ורצה לשומרה לעצמו אך חבריו היו מתכבדים ממנה.

רשם עליה פתק "אין לקחת ללא רשות" ולא הועיל...

רשם "כל הלוקח ללא רשות הרי זה גוזל" ולא הועיל...

רשם באותיות קידוש לבנה "אין רשות גזל מדאורייתא !!! ועדיין החבילה ממשיכה להתרוקן...

עד שעלה במוחו רעיון ורשם פתק קטן: "אבקת חלב נוכרי"

ומאותו היום איש לא נגע....

אומנם מדובר בבחור ישיבה אך כאשר חברו אינו מסכים שישתמשו בחפציו והוא עבר והשתמש הרי הוא גזלן. וגזלן משלם כשעת הגזלה על כל אונס שממנו ניזוק החפץ.

לכן פשוט הדבר שעליו לשלם מאוורר חדש ולחזור בתשובה על איסור לא תגזול.

 

שאל שאלה


קוד אבטחה
רענן